Zakenvervoer

07 MEI 2002. - K.B. betreffende het vervoer van zaken over de weg.

TITEL III. - Vervoervergunningen
HOOFDSTUK III
Ondernemingen gevestigd in België

Gemeenschappelijke bepalingen voor de vergunningen nationaal vervoer en de vergunningen communautair vervoer

Afdeling 4. - Geldigheid

Art 30

Art 31

§ 1. De vergunningen nationaal vervoer en de vergunningen communautair vervoer zijn ongeldig :

 1. wanneer zij worden gebruikt door een andere onderneming dan deze aan wie zij werden afgegeven;
  - De voorgelegde vervoervergunning bevindt zich in handen van een andere persoon dan de erop vermelde. [boete € 900]
 2. wanneer het origineel wordt gebruikt in plaats van een kopie of wanneer een kopie wordt gebruikt in plaats van het origineel;
  - De voorgelegde vervoervergunning is het origineel van de nationale of communautaire vergunning i.p.v. de kopie. [boete € 900]
  - De voorgelegde vervoervergunning is het origineel van de nationale of communautaire vergunning i.p.v. de kopie, maar het bestaan van de kopie van de vergunning werd onmiddellijk aangetoond. [boete € 50]
 3. wanneer de vermeldingen onleesbaar of onjuist zijn geworden;
  - De voorgelegde vervoervergunning (Belgische nationale of communautaire vergunning) bevat onvolledige of onjuiste vermeldingen. [boete € 50]
  - De voorgelegde vervoervergunning bevat onleesbare vermeldingen waardoor identificatie/controle onmogelijk is of is oncontroleerbaar t.g.v. plastificering.
 4. wanneer de kopieën worden gebruikt voor een motorvoertuig met een andere nummerplaat dan de erop vermelde;
  - De voorgelegde vervoervergunning wordt gebruikt voor een ander voertuig dan het erop vermelde (bij Belgische nationale en communautaire vergunning). [boete € 900]
  - De voorgelegde vervoervergunning wordt gebruikt voor een ander voertuig dan het erop vermelde (bij Belgische nationale en communautaire vergunning) maar het bestaan van een vergunning voor het gecontroleerde voertuig werd onmiddellijk aangetoond.[boete € 50]
 5. wanneer zij worden gebruikt voor een voertuig of een sleep waarvan de totale massa in beladen toestand of waarvan de afmetingen hoger zijn dan de voor dit voertuig of deze sleep toegelaten normen of dan de normen toegelaten door het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
  - De voorgelegde vervoervergunning is ongeldig wegens overlading of overschrijding van de afmetingen.
  De boete wordt gemoduleerd in functie van het percentage van overschrijding van de afmetingen en massa's (van € 60 tot 1.705)
 6. ingeval het gebruikte motorvoertuig wordt gehuurd of in financieringshuur wordt genomen door de houder van de vervoervergunning :

§ 2.

§ 3.

§ 4.

Art 32

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Afdeling 5. - Retributies

Art 33

Afdeling 6. - Vervanging van tijdelijk buiten dienst zijnde voertuigen

Art 34 [boete € 50] *

  1. de houder moet een verklaring in duplo opmaken met vermelding van het nummer van de kopie van de voor het geïmmobiliseerde voertuig afgegeven vervoervergunning, de reden, de plaats en de vermoedelijke duur van die immobilisatie, alsmede het merk, het chassisnummer en de nummerplaat van het vervangingsvoertuig. Een exemplaar van die verklaring wordt vóór alle vervoer aan de Minister of zijn gemachtigde gezonden. Het andere exemplaar moet met het vervangingsvoertuig meegaan;
  2. de kopie van de vervoervergunning, afgegeven voor het geïmmobiliseerde voertuig, moet met het vervangingsvoertuig meegaan;
  3. het vervangingsvoertuig mag slechts gebruikt worden gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om het geïmmobiliseerde voertuig te herstellen.
  * De voorgelegde vervoervergunning wordt gebruikt voor een vervangingsvoertuig zonder dat de voorgeschreven procedure werd gerespecteerd (bij Belgische nationale of communautaire vergunning).

Afdeling 7. - Bekendmaking

Art 35

Afdeling 8. - Statistiek

Art 36

Afdeling 9. - Uitvoering

Art 37

De Minister bepaalt :

 1. de door de aanvragers over te leggen bescheiden en bewijsstukken, alsook de door de ondernemingen na te leven termijnen voor de eerste afgifte, de vervanging, de afgifte van een duplicaat en de vernieuwing van de vergunningen nationaal vervoer en van de vergunningen communautair vervoer;
 2. het precieze model van de in 1° bedoelde vervoervergunningen, rekening houdende met het feit dat de vergunning communautair vervoer moet overeenstemmen met het model dat voorkomt in bijlage I van de verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten;
 3. de wijze van inning van de met de zegelrechten overeenstemmende bedragen en van de retributies.