HOOFDSTUK IV Autokeuring.

naar index
de keuring geldigheid
 
het keuringsbewijs
naar mijn homepage

KEURINGSBEDRAGEN

gewijzigd op: 1 jan 2010
1-9-2006 punt 26°
1 mei 2003

ART 23undecies.

§1 De bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, worden als volgt vastgesteld :

1° volledige keuring volgens bijlage 15, behalve de punten 1.1.17, 1.6, 7.9, 7.10 en 8.2 en remtesten met geladen voertuigen :

2° gedeeltelijke keuring van een voertuig :

3° keuring van de overeenstemming met de in het proces-verbaal van goedkeuring of het Europees gelijkvormigheidsbewijs opgenomen gegevens tijdens een eerste periodieke keuring van een voertuig waarvan de maximale toegelaten massa :

4° toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig : € 5
- in de eerste maand € 7;
- tijdens de tweede en derde maand: € 10;
- tijdens de vierde, vijfde en zesde maand: € 15;
- na de zesde maand: € 25

5° wegen van een voertuig : € 13 11,5 ;

6° opstellen, valideren en afleveren van een aanvraag om inschrijving : € 3,5 3 ;

7° opstellen en afleveren van een uittreksel uit het goedkeuringsverslag : € 7 6 ;

8° keuring van de inrichting tegen opspattend water : € 5 4,5 ;

9° gelijkvormigheidskeuring :

  a) keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs, zonder opmeten van de remorganen :
  € 67,5 60
  b) keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs, met opmeten van de remorganen :
  € 90 80
  c) validering of aflevering van een identificatieplaatje :
  € 7 6

10° opstellen en afleveren van een verslag voor autocars met het oog op het bekomen van de Duitse "Tempo-100" machtiging : € 22,5 20;

11° opstellen en afleveren op vrijwillige basis van een attest ter bevestiging van de keuring betreffende een "groener en veiliger" voertuig volgens bijlage 15, inzonderheid de punten 1.1.17, 1.6, en 8.2. alsook de keuring van de minimale profieldiepte van 2 mm van de banden : € 11 9;

12° afgifte van een duplicaat van elk origineel document dat werd afgeleverd : € 11 9;

13° keuring van de lichtdoorlatendheid van de ruiten : € 3,5 3;

14° "milieukeuring" volgens bijlage 15, punt 8.2 :

  a) personenwagens, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en kampeerauto's met een motor met compressieontsteking :
  € 10,5 9
  b) bedrijfsvoertuigen met een motor met compressieontsteking :
  € 12,5 11
  c) bedrijfsvoertuigen met een motor met compressieontsteking :
  € 3,5 3


15° keuring van de snelheidsbegrenzer en/of tachograaf en van de installatie volgens bijlage 15 punten 7.9 en 7.10 :

a) met snelheidssimulator :

  1) voertuigen uitgerust met snelheidsbegrenzer en tachograaf :
  € 26 23
  2) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een tachograafsignaal :
  € 26 23
  3) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een ander dan een tachograafsignaal :
  € 13 11,5
  4) voertuigen enkel uitgerust met een tacho-graaf :
  € 13 11,5

b) visuele keuring zonder snelheidssimulator : € 13 11,5;


16° keuring met het daartoe voorziene toestel van :

  a) remdoelmatigheid in beladen toestand : (invoege 1 mei 2003)

  - voertuig met hoogstens 2 assen:
  - test met lading :
  € 13,5 12
   - test met extrapolatie zonder aansluitingen of bediening onder het voertuig :
  € 8 7
   - test met extrapolatie met aansluitingen of bediening onder het voertuig :
  € 29 25
  - voertuig met 3 of meer assen:
  het tarief voor een voertuig met hoogstens twee assen vermeerderd met 6 5,00 EUR per bijkomende as.

b) ophanging : € 6 5,00;

c) verlichting : € 6 5,00;


17° keuring van de L.P.G.-installatie :

  a) volledige keuring :
  € 15 13
  b) herkeuring :
  € 11 9
  c) vereenvoudigde keuring:
  € 5 4,5

18° keuring van de N.G.V.-installatie :

  a) volledige keuring :
  € 15 13
  b) herkeuring :
  € 11 9
  c) vereenvoudigde keuring:
  € 5 4,5

19° A.D.R.-keuring :

  a) volledige keuring :
  € 39 34,5
  b) herkeuring :
  € 11 9
  c) verlengingvan de geldigheidsduur of aflevering van het goedkeruingsdocument:
  € 11 9

20° keuring inzake kwaliteitsnormen, waaraan de voertuigen gebruikt voor ongeregeld bezoldigd vervoer van personen moeten voldoen : [invoege op 1 juli 1999]

  a) keuring per configuratie :
  €27,5 24,5
  b) toeslag voor een eerste keuring :
  €27,5 24,5
  c) toeslag voor een laattijdige aanbieding:
  € 5
  - in de eerste maand: € 7
  - tijdens de tweede en derde maand: € 10
  - tijdens de vierde, vijfde en zesde maand: € 15
  - na de zesde maand: € 25

21° keuring van een voertuig na ongeval :

  a) keuring van de wiel- en chassisgeometrie : 85,5 76,00 EUR;

  b) keuring van de wielgeometrie : 43 38,00 EUR.

22° keuring volgens bijlage 15 van de punten 1.1.17 en 1.6 : € 22 19.

23° kleven van een vignet voor de verlenging van de geldigheid van een handelaars- of proefrittenplaat : € 3 2,5.

24° kleven van een keuringsvignet voor het bevestigen van de geldigheid van de keuring : € 4,5 4.

25° keuring van de inrichting bedoeld in artikel 43§5 van dit besluit : € 7 6.

26° « bijkomende keuring van de staat van het voertuig volgens bijlage 22 : 15 13,5 EUR. (« » toegevoegd door het KB. 26-04-2006 invoege vanaf 01 september 2006 > 15 nov. 2006 gewijzigd door KB 5 aug. 2006)

§2 Elke twee jaar op 1 januari, en voor de eerste keer in 2012, past de minister de in paragraaf 1 vermelde bedragen aan, met dien verstande dat de stijging van het totaal van de bedragen niet meer mag bedragen dan de evolutie van de gezondheidsindex van de maan d november van het voorgaande jaar.

Het basisindexcijfer is dat van de maand november.

de keuring geldigheid
 top of page
het keuringsbewijs
naar index technische reglement