Zakenvervoer

07 MEI 2002. - K.B. betreffende het vervoer van zaken over de weg.

TITEL III. - Vervoervergunningen
Geldige internationale vergunningen Art 41
Art 42
Weigering en Intrekking Art 44
Geldigheid en ongeldigheid vergunning Internationaal Art 45-46
Art 47
HOOFDSTUK V
Ondernemingen gevestigd buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Vergunning internationaal vervoer

Afdeling 1. - Gelijkstelling

Art 41 De hierna genoemde documenten gelden als vergunning internationaal vervoer :

Boete : 50 EUR

1. Er is geen vervoervergunning aanwezig in het voertuig maar het bestaan van de vergunning werd onmiddellijk aangetoond.

Boete : 900 EUR

1. Er is geen vervoervergunning aanwezig in het voertuig

Afdeling 2. - Uitzonderingen

Art 42

§ 1.

§ 2.

Art 43

Afdeling 3. - Weigering en intrekking

Art 44

Afdeling 4. - Geldigheid

Art 45

Art 46 De vergunningen internationaal vervoer zijn ongeldig :

 1. wanneer zij worden gebruikt door een andere onderneming dan deze aan wie zij werden afgegeven;
  - De voorgelegde vervoervergunning bevindt zich in handen van een andere persoon dan de erop vermelde. [boete € 900]
 2. wanneer de vermeldingen onleesbaar of onjuist zijn geworden;
  - De voorgelegde vervoervergunning bevat onleesbare vermeldingen waardoor identificatie/controle onmogelijk is of is oncontroleerbaar t.g.v. plastificering. [boete € 900]
  - De voorgelegde vervoervergunning bevat onleesbare vermeldingen waardoor identificatie/controle onmogelijk is of is oncontroleerbaar t.g.v. plastificering maar het bestaan van de vergunning werd onmiddellijk aangetoond. [boete € 50]
 3. wanneer niet is voldaan aan de bepalingen van artikel 47, § 2;
  - De voorgelegde extra-communautaire vervoervergunning en/of het bijgevoegde vervoerverslag werd niet of onvolledig ingevuld. [boete € 900]
 4. wanneer zij worden gebruikt voor een voertuig of een sleep waarvan de totale massa in beladen toestand of waarvan de afmetingen hoger zijn dan de voor dit voertuig of deze sleep toegelaten normen of dan de normen toegelaten door het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
  - De voorgelegde vervoervergunning is ongeldig wegens overlading of overschrijding van de afmetingen.
  De boete wordt gemoduleerd in functie van het percentage van overschrijding van de afmetingen en massa’s

Art 47

§ 1.

§ 2.

Afdeling 5. - Uitvoering

Art 48 De Minister bepaalt :