Meer info over 10 jaar Verkeerweb.be
Naar starpagina
sinds 15 mei 2006

Wijzigingen aan de wetgeving op de Autokeuring.

Omzendbrief 12 mei 2006 betreffende het ombouwen van voertuigen die behoren tot de categorie M1(personenauto's). art. 13

Omzendbrief 12-mei-2006 - Omzendbrief 19-03-2004


Omzendbrief van 12 mei 2006 betreffende sommige verbouwde voertuigen (cat. M1) - invoege vanaf 15 mei 2006 icoonpdf

[De omzendbrief van 15 februari 2006 is vervangen door deze omzendbrief]
In het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, wordt bepaald in artikel 3, § 3 : «
de ingebruikneming op de openbare weg van een chassis of een zelfdragend voertuig is verboden, wanneer dit laatste niet geheel overeenkomt met het type dat werd goedgekeurd ingevolge een aanvraag, ingediend door de in artikel 6 van hetzelfde besluit bedoelde personen. ».

Overeenkomstig artikel 13, § 2, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968
wordt elke verbouwing van een voertuig waardoor het niet meer overeenstemt met het proces-verbaal van goedkeuring bekrachtigd met een getuigschrift waarbij afwijking wordt verleend van de erin vervatte gegevens. Wanneer de verbouwing echter wordt uitgevoerd door een andere persoon dan de constructeur of zijn gemachtigde, wordt het verzoek niet ingewilligd, tenzij met de toestemming van de constructeur of zijn gemachtigde.

Onder verbouwingen dient men vooral te verstaan, drastische ingrepen zoals aan de stuurinrichting, aan het ophangings-, emissie- of remsysteem of fundamentele ingrepen op het chassis of zelfdragend koetswerk die indruisen tegen het bestaande P.V.G. of C.O.C

Deze omzendbrief heeft als doel de verbouwingen te omschrijven die niet als dusdanig worden aanzien en waarop bijgevolg
artikel 13, § 2, van het K.B. van 15 maart 1968, niet van toepassing is.
Voor deze verbouwingen is dan ook geen akkoord van de constructeur of diens gemachtigde vereist.

Deze omzendbrief is uitsluitend van toepassing op de voertuigen van de
categorie M1 met uitzondering van voertuigen voor specifiek gebruik zoals voertuigen van politiediensten, gepantserde voertuigen, ziekenauto’s, voertuigen voor dringende medische interventie van de dienst 100, brandweervoertuigen, voertuigen van de Civiele Bescherming, lijkauto’s, en soortgelijke voertuigen. Voor de andere voertuigcategorieën blijft artikel 13, § 2, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 onverkort van toepassing.

De aanbieder van het voertuig deelt iedere in deze omzendbrief vermelde wijziging of verbouwing mee aan het keuringsstation.

Tijdens de periodieke of niet-periodieke keuring van het voertuig wordt de conformiteit van de gedane wijzigingen en verbouwingen aan de voorschriften van deze omzendbrief vastgesteld door aflevering door het bevoegde keuringsstation van een
tuningrapport dat aan het overeenkomstig artikel 23decies, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 afgeleverde keuringsbewijs wordt gehecht. Voor de afgifte van het tuningrapport geldt het tarief bedoeld in artikel 23undecies, 7°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968.

De in deze omzendbrief voorziene validatieprocedures beogen de vaststelling van de conformiteit van de verbouwingen of onderdelen aan de hand van een document dat aan het keuringsstation moet worden voorgelegd.

Er zijn drie soorten validatieprocedures
:
a) een validatieprocedure voor e- of E-goedgekeurde onderdelen aan de hand van een homologatieattest;
b) een validatieprocedure voor niet-e- of E-goedgekeurde onderdelen, gevalideerd door een erkend labo of een erkende instelling, aan de hand van een validatieverslag;
c) een validatieprocedure voor sommige verbouwingen aan de hand van een montagehandleiding.
Het erkend labo vermeld in punt b) moet voldoen aan EN 17025 of EN 45004.
De erkende instelling vermeld in punt b) moet voldoen aan de volgende voorwaarden :
- V.Z.W. naar Belgisch recht;
- ISO 9001 : 2000 gecertificeerd.
Elke validatieprocedure impliceert een administratieve keuring, waarvan het tarief wordt bepaald in artikel 23undecies, 2°, b), van het koninklijk besluit van 15 maart 1968.

