HOOFDSTUK Vl Constructie.

naar index
keuring, HOOFDSTUK IV
 
Veiligheidsgordels en toebehoren
naar mijn homepage

LICHTEN en REFLECTOREN 

gewijzigd sinds1 mei 2003 « »

ART 28 LICHTEN EN REFLECTOREN. 

§1. Definities.

Voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel, wordt verstaan onder:

§2 Algemene bepalingen. (art 28)

1° Voorschriften betreffende montage en kleur.

a) Lichten en reflectoren andere dan richtingsaanwijzers.

b) Richtingaanwijzers.

c) Bijzondere lichten.

2° Lichtsterkte.

a)

b)

c)

d)

§3. Bijzondere bepalingen.

§4.

« § 5 Reflecterende markeringen :

  De voertuigen van de categorieën M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3, O4 mogen voorzien zijn van reflecterende markeringen die voldoen aan de regels die bepaald werden door Reglement nr. 104 betreffende de eenvormige voorschriften aangaande de goedkeuring van reflecterende platen voor zware en lange voertuigen en hun aanhangwagens, opgenomen in addendum 103 van het Akkoord betreffende invoeren van eenvormige technische voorschriften voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en voor onderdelen die geschikt zijn en om gemonteerd of gebruikt te worden op wielvoertuigen en de voorwaarden voor de wederzijdse erkenning van goedkeuringen afgeleverd conform de geldende voorschriften van Genève van 20 maart 1958 gewijzigd op 10 november 1967 en 16 oktober 1995.

  Het Reglement nr. 104 wordt opgenomen als bijlage 18 bij dit besluit.

  De Minister of zijn gemachtigde duidt (het) (de) laboratori(um)(a) aan (dat) (die) gemachtigd (is) (zijn) om de testen uit te voeren, voorgeschreven door dit Reglement.

  De Dienst Voertuigen van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid is belast met het administratief beheer en de toepassing van dit Reglement en inzonderheid om, ingeval van positieve testen, de goedkeuring af te leveren aan de fabrikanten die erom vragen.

  De retroreflecterende markeringsinrichtingen dragen een goedkeuringsteken van het type :
  C Ex 104 R - 0001148
  "C" duidt op de klasse van materiaal en kan vervangen zijn door "D", "D/E" of "E".

  De voorschriften van Reglement nr. 104 zijn verplicht voor voertuigen bestemd voor uitzonderlijk vervoer.

  In afwijking van de bepalingen van punt 3.1 van bijlage 9 van het Reglement nr. 104 mogen op de achterzijde van de voertuigen retroreflecterende kenmerkende markeringen en grafische afbeeldingen (reklame) aangebracht worden op voorwaarde dat ze voldoen aan dezelfde voorwaarden als deze die zich op de zijwanden mogen bevinden. »

Keuringsbewijs - Beschadigde Voertuigen - Gebruik
 
Veiligheidsgordels en toebehoren
naar index technische reglement