sinds 15 september 2006

Wijziging aan de wetgeving op het rijbewijs, invoering van het rijbewijs G.


Er wordt een nieuwe categorie van voertuig ingevoerd > categorie G.


Dit is een specifieke
nationale categorie voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en hun aanhangwagens alsook de als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine ingeschreven voertuigen.
Vanaf 15 september 2006 zal aldus iedereen die een voertuig van de categorie G op de openbare weg wil besturen houder en drager moeten zijn van een rijbewijs, geldig voor de categorie G.

Uitzonderingen en overgangsmaatregelen:

- Bestuurders geboren vóór 1 oktober 1982 zijn vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs van de categorie G. Zij mogen bijgevolg voertuigen van de categorie G besturen zonder dat zij een rijbewijs G hoeven aan te vragen. Deze vrijstelling is niet beperkt in de tijd.

- Bestuurders geboren in de periode van 1 oktober 1982 tot en met 31 augustus 1986 alsook bestuurders geboren sinds 1 september 1986 en houder van een getuigschrift voor het besturen van een landbouwtrekker of van een rijbewijs B zijn tot en met 31 december 2008 vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs G, op het traject van de hoeve naar het veld en omgekeerd. Vanaf die datum zullen zij houder moeten zijn van een rijbewijs G, ongeacht welk traject wordt afgelegd.
Op de andere trajecten moet de bestuurder houder zijn van een rijbewijs G of van een rijbewijs van een andere categorie dat toelaat om een voertuig van de categorie G te besturen. Deze bestuurders zullen vrijgesteld zijn van scholing om een rijbewijs G te bekomen tot en met 31 augustus 2007.

- Andere rijbewijscategorieën laten toe om, onder bepaalde voorwaarden, een voertuig van de categorie G te besturen. Het betreft de rijbewijzen B en B+E afgeleverd vóór 15 september 2006 en de rijbewijzen C, C+E, C1 en C1+E.

Houders van een rijbewijs B en van een getuigschrift voor het besturen van een landbouwtrekker afgegeven vóór 15 september 2006 zullen een rijbewijs G kunnen verkrijgen zonder dat zij de scholing hoeven te volgen of het theoretisch en het praktisch examen hoeven af te leggen.
Bovendien zijn de houders van een certificaat voor het besturen van een landbouwvoertuig vrijgesteld van het theoretisch examen.

1 Theoretisch examen.
Het theoretisch examen kan afgelegd worden vanaf de leeftijd van 15 jaar en 9 maanden. Het theoretisch examen vindt plaats in het examencentrum dat bevoegd is voor het afnemen van rijbewijsexamens. De kandidaat heeft de vrije keuze van examencentrum.
Het praktisch examen kan afgelegd worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het praktisch examen vindt plaats in het examencentrum dat bevoegd is voor het afnemen van rijbewijsexamens, ofwel in de landbouwschool, het vormingscentrum voor de landbouw of de erkende rijschool.

2 Scholing.
De scholing is verplicht en wordt gevolgd, hetzij in de door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer erkende rijscholen, hetzij in de landbouwscholen en de vormingscentra voor de landbouw waarvan het programma door de Minister tot wiens bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort, is goedgekeurd.

3 Praktisch examen.
Het praktisch examen omvat een proef op een privé-terrein en een proef op de openbare weg. Het slagen voor de proef op het privé-terrein (één jaar geldig) is een voorwaarde om tot de proef op de openbare weg toegelaten te worden. Na het slagen voor het praktisch examen kan de kandidaat het rijbewijs geldig voor de categorie G bekomen. Indien de kandidaat minder dan 18 jaar oud is, bekomt hij een rijbewijs dat beperkt is tot het besturen van een voertuig van de categorie G met een maximum toegelaten massa die niet meer is dan 20 000 kg (20 ton).

4 Vermelding categorie G.
De vermelding is voorzien op de achterzijde van het nieuw model van rijbewijs.

Nieuw rijbewijs met cat. G