De basisprincipes die moeten worden nageleefd voor alle op basis van deze omzendbrief toegelaten wijzigingen en verbouwingen zijn:

1. Het buitenoppervlak van de voertuigen mag geen puntige of snijdende delen bevatten, noch naar buiten uitstekende delen die door hun vorm, afmetingen, richting of hardheid, het gevaar of de ernst van lichamelijk letsel voor een persoon die in geval van botsing door de carrosserie wordt getroffen of aangeraakt, kunnen vergroten.

2. Het buitenoppervlak van de voertuigen mag geen naar buiten uitstekende delen bevatten waaraan voetgangers, fietsers of motorrijders kunnen blijven haken.

3. De bestuurder moet een vrij uitzicht hebben, zonder belemmering door enigerlei voorwerp of opschrift.

4. De voertuigen moeten voorzien zijn van wielafschermingen (carrosseriedelen, spatborden, e.a.).

5. De binneninrichting van het voertuig mag geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten bevatten die het gevaar voor of de ernst van verwondingen van de inzittenden kunnen verhogen in geval van botsing.

6. De onderdelen (knoppen, hendels, enz.) en oppervlakken waaraan de inzittenden zich kunnen stoten, moeten voldoen aan de reglementaire krommingsstraal en oppervlakte.

7. De binnenkant van het dak mag in het deel boven of voor de inzittenden geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten vertonen die naar achter of naar beneden zijn gericht.

8. Het oppervlak van de achterzijde van de zitplaatsen mag geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten vertonen die het gevaar voor of de ernst van verwondingen van de inzittenden kunnen verhogen.

9. Directe en indirecte verlichting mag enkel op een privé-terrein worden gebruikt.

10. De originele motorkapsloten en draairichting van de motorkap dienen behouden te blijven.

Onverminderd de omzendbrief van 19 maart 2004 betreffende de verlaagde voertuigen (cat. M1), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2004, zijn de hierna vermelde wijzigingen en verbouwingen toegelaten, mits naleving van de basisprincipes en onder de hierna bepaalde voorwaarden :

1) aanbrengen van tinten en folie op achterste zijruit - voorwaarden :
- reflectiegraad maximum 15 % (enkel voor folies)
- doorzichtig

2) aanbrengen van tinten en folie op achterruit - voorwaarden :
- twee buitenspiegels
- reflectiegraad maximum 15 % (enkel voor folies)

3) aanbrengen van zonneband en belettering op voorruit - voorwaarden :
- ondergrens van zonneband niet verder dan onderste lijn van originele tegen voorruit gedraaide zonneklep
- niet reflecterend

4) « cleanen », het verwijderen of wegnemen van :
- zijdelingse sierstrips op deuren en drempels
- afdekkappen rond wielopeningen
- sierstrips op voor- en achterbumper
- sierstrips op voor- en achterlichten
- sierlijsten rond ruiten
- sierlijsten op achterdeur (koffer)
- dakrails
- emblemen op carrosserie
- emblemen in voorgrille
- antenne

5) verplaatsen van officiële kentekenplaat - voorwaarden :
- in midden of aan linkerzijde
- niet buiten zijkant van voertuig
- onderrand minstens 30 cm boven wegdek
- voldoende verlicht
- verticaal of maximaal in hoek van 5° gekanteld
- goed leesbaar op afstand van 30 m

6) vervangen van voorlicht (geen xenon) - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- behoud originele kleur (uitstraling)
- voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
- reglementair verplichte lichten aanwezig

7) vervangen van voorlicht (xenon) - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- behoud originele kleur (uitstraling)
- voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
- automatische lichthoogteregeling
- koplampreinigingsinstallatie.

