Communautaire vergunning voor Internationaal beroepsgoederenvervoer.

(keerzijde)
(Tekst in de officiële taal (talen) of een van de officiële talen van de Lid-Staat die de vergunning afgeeft)

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze vergunning is afgegeven uit hoofde van verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26
maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Ge-
meenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het grondgebied van één of
meerdere lidstaten (1).

Deze vergunning machtigt tot het verrichten, over alle verkeersverbindingen op het grongebied
van de Gemeenschap en eventueel onder de voorwaarden gesteld door deze vergunning,
het internationaal beroepsgoederenvervoer over de weg:

alsmede ledige ritten in verband met dit vervoer.

Ingeval van vervoer van een lidstaat naar een derde land en omgekeerd, is deze vergunning voor
het op het grondgebied van de lidstaat van inlading of van uitlading afgelegde traject geldig zo-
dra de daartoe vereiste overeenkosmt tussen de Gemeenschap en het betrokken derde land over-
eenkosmtig verordening (EEG) nr. 881/92 is gesloten.

De vergunning is persoonlijk en mag niet aan een derde worden overgedragen.

De vergunning kan door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van afgifte worden ingetrokken
wanneer de vervoerder onder andere:

Het origineel van de vergunning moet door de vervoeronderneming bewaard worden.

Een eensluidend verklaarde kopie van de vergunning moet zich in het voertuig bevinden(2).
Ingeval van samenstel van voertuigen moet zij het trekkend voertuig vergezellen; zij geldt voor
het samenstel van voertuigen, ook als de aanhangwagen of oplegger niet op naam van de houder
van de vergunning is geregistreerd of toegelaten is tot het verkeer of indien zij zijn geregistreerd
of toegelaten tot het verkeer in een andere Staat.

De vergunning moet op verzoek van de met de controle belaste ambetenaren worden getooond.

De houder is verplicht op het grondgebied van elke lidstaat de aldaar geldende wettelijke en be-
stuursrechterlijke bepalingen, met name op het gebied van vervoer en verkeer, in acht te nemen.

Formaat : DIN A4
Achtergrond : blauw

(1) Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 95 van 09-04-1992.
(2) Onder "voertuig" dient te worden verstaan , een in een lidstaat geregistreerd motorvoertuig of een samenstel van voertuigen waarvan ten minste het
trekkend voertuig in een lidstaat is geregistreerd, die uitsluitend voor het vervoer van goederen zijn bestemd.