Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
10 september 2008

Nieuwe vereisten voor beroepschauffeurs.
Vakbekwaamheid.

Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig waarvoor een rijbewijs van groep D vereist is (categorie D en D+E en subcategorieën D1 en D1+E) en die in beroepsverband rijden, voldoen aan nieuwe vakbewaamheidsvereisten. Het betreft in concreto de bestuurders van autobussen en autocars. De vereisten vloeien voort uit de Europese richtlijn 2003/59/EG en haar omzetting in Belgisch recht in het koninklijk besluit van 4 mei 2007. Ze hebben onder andere tot doel de kwaliteit en veiligheid van transporten te verhogen, de eisen aan chauffeurs in Europa te harmoniseren en de milieuvervuiling door CO2 uitstoot te doen afnemen.

De vakbekwaamheid houdt in dat men slaagt in het basiskwalifiacatieexamen en dat men vijfjaarlijks 35 uren nascholing volgt, verdeelt over paketten van 7 lesuren (verlenging van de vakbekwaamheid).
Het examen bestaat uit een theoretische proef met 3 onderdelen en een praktische proef met 2 onderdelen.

Het is verplicht voor alle bestuurders die professioneel vervoer verrichten binnen de Europese Unie met autobussen of autocars (groep D).

Uitzonderingen:

Wie op 10 september 2008 reeds in het bezit is van een rijbewijs groep D zijn vrijgesteld gedurende 7 jaar.
Voor 10 sep 2015 moeten zijn wel een nascholing gevolgd hebben om in orde te zijn. Zij moeten dus geen basiskwalificatie lessen gevolgd hebben.

Vrijstellingen:

bestuurders van voertuigen
- van de strijdkrachten
- van civiele bescherming
- van Politie
- van brandweer
- die niet sneller kunnen rijden dan 45 km/u
- gebruikt bij reddingsoperaties of in noodtoestanden
- in opleiding (bij een vervoersmaatschappij of instelling voor arbeidsbemiddeling), onder toezicht van een instructeur
- die het praktisch examen afleggen.