Zakenvervoer

07 MEI 2002. - K.B. betreffende het vervoer van zaken over de weg.

TITEL I. - Algemeenheden
HOOFDSTUK I
Definities

Vergunning nationaal vervoer

Art 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK II
Toepassingsgebied. - Vrijstellingen

Art 2

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, zijn de wet en dit besluit niet van toepassing op :

Art. 3.

In afwijking van artikel 2, blijven de transporten opgesomd in dit artikel, behalve deze bedoeld in 7° en 9°, onderworpen aan de bepalingen van titel IV, wanneer de betrokken voertuigen de Belgische grens overschrijden.

Commentaar