Koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.

Naar mijn homepage
Tabel
Goedkeuring - Identificatieplaatje

HOOFDSTUK I - Begripsomschrijving en toepassingsfeer

 

ART 1. Begripsomschrijving.

Voor de toepassing van het bepaalde in dit algemeen reglement wordt verstaan onder:

1. « bromfiets »;

1° ofwel een « bromfiets klasse A », dit wil zeggen elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 of met een elektrische motor en dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km per uur;

2° ofwel een « bromfiets klasse B », dit wil zeggen elk voertuig uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 of met een elektrische motor en dat naar bouw en motorvermogen en op een horizontale weg niet sneller dan 45 km/u kan rijden, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A alsook voertuigen bestuurd door minder-validen, uitgerust met een motor die niet toelaat zich sneller dan stapvoets voort te bewegen.
Deze klasse is onderverdeeld in twee categorieën:
a) de tweewielige bromfietsen,
b) de bromfietsen met meer dan twee wielen.
De tarra van de bromfietsen met meer dan twee wielen is beperkt tot 400 kg;
voor de elektrische voertuigen geldt dit gewicht zonder de batterijen;

2. « motorfiets », elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen, of elk driewielig motorvoertuig met een eigen gewicht van niet meer dan 400 kg, en dat niet beantwoordt aan de term bromfiets.

3. Bevestiging van een aanhangwagentje aan de voertuigen vermeld onder 1. en 2. hierboven brengt geen wijziging in de classificatie van de voertuigen.

4. De driewielige bromfiets met twee wielen achteraan, waarvan het spoor kleiner is dan 0,35 m wordt beschouwd als tweewielige bromfiets.

ART 2. Toepassingssfeer.

§1. De bepalingen van dit besluit zijn toepasselijk op de bromfietsen en de motorfietsen.

§2.1. Sommige bijzondere categorieën van voertuigen zijn evenwel slechts aan bepaalde voorschriften van dit algemeen reglement onderworpen:

Het zijn:
de voertuigen die meer dan 25 jaar geleden in dienst werden gesteld en die slechts uitzonderlijk op de openbare weg gebruikt worden, hetzij ter gelegenheid van behoorlijk toegelaten manifestaties, hetzij voor proefritten met het oog op deze manifestaties tussen zonsopgang en zonsondergang, binnen een straal van 25 km, hetzij om zich naar deze manifestaties te begeven.

Deze zijn enkel onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 10, 11, §3 en 13 van dit besluit.
Andere bijzondere categorieën van voertuigen zijn niet aan de voorschriften van dit besluit onderworpen.
Het zijn:
de voertuigen ingeschreven onder een aan het Ministerie van Landsverdediging voorbehouden bijzonder plaatnummer alsook de voertuigen die overeenkomstig de vigerende reglementering voorzien zijn van een inschrijvingsbewijs en een proefrittenplaat

§3. De in § 1 genoemde voertuigen die in het buitenland ingeschreven zijn, moeten, om in België tot het verkeer op de openbare weg te worden toegelaten, op gebied van de snelheid en het geluid, beantwoorden aan de technische eisen voorzien bij de in het land waar zij zijn ingeschreven geldende reglementering.

 


Tabel
Goedkeuring - Identificatieplaatje