8) vervangen van achterlicht (geen xenon) - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- behoud originele kleur (uitstraling)
- voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
- reglementair verplichte lichten aanwezig

9) vervangen van voor-, zij- en achterrichtingaanwijzer - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- behoud originele kleur (uitstraling)
- voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
- knipperfrequentie tussen 60 en 120 periodes per minuut
- behoud functionaliteit
- behoud minimale lichtsterkte

10) vervangen en verplaatsen van derde stoplicht - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- montage volgens bepalingen van artikel 6.7 van het Reglement nr. 48 van Genève

11) vervangen en verplaatsen van achtermistlicht - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- behoud originele kleur (uitstraling)
- aantal
- onderrand minimum 25 cm boven wegdek
- bovenrand maximum 120 cm boven wegdek
- voldoen aan reglementaire zisen inzake plaatsing.

12) vervangen en verplaatsen van achteruitrijlicht - voorwaarden :
- behoud originele kleur (uitstraling)
- aantal
- werking enkel bij achteruitrijden
- onderrand minimum 25 cm boven wegdek
- bovenrand maximum 120 cm boven wegdek

13) vervangen van kentekenplaatverlichting - voorwaarden :
- nummerplaat bij volledige duisternis goed zichtbaar op afstand van 30 m
- geen direct licht naar achteren
- wit
- statisch

14) verplaatsen en verwijderen van koffersleutelgat en -greep

15) wegwerken van sleutelgat van deuren

16) verplaatsen van sleutelgat van deuren

17) vervangen van greep van klinken - voorwaarde :
- niet raken aan sluitmechanisme

18) verplaatsen van greep van klinken - voorwaarde :
- niet wijzigen slot

19) verwijderen van grepen van achterste deuren - voorwaarden :
- verwijderen van achterbank
- verwijderen van achterste veiligheidsgordels
- definitief onbruikbaar maken van verankeringspunten van achterbank

20) vervangen en wijzigen van bumper - voorwaarde :
- behoud functionaliteit

21) vervangen van carterbescherming - voorwaarde :
- stevig en degelijk gemonteerd

22) vervangen van contactoppervlak pedaal - voorwaarden : - antislipbekleding in vorm van rubberuitsteeksels of geribbelde aluminium - stevig en degelijk gemonteerd - voldoende ruimte tussen pedalen

23) monteren van één of meer versterkers vanaf een totaal vermogen van 500 Watt - voorwaarden :
- gepaste zekering of ander gelijkwaardig systeem

24) vervangen en wijzigen van dashbord

25) aanbrengen van instrumentenfolie - voorwaarden :
- wijzerplaten goed leesbaar, zowel in donker als bij klaarlichte dag
- juiste graduatie van meettoestellen
- indicatielampjes goed zichtbaar
- geen aanleiding tot foute interpretatie van signalisatie

26) vervangen van achteruitkijkspiegel (binnen) - voorwaarde :
- voldoen aan bepalingen van K.B. van 15 maart 1968

27) monteren van sporttankdeksel - voorwaarden :
- sluiting tankdop verzekerd
- niet raken aan ontluchtingsmechanisme

28) monteren van spoiler - voorwaarden :
- materialen met een hoge absorptiegraad (polyester, plastiek, ABS, e.a.) (vanaf 1 september 2007)
- niet boven hoogste punt van dak (kofferspoilers)
- niet vastgelast aan dragende structuren (dak- en raamspoilers)
- maximum 5 cm uitsteken voor bumper (voorspoilers)

29) verlengen van motorkap - voorwaarden :
- behoud functionaliteit
- minimale lichtbundel

30) aanbrengen van lichtmask - voorwaarden :
- minimale lichtbundel (vooraan)
- lichtsterkte niet lager dan minimale lichtsterkte (achteraan)

31) monteren van ruitenwisser - voorwaarden :
- minstens één
- veegoppervlak minstens gelijk aan of groter dan oorspronkelijk

32) vervangen en wijzigen van versnellingspook - voorwaarden :
- niet raken aan mechanisme
- degelijke montage
- niet hinderen werking handrem

