Bijlage 5

Vergunning Nationaal vervoer.

Bijlage 5 (keerzijde)

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze vergunning is afgegeven uit hoofde van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van
zaken over over de weg (1) en zijn uitvoeringsbesluiten.
De vergunning machtigt tot het verrichten, uitsluitend op het het grongebied van België en onder
de voorwaarden gesteld door deze vergunning, van alle vervoer van zaken tegen vergoeding over
de weg, alsmede van de ledige ritten in verband met dit vervoer.
De vergunning machtigt in geen geval tot de doorvoer via het grondgebied van een andere Staat
dan , zelfs wanneer het gaat om een doorvoer die wordt verricht n het kader van een ver-
voer of ledige rit tussen twee in België gelegen punten.
De vergunning is persoonlijk en mag niet aan een derde worden overgedragen.
De vergunning kan door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur worden ingetrokken wan-
neer de vervoeronderneming in het bijzonder:
  • niet aan alle voorwaarden heeft voldaan waaraan het gebruik van de vergunning was
    onderworpen;
  • onjuiste inlichitngen heeft verstrekt met betrekking tot de gegevens die noodzakelijk waren
    voor de afgifte of de vernieuwing van de vergunning.
Het origineel van de vergunning moet door de vervoerondernemer worden bewaard.
Een eensluidend verklaarde kopie van de vergunning moet zich in het voertuig bevinden(2).
Ingeval van een sleep, moet zij zich in het motorvoertuig bevinden; zij geldt voor het samenstel
van de voertuigen, ook als de aanhangwagen of oplegger niet op naam van de houder van de ver-
gunning is ingeschreven of toegelaten tot het verkeer of indien zij zijn ingeschreven of toegelaten
tot het verkeer in een andere Staat.
De vergunning moet op verzoek van de met de controle belaste ambetenaren worden getooond.
Formaat : DIN A4
Achtergrond : geel

(1) Belgisch Staatsblad van 30 juni 1999.
(2) Dient te worden verstaan onder "voertuig", een in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingeschreven motorvoertuig of
een sleep waarvan ten minste het motorvoertuig in één van deze Staten is ingeschreven, die uitsluitend voor het vervoer van goederen zijn bestemd.