HOOFDSTUK Il Goedkeuring (Onderzoek protoype - goedkeuring)

naar index
Erkenning als bevoegd constructeur
 
Wijziging - Identificatie
to my homepage

ART 8 ONDERZOEK VAN HET PROTOTYPE.

Ten behoeve van de nodig geoordeelde onderzoeken en proeven stelt de aanvrager ter beschikking van de Minister van Verkeerswezen of van een door hem aangeduide instelling op de vastgestelde plaats, datum en uur.

  1. een exemplaar van het chassis of zelfdragend voertuig, al dan niet voorzien van de vereiste ballast, volgens de ontvangen instructies;

  2. het bevoegd personeel vereist om het voertuig gedurende de keurproeven te besturen en om elke noodzakelijk geachte demontage te verrichten;

  3. het voor elke eventuele demontage vereiste gereedschap;

  4. de voor de uitvoering van speciale proeven en onderzoeken vereiste onderdelen.

De van een hiertoe geldende oproeping voorziene voertuigen mogen op de openbare weg worden gebezigd zonder het in artikel 24 voorgeschreven keuringsbewijs, voor zover zij zich uitsluitend verplaatsen ter uitvoering van de bepalingen van dit artikel en in de voorwaarden aangegeven in voormelde oproeping.

ART 9 GOEDKEURINGSVOORWAARDEN

§1.

§2.

§3.

ART 10 PROCES-VERBAAL van GOEDKEURING

§1.

§2.

§3.

§4.

§5.

§6.

ART 11 VOORLOPIGE GOEDKEURING.

In afwachting van het beëindigen van de goedkeuringsprocedure overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, kan de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde, zonder vooruit te lopen op de definitieve goedkeuring en op volle verantwoordelijkheid van de aanvrager, een type van chassis of zelfdragend voertuig voorlopig goedkeuren.

De bij de voorlopige goedkeuring maximale massa's kunnen eventueel lager zijn dan de door de constructeur gevraagde gewichten.

ART 12 GELDIGHEID van de PROCESSEN-VERBAAL van GOEDKEURING

§1.

§2.

§3.

§4.

§5.

Erkenning als bevoegd constructeur
Top of page
Wijziging en verbouwing - Identificatie
naar index technisch reglement