33) vervangen van remblok - voorwaarde :
- e- of E-goedgekeurd
- voldoen aan de voorschriften van verordening nr. 1400/2002/EG

34) verbreden van spatbord (widebodykits) - voorwaarde :
- behoud wettelijke afstand lichten

35) monteren van spatbord - voorwaarden :
- naar binnen plooien van rand
- voldoende wielafscherming

36) vervangen en wijzigen van handremhendel - voorwaarden :
- niet raken aan hefboomwerking
- degelijke montage

37) aanbrengen en vervangen van binnendeurpaneel

38) monteren van veerpootbrug - voorwaarden :
- montage bovenaan en volgens handleiding, indien aanwezig
- stevig en degelijk gemonteerd

39) vervangen van buitenspiegel door e- of E-goedgekeurde buitenspiegel
- voorwaarde :
- e- of E-goedgekeurd

40) vervangen van buitenspiegel door niet e- of E-goedgekeurde buitenspiegel - voorwaarde :
- validatieprocedure

41) vervangen van stuurwiel - voorwaarden :
- montage door middel van vervormbare adapter, indien van toepassing
- alle bedieningen goed bereikbaar
- snelheidsmeter en voornaamste signalisatie goed zichtbaar
- signaalhoorn bruikbaar

42) vervangen van zetel door e- of E-goedgekeurde zetel - voorwaarden:
- e- of E-goedgekeurd
- montage op oorspronkelijke bevestigingspunten
- degelijke bevestiging
- geschikt voor voertuig
- compatibel met gordels en hun verankeringspunten
- validatieprocedure

43) vervangen van zetel door niet-e- of E-goedgekeurde zetel – voorwaarden :
- montage op oorspronkelijke bevestigingspunten
- stevig en degelijk gemonteerd
- geschikt voor voertuig
- compatibel met gordels en hun verankeringspunten
- validatieprocedure

44) vervangen van remschijf - voorwaarde :
- voldoen aan voorschriften van verordeningnr 1400/2002/EG

45) vervangen van uitlaat door e- of E-goedgekeurde uitlaat - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- maximaal zelfde aantal decibels als originele uitlaat
- normale emissietest mogelijk
- validatieprocedure

46) vervangen van uitlaat door niet originele uitlaat - voorwaarden :
- maximaal zelfde aantal decibels als originele uitlaat
- normale emissietest mogelijk
- validatieprocedure

47) vervangen van motorkap door niet-e- of E- goedgekeurde (kunststoffen) motorkap - voorwaarden :
- motorkap heeft dezelfde vorm en afmetingen als de originele
- gebruik van originele scharnieren
- gebruik van originele sluit- en noodvergrendeling
- verzekeren van brandveiligheid
- validatieprocedure

48) verwijderen van zijdelingse richtingaanwijzers - voorwaarden :
- voertuig is niet langer dan 6 m
- geen koppelingsinrichting aanwezig

49) monteren van luchthapper op flanken - voorwaarde :
- in lijn van koetswerk

50) monteren van luchthapper op dak - voorwaarde :
- niet raken aan dragende structuren

51) monteren van luchthapper op motorkap - voorwaarden :
- behoud afstand tussen motor en motorkap
- niet overschrijden maximale uitsparing

52) monteren van vlinderdeur - voorwaarden :
- geschikt voertuig
- validatieprocedure

53) vervangen van veiligheidsgordel - voorwaarden :
- e- of E-goedgekeurd
- compatibel met verankeringspunten en zetel
- validatieprocedure

54) monteren van veiligheidskooi - voorwaarden :
- achter voorste zetels
- verwijderen van achterbank en achterste veiligheidsgordels
- stevig en degelijk gemonteerd (niet gelast)
- geen invloed op integrale en functionele karakteristieken van personencompartiment
- validatieprocedure

55) monteren van velg met adapter - voorwaarden :
- vaste adapter aan velg
- geschikt voertuig
- stevig en degelijk gemonteerd
- validatieprocedure

De voorwaarden e- of E-goedgekeurd en alle in deze omzendbrief vermelde validatieprocedures gelden uitsluitend voor voertuigen met een Europees gelijkvormigheidsattest of C.O.C. en niet voor voertuigen met een nationale goedkeuring. Deze regel is niet van toepassing voor de rubrieken 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) en 53), behoudens voor wat de voertuigen ouder dan 25 jaar op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze omzendbrief betreft.

