Zakenvervoer

07 MEI 2002. - K.B. betreffende het vervoer van zaken over de weg.

TITEL VIII. - Wijzigingsbepalingen

Wijzigingen op het wetboek der zegelrechten Art 64-66
Wijzigingen bij de inning van een som of consignatie Art 67

HOOFDSTUK I
Wijzigingsbepalingen.

Afdeling 1. - Wijzigingen aan het besluit van de Regent van 18 september 1947 betreffende de uitvoering van het Wetboek der zegelrechten

Art 64

Art 65 en 66 .............................

Afdeling 2. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg

Art 67

De artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2001 tot invoering van de euro in de besluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, het wegverkeer en de A.D.R., worden vervangen door de volgende bepalingen :