23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage Retributies
Inhoudstabel

TITEL VI: Allerhande bepalingen

Artikel 78

De rijbewijzen, conform het model van bijlage 9, blijven geldig voor het besturen van motorvoertuigen volgens de volgende regels :

1° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A laat toe voertuigen van de categorieën A3 en A te besturen;
2° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B laat toe voertuigen van de categorieën A3, A, B en B+E te besturen;
3° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C laat toe voertuigen van de categorieën A3, A, B, B+E, C, C+E en G en van de subcategorieën C1 en C1+E te besturen;
4° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D laat toe voertuigen van de categorieën A3, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E en G en van de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E te besturen;
5° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie AF laat toe voertuigen van de categorieën A3 of A, die speciaal aangepast zijn in functie van de handicap van de houder, te besturen; het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie BF laat toe voertuigen van de categorie B, die speciaal aangepast zijn in functie van de handicap van de houder, te besturen.

De rijbewijzen, conform het model van bijlage 10, blijven geldig voor het besturen van motorvoertuigen volgens de volgende regels :

1° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A3 laat toe voertuigen van de categorie A3 te besturen;
2° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A2 laat toe voertuigen van de categorie A3 en voertuigen van de categorie A te besturen als het rijbewijs afgegeven is sinds meer dan twee jaar of van voertuigen van de categorie A met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan of gelijk aan 0,16 kW/kg als het rijbewijs sinds minder dan twee jaar is afgegeven ;
3° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie A1 laat toe voertuigen van de categorieën A3 en A te besturen;
4° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B laat toe voertuigen van de categorieën A3 en B te besturen;
5° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C laat toe voertuigen van de categorieën A3, B en C en van de subcategorie C1 te besturen;
6° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie D laat toe voertuigen van de categorieën A3, B en D en van de subcategorie D1 te besturen;
7° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie BE laat toe voertuigen van de categorieën A3, B en B+E te besturen;
8° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie CE laat toe voertuigen van de categorieën A3, B, B+E, C, C+E en G en van de subcategorieën C1 en C1+E te besturen;
9° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie DE laat toe voertuigen van de categorieën A3, B, B+E, D en D+E en van de subcategorieën D1 en D1+E te besturen;
10° het rijbewijs geldig verklaard voor de categorieën CE en D laat toe voertuigen van de categorieën A3, B, B+E, C, C+E, D en D+E en van de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E te besturen.

De rijbewijzen vastgesteld overeenkomstig het model van bijlage 15 blijven geldig voor het besturen van de categorieën en subcategorieën van voertuigen waarvoor ze geldig zijn.

Bovendien laat het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie C+E toe voertuigen te besturen van de categorie G..

Artikel 79

Wanneer, krachtens artikel 49 of artikel 50, een rijbewijs conform het model van bijlage 1 wordt afgegeven in plaats van een rijbewijs, conform het model van bijlage 9, bijlage 10 of van bijlage 15 worden de regels voorgeschreven in artikel 78 toegepast.

De houders van een rijbewijs conform het model van bijlage 9 , bijlage 10 of van bijlage 15  kunnen dit omwisselen tegen een rijbewijs, waarvan het model bepaald wordt in bijlage 1. Zij verkrijgen een rijbewijs, geldig voor dezelfde categorie of categorieën van voertuigen die zij gemachtigd waren te besturen op basis van het rijbewijs waarvan zij houder waren, overeenkomstig de regels bepaald in artikel 78.

De personen die het bewijs leveren dat zij houder geweest zijn van een rijbewijs, conform het model van bijlage 10, verkrijgen onder dezelfde voorwaarden een rijbewijs waarvan het model bepaald is in bijlage 1, volgens de regels voorgeschreven in artikel 78.

De personen, bedoeld in het tweede en derde lid, dienen bij de overheid bedoeld in artikel 7 een aanvraag tot omwisseling in waarvan het model bepaald wordt door de Minister.

Artikel 80

§1. De personen die na 25 mei 1965 en vóór 1 januari 1989 tengevolge van een herstelonderzoek hersteld zijn in het recht tot sturen voor een of meerdere categorieën van voertuigen, dienen voor het verkrijgen van een rijbewijs, geldig voor een of meerdere andere categorieën van voertuigen, geen nieuw herstelonderzoek af te leggen.
Wanneer een verval van het recht tot sturen, uitgesproken vóór de inwerkingtreding van dit besluit, beperkt is tot bepaalde categorieën van voertuigen, worden voor de bepaling van deze categorieën, de regels voorgeschreven in artikel 78 toegepast.

§2. De houder van een rijbewijs waarop vermeldingen met betrekking tot het verval van het recht tot sturen zijn aangebracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit kan, bij het einde van de vervalperiode en voor zover hij geslaagd is voor de onderzoeken die hem eventueel krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd, een duplicaat van zijn rijbewijs verkrijgen zonder dat de vermeldingen van verval worden overgenomen op het document. De bepalingen van de artikelen 50 en 51 zijn van toepassing.

