HOOFDSTUK IV Autokeuring.
niet PERIODIEKE - GEDEELTELIJKE - VRIJSTELLINGEN - 2°handsrapport tweedehandskeuring
naar index
periodieke keuringen
 
afgifte identificatieverslag en/of Keuringsbewijs
naar mijn homepage

ART 23sexies.

§1.

Ongeacht de regels betreffende de periodieke keuringen, zijn niet-periodieke keuringen verplicht :

1° op elk verzoek van een bevoegde persoon;

§2.

De gebruikte voertuigen van de kategorieën M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3 en O4, zoals gedefinieerd in artikel 1 §1, zijn onderworpen aan een administratieve keuring vóór de inschrijving, namelijk met het oog op het aanvullen van het formulier tot aanvraag om inschrijving door een erkende keuringsinstelling. De periode van geldigheid van dat formulier is twee maanden.

« De gebruikte voertuigen van de categorieën M2, M3, N2, N3, O2, O3 en O4, zoals gedefinieerd in artikel 1, zijn onderworpen aan een administratieve keuring vóór de inschrijving, met het oog op het aanvullen van het formulier tot aanvraag om inschrijving door een erkende keuringsinstelling. »;
(« » gewijzigd door het KB. 26-04-2006 invoege vanaf 01 september 2006 > 15 nov. 2006 gewijzigd door KB 5 aug. 2006)

§3.

De verzekeraar die het deskundig onderzoek heeft bevolen of elk bevoegde persoon die vaststelt dat een voertuig de beschadigingen of het verlies vermeld in §1, 2°, d), van dit artikel heeft ondergaan, maakt hiervan melding bij het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur.

§4. ( 2°handskeuring)

Voor de niet periodieke keuring vermeld in §1, 3° van dit artikel, moet het voertuig aangeboden worden met het voor dit voertuig laatst afgeleverd inschrijvingsbewijs en met ofwel de overeenkomstige nummerplaat, ofwel een handelaarsplaat en het bijhorende inschrijvingsbewijs.
« Voor deze keuring wordt, naast een volledige keuring van het voertuig, een bijkomende keuring volgens bijlage 22 verricht. Het resultaat van deze keuring wordt gedetailleerd beschreven in een tweedehandsrapport (= tweedehandskeuring) dat samen met het keuringsbewijs wordt afgeleverd.
De geldigverklaring van de inschrijvingsaanvraag gebeurt op voorwaarde dat het afgeleverde keuringsbewijs datgene was zoals voorzien in artikel 23decies, § 1, en de bijkomende keuring volgens bijlage 22 heeft plaatsgehad.
».
(« » gewijzigd door het KB. 26-04-2006 invoege vanaf 01 september 2006 > 15 nov. 2006 gewijzigd door KB 5 aug. 2006)

§5.

De niet-periodieke keuring wordt vervangen door een administratieve keuring wanneer het voertuig opnieuw in het verkeer wordt gebracht onder handelaarsplaat.

top of page

ART 23septies.

§1. De gedeeltelijke keuringen zijn verplicht :

1° op elk verzoek van een bevoegde persoon;

§2.

De in §1, 2°, van dit artikel vermelde keuring vindt plaats binnen een periode van twee maanden die volgt op het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande volledige of gedeeltelijke keuring, zoniet wordt een volledige keuring uitgevoerd.

 

ART 23octies.

Vrijstellingen en bijzonder regime

§1. Zijn vrijgesteld van alle keuringen :

  1. de aanhangwagens die uitsluitend door foorkramers worden gebruikt en eigen zijn aan dat beroep;

  2. de werfaanhangwagens;

  3. de voertuigen van de federale politie;

  4. de aanhangwagens waarvan de maximaal toegelaten massa niet meer dan 750 kg bedraagt;

  5. de voertuigen die, overeenkomstig de van kracht zijnde reglementering, voorzien zijn van een proefrittenplaat en een erbij horend geldig inschrijvingsbewijs;

  6. de auto's en de aanhangwagens, die uitsluitend rijden tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de loodsen en de magazijnen gelegen binnen de zee- of rivierhavens overeenkomstig een aanvullend gemeentelijk reglement met uitzondering van de personenauto's, de auto's voor dubbel gebruik en de minibussen.

§2. Bijzonder regime :

 

periodieke keuringen
 top of page
afgifte identificatieverslag en/of Keuringsbewijs
naar index technische reglement