Zakenvervoer

Het bestuurdersattest.

VERORDENING (EG) Nr. 484/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 1 maart 2002
tot wijziging, met het oog op de invoering van een bestuurdersattest, van Verordeningen (EEG) nr.
881/92 en (EEG) nr. 3118/93 van de Raad

(Tweede bladzijde van het attest)

(Tekst in de officiële taal (talen) of één van de officiële talen van de lidstaat die het attest afgeeft)

ALGEMENE BEPALINGEN

Dit attest word afgegeven op grond van Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten, zoals gewijzigd.

Het houdt de officiële bevestiging in dat de hierin genoemde bestuurder is tewerkgesteld overeenkomstig de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en eventueel overeenkomstig de collectieve overeenkomsten, volgens de voorschriften die van toepssisng zijn in de op het attest vermelde lidstaat, bereffende arbeidsvoorwaarden en de voorwaarden inzake beroepsopleiding voor bestuurders die in deze kidstaat gelden voor het verrichten van vervoer over de weg.

Het bestuurdersattest behoort toe aan de vervoersonderneming, die het ter beschikking stelt van de daarin beschreven bestuurder wanneer deze bestuurder onder dekking van een aan deze vervoersonderneming afgegeven communautaire vergunning een voertuig(1) bestuurt waarmee vervoer wordt verricht. Het bestuurdersattest is niet overdraagbaar. Het bestuurdersattest blijft slecht geldig zolang aan de voorwaarden waaronder het is afgegeven wordt voldaan, en moet door de vervoersonderneming onmiddellijk aan de instanties die het hebben afgegeven worden teruggezonden indien aan deze voorwaarden niet langer wordt voldaan.

Het attest kan door de bevoegde instantie van de lidstaat van afgifte worden ingetrokken wanneer de vervoersonderneming met name:

- niet aan alle voorwaarden heeft voldaan waaraan het gebruik van het attest was onderworpen;

- onjuist inlichtingen heeft verstrekt met betrekking tot de gegevens die noodzakelijk waren voor de afgifte of verlenging van het attest.

Een gewaarmerkte kopie van het attest moet doorde vervoersonderneming worden bewaard.

Het oorspronkelijk attest moet in het het voertuig worden bewaard en moet op verzoek van de met controle belaste beambten door de bestuurder worden getoond.

Nationale vergunning