Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
20 augustus 2009

Cabotagevervoer - Beperkingen.

Vanaf 20 augustus 2009 is cabotagevervoer onderworpen aan volgende beperkingen:

- enkel toegestaan indien dit gebeurt in aansluiting op grensoverschrijdend vervoer naar België vanuit een andere lidstaat of vanuit een derde land;
- er zijn maximum drie cabotagetransporten toegelaten nadat de goederen vervoerd tijdens het hierbovenvermelde grensoverschrijdend vervoer gelost werden;
- dienen te gebeuren binnen een periode van 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de laatste lossing op Belgisch grondgebied aan het einde van het grensoverschrijdende vervoer.

Nederland en Luxemburg worden vrijgesteld van deze beperkingen.

Cabotagevervoer is mogelijk voor alle vervoersondernemingen van de EU, uitgezonderd voor Bulgarije en Roemenië is dit pas mogelijk vanaf 1 januari 2012 .

Info.

Een buitenlandse vervoersonderneming vericht cabotagevervoer wanneer zowel de laad als de losplaats zich in hetzelfde land bevindt. vb. een Poolse transportfirma laad goederen in België en lost deze ook in België.

In de Verordening EEG nr. 3118/93, bepaalt artikel 1 het volgende :
1. Alle ondernemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg die houder zijn van de communautaire vergunning als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 881/92, worden onder de in deze verordening vastgestelde voorwaarden toegelaten tot het tijdelijk verrichten van binnenlands beroepsgoederenvervoer over de weg in een andere Lid-Staat, hierna te noemen "cabotagevervoer", respectievelijk "Lid-Staat van ontvangst", zonder aldaar een zetel of andere vestiging te hebben.

Over het woord "tijdelijk" in dit artikel, waren de meningen verschillend. Om die reden heeft België dit verduidelijkt in het KB van 10.08.2009*. Hierdoor zijn betere of juistere controles mogelijk.

Cabotage transporten die in overtreding zijn kunnen een onmiddellijke inning voorgesteld krijgen van 1.800 euro.

Kunnen ook gestraft worden:
de opdrachtgever, de verlader, de vervoercommissionair of de commissionair-expediteur indien deze instructies hebben gegeven of daden hebben gesteld die geleid hebben tot de niet-naleving van de beperkingen inzake cabotage.
art. 37, §2 van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg werd hiervoor aangepast.

Zie ook het persbericht van de federale overheid Mobiliteit en Vervoer

* K.B. 10-08-2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers die gevestigd zijn op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte worden toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in België