Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
sinds 1 september 2006

1. Wijzigingen aan de wetgeving op het Rijbewijs. Rijopleiding cat. B gewijzigd.

Men kan nog steeds vanaf 17 jaar het theoretisch examen afleggen. Bij niet slagen kan men zonder enige beperking het examen opnieuw doen todat men slaagt en zonder tussenkomst van een erkende rijschool.

Als men geslaagd is voor het theoretisch examen heeft men 3 jaar de tijd om het voorlopig rijbewijs af te halen.


Er zijn nu slechts 2 modellen van voorlopige rijbewijzen categorie B.

De scholing via de leervergunning, het voorlopig rijbewijs model 1 en 2 worden afgeschaft.
De scholing via het voorlopig rijbewijs model 3 wordt afgeschaft voor wat betreft de rijopleiding voor voertuigen van categorie B.


De rijopleiding voor motorvoertuigen van categorie B wordt vervangen door de hiernavolgende opleiding.
De kandidaat legt het theoretisch rijexamen af. Dit kan dus vanaf 17 jaar.


Na het slagen voor het theoretisch rijexamen krijgt de kandidaat het voorlopig rijbewijs dat 3 jaar geldig is. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur kan de kandidaat zijn voorlopig rijbewijs pas vernieuwen na het opnieuw slagen voor het theoretisch rijexamen.

Door het voorlopig rijbewijs op deze manier te beperken in duur wordt de kandidaat gestimuleerd om binnen een redelijke termijn zijn praktisch rijexamen af te leggen en te slagen.


Tijdens de stageperiode moet de kandidaat in het voertuig steeds begeleid zijn van een persoon die minstens 8 jaar houder is van het rijbewijs B. Daarnaast mag nog één persoon vervoerd worden.


Deze begeleider mag niet tegen betaling begeleiden, behalve wanneer hij een gebrevetteerde rij-instructeur is. De kandidaat kan kiezen om een opleiding te volgen via de rijschool.


Elke rijschool biedt binnen dit opleidingsaanbod minstens één opleidingspakket aan dat uit hoogstens 6-uur rijopleiding bestaat. Heeft de kandidaat 20 uur rijopleiding gevolgd en is hij minstens 18 jaar, dan kan hij een voorlopig rijbewijs krijgen dat voor 18 maanden geldig is en dat hem toelaat zonder begeleider te rijden. In dat geval mag hij nog één persoon vervoeren die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs B. Het voorlopig rijbewijs zonder begeleider is niet hernieuwbaar.

De kandidaat mag niet rijden van 22u. tot 6u. ’s anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.

Na een stageperiode van minimum 3 maanden kan de kandidaat het praktisch examen afleggen.


Telkens wanneer de kandidaat twee maal na elkaar niet slaagt voor het praktisch examen moet hij zes uren praktisch rijonderricht volgen bij een rijschool vooraleer hij terug toegelaten wordt tot het praktisch examen.


Na het slagen voor het praktisch examen volgt een proefjaar en tijdens deze periode mag de kandidaat geen zware overtredingen maken.


Wie in zijn proefjaar een zware fout begaat moet zijn rijbewijs terug inleveren en zijn theoretisch en/of praktisch rijexamen opnieuw afleggen.


De 2 modellen van voorlopige rijbewijzen categorie B, zijn :

1. beperkte duur van 36 maanden

Dit is de zogenaamde vrije opleiding vanaf de leeftijd van 17 jaar.
Begeleider verplicht die voldoet aan de voorwaarden.
Er mag nog 1 andere persoon mee in het voertuig plaats nemen.

2. beperkte duur van 18 maanden

Vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Enkel te bekomen wanneer men eerst een praktische opleiding van minstens 20 uur heeft gevolgd en de erkende rijschool een bekwaamheidsgetuigschrift heeft afgeleverd.

Een begeleider is niet verplicht, men mag dus alleen rijden. Indien een passagier de kandidaat vergezeld moet deze minstens 24 jaar zijn en in het bezit van een rijbewijs voor de cat B of hoger.

lijn2

2. Wijzigingen aan de
Wegcode - Gordeldracht en kinderbeveiligingssystemen.

De belangrijkste nieuwigheid is dat wie jonger is dan 18 jaar en kleiner dan 135 cm, moet vervoerd worden in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem.

Het is niet langer de leeftijd die bepalend is, maar wel de lengte van het kind.

Conform de EEG Richtlijn 91/671 zijn een aantal uitzonderingen voorzien op deze algemene regel :

• in taxi’s en bussen geldt het verplicht gebruik van een kinderbeveiligingssysteem niet;

• indien na installatie van 2 kinderbeveiligingssystemen het niet mogelijk is nog een derde te installeren, mag het 3° kind dat ouder is dan drie jaar en kleiner dan 135 cm beveiligd worden met de gordel.

• ingeval van incidenteel vervoer over korte afstand door bv. grootouders, buren, ... mogen kinderen kleiner dan 135 cm en ouder dan 3 jaar beveiligd worden door de veiligheidsgordel. Met «incidenteel» wordt de afwezigheid van een zekere regelmaat bedoeld.