Zakenvervoer


Inhoudstabel Wet 3 mei 1999

laatst gewijzigd door de Wet van 24-03-2003 BS. 08-4-2003

Algemeenheden
Inleidende bepalingen en
definities (zoals : cabotage over de weg - zending - bedrijfszetel - voertuig enz.)
Op wie van toepassing
Onderneming moet vervoersvergunning hebben. 50, 900 of 1.800 €
Kopie (eensluidend afschrift) in het motorvoertuig 50, 900 of 1.800 €
Art 1
Art 2
Art 3-4
Art 5
Art 6
Toegang tot en uitoefening van het beroep
Betrouwbaarheid = strafrechtelijke veroordeling
De Koning bepaalt inzake de betrouwbaarheid ...
Vakbekwaamheid = voorwaarden
Vakbekwaamheid = afgifte
De Koning bepaalt inzake de vakbekwaamheid ...
Financiële draagkracht - wanneer men hieraan voldoet
De Koning bepaalt ... inzake borgtocht
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Vervoersvergunningen
Onderneming gevestigd in België

Art 15
Art 16
Art 17
Art 18


Onderneming gevestigd in een andere lidstaat van de EU of EER

Communautair vervoer is toegelaten 900 of 1.800 € Art 19


Onderneming gevestigd buiten de EU of EER

Met vergunningen internationaal vervoer en ermee gelijkgestelde documenten mogen . 1.800 €
Met de cabotagevergunningen en de ermee gelijkgestelde documenten mogen ... 900 of 1.800 €
De Koning bepaalt ... inzake uitvoering
Vrachtbrieven 50 €
Art 20
Art 21
Art 22
Art 23 -24
Controle
Bevoegde ambtenaren
Opsporingen en vaststellingen van de inbreuken 50, 900 of 1.800 €
Afschrift van de processen-verbaal
Vervoer zonder (geldige) vergunning - (overlading - eigen vervoer) bewijzen kunnen voorleggen
Uitvoering - wanneer men hieraan voldoet
Art 25
Art 26
Art 27
Art 28
Art 29
Sancties

Maatregelen van ambtswege zonder geldige verguning
Inbeslagname vergunning of document
Art 30
Art 31
Inning en consignatie van een som
Overtreder is woonachtig in België
Overtreder is NIET wooachtig in België procedure
De Koning bepaalt de bedragen
Art 32
Art 33
Art 34
Strafbepalingen
Gevangenisstraf en/of geldboete verbeurdverklaring
Wat is strafbaar
Worden eveneens gestraft:
De opdrachtgever, de verlader, de vervoerscommissionair of de commissionair-expediteur
Art 35
Art 36
Art 37
Art 38
Commissie goederenvervoer over de weg Art 39
Overlegcomité goederenvervoer over de weg Art 40
Wijzigings- en opheffingsbepalingen en inwerkingtreding Art 41-43

Hoofstuk algemeenheden