HOOFDSTUK IV Autokeuring.

IDIENTIFICATIEVERSLAG en/of KEURINGSBEWIJS

naar index
niet Periodieke en Gedeeltelijke keuringen - Vrijstellingen
 
De kosten v/d keuring
naar mijn homepage

ART 23novies.

§1.

§2.

§3.

  1. de identificatiegegevens betreffende de erkende instelling die de keuring heeft uitgevoerd;
  2. de identificatiegegevens van het voertuig;
  3. voor minibussen en taxi's, het aantal zitplaatsen, andere dan de bestuurdersplaats;
  4. de eventuele technische gebreken aan onderdelen of groepen van onderdelen van het voertuig;
  5. de eventuele tekortkomingen ten opzichte van de reglementaire bepalingen;
  6. gegevens met betrekking tot keuringen waaraan het voertuig krachtens andere reglementaire bepalingen onderworpen is;
  7. bepaalde door de instelling voor latere keuringen nuttig geachte inlichtingen;
  8. de vervaldatum van de geldigheid van het keuringsbewijs.
  9. de kilometerstand tijdens de vorige en huidige volledige keuring, voor de voertuigen van de categorieën M1, M2, M3, N1, N2 en N3. (invoege 1 mei 2003)

 

ART 23decies.

§1.

  1. het voertuig noch technische gebreken, noch tekortkomingen ten opzichte van de reglementaire bepalingen vertoont;

  2. het voertuig bepaalde technische gebreken vertoont die, hoewel ze het niet gevaarlijk maken, van nabij moeten gevolgd worden;

  3. het voertuig bepaalde tekortkomingen ten opzichte van de reglementaire bepalingen vertoont, waaraan gemakkelijk kan verholpen worden.

§2.

De geldigheidsduur van het keuringsbewijs bedraagt drie maanden indien, ongeacht eventuele tekortkomingen zoals bepaald in §1 van dit artikel, enkel bepaalde administratieve tekortkomingen, omschreven door de Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft of door zijn gemachtigde, vastgesteld worden.

§3.

De geldigheidsduur van het keuringsbewijs bedraagt vijftien dagen indien bij de keuring vastgesteld werd dat de staat van een onderdeel of van een groep van onderdelen of de tekortkomingen ten opzichte van de reglementaire bepalingen van zulke aard zijn dat het voertuig, zonder onmiddellijk gevaar op te leveren, ofwel dringend moet hersteld worden, ofwel moet gewijzigd worden om met de reglementering in overeenstemming te zijn.

§4.

Het keuringsbewijs is zonder geldigheidsduur indien de staat van een onderdeel of van een groep van onderdelen of de tekortkomingen ten opzichte van de reglementaire bepalingen van die aard zijn dat het voertuig niet of niet meer in het verkeer mag gebracht worden.

In dergelijk geval wordt de melding "VERBODEN VOOR HET VERKEER" op het keuringsbewijs aangebracht.

§5.

De kleur van het keuringsbewijs is groen in de gevallen bepaald in de §§1 en 2 van dit artikel, en rood in de gevallen bepaald in de §§3 en 4.

§6.

Voor elk groen keuringsbewijs uitgereikt voor bedrijfsvoertuigen zoals bepaald in de §§1 en 2 wordt door de instelling een keuringsvignet op een vignetdrager gekleefd waarvan het model door de Minister die de autokeuring onder zijn bevoegdheid heeft of door zijn gemachtigde bepaald wordt. Het keuringsvignet vermeldt de vervaldatum van het keuringsbewijs en moet duidelijk zichtbaar blijven tot aan het volgende keuring :

§7.

« De geldigheidsduur van de voor de niet-periodieke keuring vermeld in artikel 23sexies, § 1, 3°, afgeleverde aanvraag om inschrijving bedraagt twee maanden.
Indien bij deze niet-periodieke keuring het afgeleverde keuringsbewijs datgene is waarin wordt voorzien in artikel
23decies, §§ 3 of 4 (par. 3 en 4 hiervoor), is artikel 23ter, §2 , niet langer van toepassing en is het voertuig, vanaf de volgende periodieke keuring en tot aan de eerst daarop volgende periodieke keuring, onderworpen aan de bepalingen van artikel 23ter, §1. »
(« » toegevoegd door het KB. 26-04-2006 invoege vanaf 01 september 2006 > 15 nov. 2006 gewijzigd door KB 5 aug. 2006)

niet Periodieke en Gedeeltelijke keuringen - Vrijstellingen
 top of page
De kosten v/d keuring
naar index technische reglement