HOOFDSTUK V Gebruik.

naar index
keuringsbewijzen
 
HOOFDSTUK Vl Constructie
naar mijn homepage

KEURINGSBEWIJS - BESCHADIGDE VOERTUIGEN - GEBRUIK

ART 24 KEURINGSBEWIJS.

§1.

    1. leeg en langs de kortste weg de verplaatsing te doen :

      1. tussen het station voor autokeuring en de woonplaats of exploitatiezetel van de titularis van het voertuig of de exploitatiezetel van de hersteller en omgekeerd;

      2. tussen de woonplaats of de exploitatiezetel van de titularis van het voertuig en de exploitatiezetel van de hersteller en omgekeerd;

    2. langs de kortste weg de verplaatsing te doen van de grenspost van binnenkomen in België tot de woonplaats of de exploitatiezetel van de titularis van het voertuig of het station voor autokeuring.
Toepassing van artikel 24, § 1
Voor voertuigen (MTM hoger dan 3,5 T) die voor de remtest met een lading worden aangeboden wordt het KB van 15 maart 1968, laatst gewijzigd bij KB van 17 maart 2003, als volgt verduidelijkt :
Brussel, 17 augustus 2005.
De Minister van Mobiliteit,
R. LANDUYT

Publicatie : 2005-10-03

§2.

§3.

top of page

ART 25 BESCHADIGDE VOERTUIGEN.

Voertuigen die om enigerlei reden werden beschadigd en die niet onderworpen zijn aan de bij artikel 23sexies, §1, 2°, d. voorgeschreven schouwing mogen slechts weder in dienst worden gesteld na herstelling, wanneer zij alle waarborgen bieden voor de veiligheid van het verkeer en aan de voorschriften van dit algemeen reglement voldoen. ln afwachting van de herstelling, moeten alle voorzorgen genomen zijn opdat deze voertuigen geen gevaar zouden opleveren voor de andere weggebruikers.

 

ART 26 GEBRUIK VAN DE VOERTUIGEN.

 

keuring, HOOFDSTUK IV
 
HOOFDSTUK Vl Constructie
naar index technische reglement