Voor de met e- of E-goedgekeurde onderdelen verbouwde voertuigen wordt bij afwezigheid van het bijhorende homologatieattest een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van drie maanden uitgereikt.

De in deze omzendbrief vermelde validatieprocedures gelden niet voor eerder gevalideerde verbouwingen, verricht onder verantwoordelijkheid van de constructeur.

Tot en met 31 augustus 2007 wordt voor de met niet-e- of E-goedgekeurde onderdelen waarvoor geen validatieverslag kan worden voorgelegd verbouwde voertuigen een keuringsbewijs met een normale geldigheid van twaalf maanden uitgereikt.

Vanaf 1 september 2007 krijgen deze voertuigen ofwel een keuringsbewijs met een normale geldigheid ofwel een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van vijftien dagen en krijgen de onderdelen respectievelijk ofwel een definitieve goedkeuring ofwel een definitief verbod.

De geldigheid van het keuringsbewijs kan worden verlengd tot op het ogenblik van de definitieve goedkeuring of het definitief verbod.

Leveranciers of producenten die onderdelen op de markt brengen die niet e- of E- zijn goedgekeurd en die overeenkomstig de bepalingen van deze omzendbrief aan een validatieprocedure zijn onderworpen dienen voorafgaandelijk contact op te nemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zij worden verzocht een volledig dossier over te maken. Op basis van dit dossier zal de FOD Mobiliteit en Vervoer oordelen of deze onderdelen al dan niet in aanmerking komen voor een validatieverslag.

Tot en met 31 agustus 2006 kunnen deze onderdelen zonder validatieverslag en onder verantwoordelijkheid van de leverancier of producent op de markt worden gebracht. Vanaf 1 september 2006 krijgt elk niet-e- of E-goedgekeurd onderdeel dat op de markt wordt gebracht en dat overeenkomstig de bepalingen van deze omzendbrief aan een validatieprocedure is onderworpen en waarvoor geen validatieverslag kan worden voorgelegd of waarvoor geen volledig dossier aan de FOD Mobiliteit en Vervoer is overgemaakt, een definitief verbod.

Vanaf 1 september 2007 krijgen voertuigen die met dergelijke onderdelen zijn uitgerust en die ter keuring worden aangeboden een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van vijftien dagen.

Zijn IN ELK GEVAL VERBODEN :
1) aanbrengen van tinten en folies op voorste zijruit en voorruit (uitgezonderd zonneband)
2) aanbrengen van zonneband op voorste zijruiten
3) wegnemen van sluitmechanisme van koffer
4) wegnemen van greep van als passagiersdeur gebruikte koffer
5) wegnemen van sluitmechanisme van deuren
6) wijzigen van structuur van motorkap
7) verkleinen van afstand tussen motor en motorkap
8) vervangen van motorkapscharnier
9) spoilers in materialen met lage absorptiegraad (aluminium, carbon, hout, enz.)
10) topchops
11) afzagen van origineel spatbord dat deel uitmaakt van dragende structuren
12) hinderen of onmogelijk maken van werking van airbag
13) verwijderen van airbag
14) driepuntsveiligheidsgordel vervangen door tweepuntsgordel
15) afdekken van signalisatie
16) monteren van NOS-fles
17) plaatsen van startknop
18) wegnemen van derde stoplicht
19) plaatsen van vierde stoplicht
20) bevestigen van wiel door middel van kit met centrale bevestiging
21) wijzigingen aan remsysteem
22) vergroten van spoor door middel van spoorverbreder
23) wijzigen of monteren van stabilisatorstangen
24) monteren van ander type ophangingsrubber
25) wijziging van diameter van uitgang van originele uitlaatdemper
26) monteren van versnellingsbak met andere overbrengingsverhoudingen
27) motortuning
28) monteren van niet-wegklapbare zetel vooraan in twee- en driedeursvoertuigen, tenzij achterbank en veiligheidsgordels verwijderd en verankeringspunten van achterbank definitief onbruikbaar
29) monteren van velgen met adapter los van velg
30) monteren van een stuurwiel met niet-vervormbare adapter.
De bepalingen van deze omzendbrief zijn van toepassing vanaf
15 mei 2006.
Brussel, 18 april 2006.

lijn2
Omzendbrief van 19 maart 2004 op art. 13 van de autokeuring.

