De onmiddellijke inning is uitgesloten in volgende gevallen :

• Indien de overtreder minder dan 18 jaar is;
• Indien één van de overtredingen die bij dezelfde gelegenheid vastgesteld zijn geen aanleiding kan geven tot een onmiddellijke inning;
• Indien de overtreding wordt begaan door een militair die zich verplaatst voor de behoeften van de dienst, of door een van de personen bedoeld in de artikelen 479 en 483 van het Wetboek van Strafvordering (voorrang van rechtsmacht) (art. 65 §8 Wegverkeerswet);
• Indien de overtreding begaan wordt door personen die immuniteiten genieten;
• Indien de overtreder een woonplaats of vaste verblijfplaats heeft in België :
- als de totaal te innen som meer dan 300 euro bedraagt.
De voorziene 137,50 euro voor lichte alcoholopname (art. 34 §1 Wegverkeerswet) wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van voornoemde som;
- als de snelheidsbeperking met meer dan 40 kilometer per uur wordt overtreden;
- als de snelheidsbeperking met meer dan 30 kilometer per uur wordt overtreden binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf;
- wanneer een overtreding van de derde graad tegelijkertijd wordt vastgesteld met een andere overtreding;
- wanneer een overtreding van de vierde graad wordt vastgesteld.

Indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft :
• mag de geïnde som niet hoger zijn dan 750 euro.
• Deze som wordt beperkt tot 350 euro wanneer het uitsluitend gaat om meerdere overtredingen van de 1° of 2° graad.

• De voorziene 137,50 euro voor lichte alcoholopname (art. 34 §1 Wegverkeerswet) wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van voornoemde sommen.


Consignatie

Indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft, en niet onmiddellijk de voorgestelde som betaalt, is de in consignatie te geven som gelijk aan de totale som vermeerderd met een forfaitair bedrag van 110 euro.


De betaling kan op de volgende manier geschieden :

1. Betaling met overschrijving of de E-betaling met een bank- of kredietkaart. (de E-betaling met bank- of kredietkaart is nog niet mogelijk op dit ogenblik).
  1.1. Is slechts van toepassing op personen die een woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben.
  1.2. Een document met overschrijvingsformulier wordt aan de overtreder overhandigd of wordt tegelijkertijd met of na het afschrift van het proces-verbaal gestuurd.

2. Betaling in geld.
  2.1. De betaling in geld is slechts van toepassing op personen die geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben.
  2.2. De som wordt betaald in euro met bankbiljetten en, in voorkomend geval, met munten van 1 of 2 euro en (50 cent bij overtredingen op wegverkeer).

3. Betaling met bank- of kredietkaart.
  3.1. De betaling met bank- of kredietkaart is van toepassing op personen die al dan niet een woonplaats of vaste verblijfplaats in België hebben. (
is nog niet mogelijk)

4. Samenvoeging van betalingswijzen.
  4.1. De overtreder mag slechts van één betalingswijze toepassing maken.
  4.2. Wanneer hij in geld betaalt, mag hij slechts gebruikmaken van een van de munteenheden (met bankbiljetten en, in voorkomend geval, met munten van 1 of 2 euro of 50 cent).