Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
10 september 2009

Vakbekwaamheid groep C - Ladingzekering.

Sedert 10 september 2008 waren er al nieuwe vereisten invoege inzake de vakbekwaamheid voor bestuurders van voertuigen van groep D (autobussen en autocars) die in beroepsverband rijden. Meer info hier

Voor de bestuurders van voertuigen van groep C (vrachtwagens) in beroepsverband is de inwerkingtreding op 10 september 2009.

Persbericht Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.


Ladingzekering.

Door het KB. van 27 april 2007 waren er wijzigingen voorzien in de wegcode, artikels 2 (bepalingen), 45 (lading van de voertuigen), 45bis (nieuw artikel) en 59 (allerhande bepalingen) + het technisch reglement (autokeuring) art. 1 en 19.
De wijzigingen van art. 45 (wegcode) en de artikels 1 + 19 (§4 en 5) traden op 1 juni 2007 in werking.

Vanaf 10 september 2009 zijn volgende wijzigingen of toevingen van toepassing:

art. 2 (toevoegingen van bepalingen)
De volgende bepalingen zijn toegevoegd:

- "Lading" elk goed of materiaal dat door een voertuig wordt vervoerd.

- "stouwvoorziening" element dat specifiek ontworpen en vervaardigd is om een lading vast te maken, op haar plaats te houden of te stouwen, met inbegrip van de structurele elementen van het voertuig.

- "geïntegreerde vergrendelvoorziening" voorziening die ontworpen is en gebruikt wordt om een lading vast te zetten door de bevestigingspunten van de lading te verbinden met de verankeringspunten van het voertuig en te vergrendelen.

- "maximale nominale last" maximale last die op een element van een ladingzekeringssysteem mag worden toegepast, in normale gebruiksomstandigheden.

- "verankeringspunt" deel van de structuur, de apparatuur of het toebehoren van een voertuig of van een lading waaraan een stouwvoorziening wordt vastgemaakt.

- "ladingzekeringssysteem" uitrusting of combinatie van uitrustingen die wordt gebruikt om een lading vast te zetten of te stouwen, met inbegrip van de stouwvoorzieningen van de lading, evenals alle samenstellende delen ervan.

- "primaire verpakking" verpakking die de goederen als eerste omsluit.

art 45bis (nieuw artikel)

Lading van de voertuigen : specifieke voorschriften voor de voertuigen van groep C

45bis1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder « voertuig van groep C » verstaan : motorvoertuig van de categorieën C of C + E of de subcategorieën C1 of C1 + E, zoals gedefinieerd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, met uitzondering van de voertuigen en samenstellen van voertuigen die uitsluitend worden gebruikt door kermiskramers en eigen zijn aan dat beroep.

45bis2. De bestuurder van een voertuig van groep C mag zijn voertuig niet gebruiken indien het ladingzekeringssysteem van de in of op het voertuig vervoerde lading niet in overeenstemming is met artikel 45bis. 4. De bestuurder van een voertuig van groep C moet : 1° een visuele controle uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de achterste laaddeuren, de inklapbare laadklep, de deuren, de dekzeilen, het reservewiel en de andere uitrustingen die te maken hebben met het gebruik van het voertuig zijn vastgezet; 2° zich ervan vergewissen dat de lading geen hinder vormt voor het veilig besturen van het voertuig; 3° zich ervan vergewissen dat het zwaartepunt van de lading zoveel als mogelijk gecentreerd wordt op het voertuig.

45bis3. Indien de primaire verpakking van een goed niet voldoende stevig is voor een veilig transport van de goederen, dan moet de verpakker en/of verlader de goederen bijkomend omhullen met een transportverpakking die stevig genoeg is om een goede ladingzekering mogelijk te maken. De verlader dient de vervoerder waarop hij beroep doet vooraf schriftelijk alle informatie te verschaffen die de vervoerder nodig acht om de goederen te stouwen.

45bis4. Het ladingzekeringssysteem moet de krachten kunnen weerstaan die worden uitgeoefend wanneer het voertuig van groep C de volgende versnellingen ondergaat : 1° vertraging van 0,8 g in voorwaartse richting; 2° vertraging van 0,5 g in achterwaartse richting; 3° versnelling van 0,5 g in zijdelingse richting, aan beide zijden. Wanneer een samenstellend onderdeel van een ladingzekeringssysteem onderworpen wordt aan een kracht zoals beschreven in het eerste lid, mag de erop uitgeoefende drukkracht de maximale nominale last van dit onderdeel niet overschrijden. De samenstellende onderdelen van een ladingzekeringssysteem van een voertuig van groep C : 1° moeten correct functioneren; 2° moeten geschikt zijn voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt; 3° mogen geen knopen, beschadigde of verzwakte elementen vertonen die hun werking met het oog op het zekeren van de lading kunnen aantasten; 4° mogen geen scheuren, sneden of uitrafelingen vertonen; 5° moeten conform de hiervoor geldende Europese en/of internationale productnormen zijn. Het ladingzekeringssysteem dat wordt gebruikt om een lading in of op een voertuig van groep C te omsluiten, vast te zetten of tegen te houden, moet geschikt zijn voor de afmetingen, de vorm, de stevigheid en de kenmerken van de lading. Het ladingzekeringssysteem kan opgebouwd zijn uit enkelvoudige of gecombineerde toepassing van ladingzekeringssystemen.

45bis5. De stouwvoorziening of de geïntegreerde vergrendelvoorziening die wordt gebruikt om een lading aan een voertuig van groep C vast te maken, moet zelf zodanig worden gezekerd dat ze niet kan ontgrendeld raken of loskomen. De stouwvoorziening of de geïntegreerde vergrendelvoorziening die wordt gebruikt om een lading in of op een voertuig van groep C vast te zetten, moet : 1° ontworpen en vervaardigd zijn voor de doeleinden waarvoor ze wordt gebruikt; en 2° gebruikt en onderhouden worden in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en de geldende Europese en/of internationale normen.

45bis6. Voor een lading die op een voertuig van groep C omsloten, vastgezet of gestouwd wordt in overeenstemming met de voorschriften van de « Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport », opgesteld onder auspiciën van de Europese Commissie, geldt dat het ladingzekeringssysteem voldoet aan de eisen van artikel 45bis.4, eerste lid.

Zijn hiervan vrijgesteld :

Voertuigen en samenstellen van voertuigen die uitsluitend worden gebruikt door kermiskramers en eigen zijn aan dat beroep.