Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
vanaf 1 maart 2007

Voorrang van rechts - Snelheidszone's - Brommers en motorfietsen

1. Voorrang van rechts gewijzigd. (Art. 12)

Art. 12.3.1 eerste lid wordt vervangen:
Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden richting komt.

Artikel 12.3.2. wordt opgeheven;
Dit heeft als gevolg dat wie voorrang heeft en gestopt is zijn voorrang dus niet verliest.


Art. 12.4. wordt gewijzigd
De bestuurder die een maneuver wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers. 
Worden inzonderheid als manoeuvres beschouwd : van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een gedeelte van de openbare weg oversteken die niet voor hem is voorbehouden, zoals een trottoir dat de rijbaan oversteekt, een fietspad, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren of achteruitrijden, zijn voertuig opnieuw in beweging brengen. 
Wordt niet als manoeuvre beschouwd : zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden.

Er wordt een artikel 12.4.bis ingevoegd dat luidt als volgt :
« De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gerechtigd zijn om het trottoir of fietspad te volgen. »
Wie op een kruispunt een doorlopend trottoir of een fietspad overschrijdt zal voortaan zijn voorrang van rechts ten aanzien van andere automobilisten niet meer verliezen. Met dien verstande dat de bestaande voorrangsregels ten opzichte van voetgangers en fietsers gevrijwaard blijven.

lijn2

2.
Snelheidszone's.

De wegbeheerders hebben nu de mogelijkheid om snelheidszones af te bakenen. Zones 30 zijn reeds gekend maar nu kunnen ook zones 70 of andere ingevoerd worden.
De bedoeling hiervan is om o.a. het bos van borden te verminderen. De algemene regel op secundaire wegen is nog steeds 90 km/u en hierdoor moet er na ieder kruispunt een snelheidsbord C43 geplaatst worden indien er een lager snelheid wordt opgelegd.

De zonale snelheid wordt aangeduid door een rechthoekig verkeersbord met witte achtergrond waarop het bord C43 wordt weergegeven.

snelheidsbord 70- snelheidsbord 70

Snelheidszones hebben het voordeel dat de wegbeheerder niet langer na elk kruispunt een bord moet plaatsen. Het geeft de wegbeheerders bovendien de mogelijkheid om herkenningstekens te gebruiken die de bestuurders er aan herinneren in welke snelheidszone zij zich bevinden. Deze kleine borden of aanplakvignetten hebben een kleine afmeting, ze springen niet automatisch in het oogveld van elke weggebruiker, maar zijn enkel bedoeld als geheugensteuntje voor wie bevestiging zoekt.

lijn2

3. Wijziging aan de wegcode en het rijbewijs ivm. met
Moto's en Bromfietsen.
Motorcycle

- Het parkeren met een moto mag nu ook haaks. Er mogen meedere moto's in 1 parkeervak en toch maar voor 1 vtg betalen.
-
Plaats op de rijbaan of rijstrook is niet uiterst rechts voor motorfietsen. Voor deze wijziging was het slechts van toepassing op rijbanen die niet verdeeld waren in rijstroken.

- Wie een
rijbewijs B heeft sinds meer dan 2 jaar mag terug met een moto van max. 125 cc en een max. vermogen van 11 kW.

- Bromfietsen klasse B moeten op plaatsen waar de snelheid hoger is dan 50 km/u verplicht het fietspad volgen indien er een fietspad aanwezig en bruikbaar is.
Indien de snelheid lager of gelijk aan 50 km/u is mag men kiezen of er moeten borden aangebracht zijn die het verplichten of verbieden.

M6M7

Let op de regel "Binnen of Buiten de Bebouwde kom" vervalt.


Het links inhalen van brom- en motorfietsen is nu ook verboden in volgende gevallen: (art. 17)

- op een overweg (17.2.1);
- op de kruispunten waar de voorrang van rechts geldt (17.2.2);
- bij het naderen van de top van een helling en in bochten, wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is (17.2.3);
- wanneer de in te halen bestuurder zelf een ander voertuig dan een fiets, een tweewielige bromfiets of een tweewielige motorfiets inhaalt (17.2.4);
- wanneer de in te halen bestuurder stopt voor een oversteekplaats voor voetgangers of een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen (17.2.5).