Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
vanaf 1 september 2007

Wijziging in de boetetarieven: Rij- en rusttijden + Zakenvervoer.

De nieuwe tarieven van de onmiddellijke inningen met betrekking tot het zwaar vervoer is het niveau van de bedragen beter af te stemmen op de aard en de ernst van de inbreuk op basis van een vooraf vastgelegde logica.

oor inbreuken van louter administratieve aard bedraagt de boete 50 euro.
Voor de andere inbreuken werd vooreerst het comparatief economisch voordeel berekend dat de overtreder behaalt ten opzichte van degene die de reglementering respecteert : voor het rijden zonder vergunning is dit de via de illegale vervoersactiviteit gerealiseerde gemiddelde omzet per dag; voor het overtreden van de regels inzake rij- en rusttijden is dit het kostenvoordeel dat een onderneming behaalt door zijn bestuurder(s) systematisch de rijtijd met een bepaalde tijdsduur te laten overschrijden; voor overlading is dit het kostenvoordeel dat een onderneming behaalt door zijn voertuig(en) systematisch met een bepaald percentage te overladen.

De aldus berekende bedragen werden verhoogd met bepaalde percentages in functie van de vier hiernavolgende criteria :
- de impact op de verkeersveiligheid;
- de impact op de sociale situatie van de bestuurder;
- de impact op het leefmilieu;
- het bedrieglijk opzet/de obstructie aan de controle.

Bij inbreuken op de rijtijd stijgen de boetes bovendien gradueel in functie van de tijdsduur waarmee de maximale rijtijd wordt overschreden, bij overlading in functie van het percentage waarmee het voertuig wordt overladen. Het bereikte resultaat is dat in de nieuwe lijst van boetes alle soorten inbreuken met betrekking tot het vervoer van goederen en personen over de weg werden gecatalogeerd en dat de overeenstemmende boetes veel meer werden gedifferentieerd dan in de huidige lijst van boetes.

Deze nieuwe boetetarieven zijn aangebracht bij de desbetreffende wetgevingen daar er zoals hiervoor reeds gezegd (comparatief economisch voordeel) verschillen kunnen zijn: 50, 900 of 1.800 euro bij geen vervoersvergunning aanwezig.