De verbouwing moet uitgevoerd worden conform aan de eisen voor goedkeuring voor verlagen van voertuigen van de categorie M1 (bijlage I ). Deze conformiteit wordt geattesteerd door een verslag van een erkend labo. Vervolgens wordt dit verslag gevalideerd door een, door het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid aangeduide instelling. Het gevalideerd verslag is opgesteld volgens bijlage 2 en heeft ondermeer tot doel :
• het toekennen van een Belgisch éénduidig referentienummer;
• het ter beschikking stellen van de vereiste keuringsgegevens aan de autokeuringstations bevoegd om de wielgeometrie op te meten.

Een dergelijk verbouwd voertuig wordt aan een niet-periodieke keuring onderworpen volgens artikel 23sexies § 1, 2°, b.
• De keuring gebeurt op initiatief van de houder van het voertuig, die het voertuig aanbiedt, na afspraak, in een autokeuringstation, dat bevoegd is om de wielgeometrie op te meten. De lijst van de stations bevindt zich in bijlage 3.

De keuring bestaat uit de volledige keuring waarbij extra aandacht besteed wordt aan :
• de spoorbreedte (maximum tolerantie 2 %);
• de bedekking van de wielen door het koetswerk;
• de vrije doorgang van de wielen (bij volledige wieluitslag);
• de wegcontacttest zonder belasting (enkel bestuurder);
• plaatsing van lichten en reflectoren, nummerplaat en eventueel trekhaak.

Daarenboven worden volgende specifieke elementen nagekeken :
- De bodemvrijheid bedraagt minimum 11 cm.
- Het montagegetuigschrift waarvan zich het model in bijlage 4 bevindt is correct ingevuld.
- De gegevens van het gevalideerd verslag van de aangeduide instelling worden vergeleken met de verbouwing.
- De wielgeometrie komt overeen met de aanduidingen van het verslag van het erkend labo of met de gegevens van de constructeur van het voertuig.
- De verbouwer is ingeschreven in het handelsregister in overeenstemming met het koninklijk besluit van 31 augustus 1964, gewijzigd door het koninklijk besluit van 8 juli 1999 onder één van de volgende omschrijvingen :
- 50.200.01 : de reparatie van auto's;
- 50.200.04 : het gewone onderhoud van auto's : wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.
- 50.200.05 : de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.

Er wordt een keuringsbewijs afgeleverd met een geldigheidsdatum conform artikel 23 decies . Daarnaast wordt op het inschrijvingsbewijs en keuringsbewijs door de keuringsinstelling een stempel aangebracht " verlaagd voertuig " en wordt het voertuig aan de hand van het chassisnummer gesignaleerd in het technisch park.

Het montageattest en conformiteitattest zijn verplichte boorddocumenten.
- Het erkend labo voldoet aan EN 17025 of EN 45004.
- De aangeduide instelling voldoet aan volgende voorwaarden :
- V.Z.W. naar Belgisch Recht.
- ISO 9001-2000 gecertificeerd met in de scope van de certificatie een verwijzing naar het uitvoeren van opdrachten ten dienste van de erkende instellingen voor autokeuring.

BIJLAGEN
Bijlage 1 : Eisen voor goedkeuring voor verlaging van voertuigen van de categorie M1
Bijlage 2 : Model van gevalideerd verslag
Bijlage 3 : Adressen van keuringsstations bevoegd voor de meting van de wielgeometrie
Bijlage 4 : Montage-attest verbouwing