Wanneer op het rijbewijs vermeldingen voorkomen met betrekking tot een verval van het recht tot sturen dat loopt op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit en dat beperkt is tot sommige categorieën van voertuigen waarvoor het rijbewijs werd afgegeven, kan de houder een nieuw rijbewijs verkrijgen dat enkel geldig is voor de categorieën waarop het verval niet van toepassing is overeenkomstig de bepalingen van artikel 49. Wanneer het verval beëindigd is en na het slagen voor de onderzoeken die hem eventueel krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd, kan de houder een duplicaat van zijn oorspronkelijk rijbewijs verkrijgen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 50 en 51.

Artikel 81

De houder van een rijbewijs geldig voor de categorie A2, bedoeld in artikel 78, tweede lid, 2° kan bij het verstrijken van een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de datum van afgifte van het rijbewijs, een rijbewijs geldig voor het besturen van alle voertuigen van de categorie A verkrijgen zonder zich te onderwerpen aan de scholing en zonder een nieuw theoretisch en praktisch examen te moeten afleggen. De procedure voorgeschreven in artikel 49 is van toepassing.

Artikel 82

In artikel 8.2, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 25 maart 1987 en 18 september 1991 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° artikel 8.2, 1° wordt aangevuld met het volgende lid :

« Deze leeftijd wordt evenwel teruggebracht op :

a) 17 jaar voor de bestuurders die de opleiding «bestuurders van autobussen en autocars» volgen in de derde graad van het secundaire beroepsonderwijs;
b) 18 jaar voor de bestuurders van autobussen, trolleybussen en autocars met niet meer dan 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, die houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een getuigschrift van vakbekwaamheid bedoeld in artikel 59.2, afgegeven voor het personenvervoer ;
c) 18 jaar voor de bestuurders die de scholing volgen en die het praktische examen afleggen voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie D of D+E of voor de subcategorie D1 of D1+E, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

2° in het artikel 8.2, 2°, wordt het tweede lid vervangen door het volgende lid :

« Deze leeftijd wordt evenwel teruggebracht op :

a) 17 jaar voor de bestuurders die de opleiding «bestuurders van vrachtwagens» volgen in de derde graad van het secundaire beroepsonderwijs;
b) 18 jaar voor de bestuurders die houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een getuigschrift van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 59.2, afgegeven voor het goederenvervoer en voor de bestuurders die een scholing volgen en het praktische examen afleggen om, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, een rijbewijs geldig voor de categorie C of C+E te verkrijgen ; » ;

3° in artikel 8.2, wordt 3° vervangen door de volgende bepaling :

"3° 18 jaar voor de bestuurders van andere motorvoertuigen.

Deze leeftijd wordt evenwel vastgesteld op :

a) 16 jaar voor de bestuurders van bromfietsen voor zover het voertuig geen andere persoon dan de bestuurder vervoert, alsook voor de bestuurders van landbouwtractoren die van de hoeve naar het veld rijden en omgekeerd;
b) 3 maanden vóór 17 jaar voor de bestuurders die het praktische onderricht volgen met het oog op het verkrijgen van een leervergunning bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs ;
c) 17 jaar voor de bestuurders die de opleiding «bestuurders van vrachtwagens» of «bestuurders van autobussen en autocars» volgen in de derde graad van het secundaire beroepsonderwijs of die rijden met een leervergunning ;
d) 3 maanden vóór 18 jaar voor de bestuurders die het praktische onderricht volgen met het oog op het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie A of B;
e) 21 jaar voor de bestuurders van motorfietsen met een vermogen van meer dan 25 kW of een vermogen/ gewichtsverhouding van meer dan 0,16 kW/kg, tenzij ze sinds ten minste twee jaar houder zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van motorfietsen met een vermogen van minder of gelijk aan 25 kW of een vermogen/gewichtsverhouding van minder of gelijk aan 0,16 kW/kg of van een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A2 of tenzij zij houder zijn van een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A1.

Deze bepaling is niet van toepassing op de mindervaliden die een voertuig besturen uitgerust met een motor die niet toelaat zich sneller dan stapvoets voor te bewegen; ».

Artikel 83

In artikel 59.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 18 september 1991 en 29 mei 1996 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het artikel 59.2 wordt b) vervangen door de volgende bepaling :

« b) de «certificats de qualification» afgegeven bij het einde van het zesde jaar van het secundaire Franstalige beroepsonderwijs aan de leerlingen die de opleiding «conducteurs poids lourds» of de opleiding «conducteurs d’autobus ou d’autocars» gevolgd hebben en de «studiegetuigschriften» van het tweede jaar van de derde graad van het Nederlandstalige beroepsonderwijs afgegeven aan de leerlingen die de opleiding «bestuurders van vrachtwagens» of de opleiding «bestuurders van autobussen of autocars» gevolgd hebben;

2° in artikel 59.2 c), worden de woorden « l’Office régional bruxellois de l’emploi » vervangen door de woorden «l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle».

Retributies
Inhoudstabel