23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage Retributies
Inhoudstabel

TITEL V: Centraal bestand

Art 74, 75, 76 en 77 gewijzigd door KB. 04-05-2007 art 67 - invoege 10 sept 2008

Artikel 74

Binnen het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur wordt een centraal bestand opgericht, dat de volgende gegevens bevat :

de identiteit van de persoon op wie de gegevens bedoeld in 2° tot 9° betrekking hebben: naam, voornamen, adres, land van verblijf, geboorteplaats en - datum, geslacht, nationaliteit, NIS-code van de gemeente, alsook het identificatienummer bij het rijksregister; (9° vervangen KB. 04-05-2007)

de gegevens betreffende het rijbewijs, de als zodanig geldende bewijzen en de ervoor afgelegde examens; (2° vervangen KB. 04-05-2007)

de gegevens betreffende de vervallenverklaringen van het recht tot sturen, de maatregelen die een einde stellen aan het verval van het recht tot sturen en de onmiddellijke intrekkingen;

de gegevens betreffende de herstelonderzoeken in het recht tot sturen ;

de gegevens betreffende de brevetten van beroepsbekwaamheid bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;

de gegevens betreffende de examinatoren :

a) het erkenningsnummer; de gegevens betreffende de examinatoren bedoeld in artikel 26 van dit besluit alsook in artikel 25 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E " (a vervangen KB. 04-05-2007)
b) de instelling die de betrokkene aangenomen heeft en het examencentrum waartoe bij behoort;
c) de datum van slagen voor het examen;
d) de datum van aanwerving;
e) de sancties genomen in toepassing van artikel 26;

de gegevens betreffende de bewijzen van geneeskundige schifting :

a) de uiterste geldigheidsdatum van het document;
b) de geschiktheidsbeslissing die door de onderzoekende geneesheer genomen is;
c) de voorwaarden, beperkingen en aanpassingen aan het voertuig die voorkomen op het bewijs van geneeskundige schifting;
d) het geneeskundig centrum dat het onderzoek heeft uitgevoerd met het oog op de afgifte van een bewijs van geneeskundige schifting;
e) het dossiernummer;

  de gegevens betreffende de vrijstellingen van de draagplicht van de veiligheidsgordel, bedoeld in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

de gegevens betreffende de vakbekwaamheid, de ervoor geldende bewijzen en de ervoor afgelegde examens, bepaald in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. (9° toegevoegd KB. 04-05-2007)

Artikel 75

De doelstellingen waarvoor de gegevens van het bestand het onderwerp van een verwerking kunnen uitmaken zijn:

de vervulling van opdrachten van inspectie en controle betreffende :

a) de afgifte van rijbewijzen en de als zodanig geldende bewijzen " alsook van de bewijzen van vakbekwaamheid bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. ";
b) de examencentra en de examinatoren; de examencentra en de examinatoren bedoeld in artikel 26 van dit besluit alsook in artikel 25 van koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E;(vervangen KB. 04-05-2007)
c) de rijscholen en het leidend en onderwijzend personeel, overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;
" d) de exameninstellingen en de opleidingscentra, overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E; " (" " toegevoegd KB. 04-05-2007)

de bepaling van de bedragen die door de gemeenten verschuldigd zijn;

de verwezenlijking van wetenschappelijke studies en het opstellen van algemene en naamloze statistieken;

de opsporing van overtredingen, wanbedrijven en misdaden door de gerechtelijke politie;

de controle op de naleving van de bepalingen betreffende de politie van het wegverkeer en de bevordering van de verkeersveiligheid;

de uitoefening door de politiediensten van hun opdracht van administratieve politie;

de organisatie van de onderzoeken tot herstel in het recht tot sturen, bepaald in artikel 38 van de wet;

de afgifte van duplicaten van bewijzen van geneeskundige schifting;

het beheer van de brevetten van beroepsbekwaamheid bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;

10° de afgifte, door de overheid, van de rijbewijzen en de als zodanig geldende bewijzen; de afgifte, door de overheid, van de rijbewijzen en de als zodanig geldende bewijzen alsook van de bewijzen van vakbekwaamheid bedoeld in het koninklijk besluit 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E; (vervangen KB. 04-05-2007)

11° de wederzijdse hulp op internationaal vlak voor de toepassing van de bepalingen betreffende de rijbewijzen en het recht tot sturen.

Artikel 76

De gegevens bedoeld in artikel 74 mogen meegedeeld worden aan :

1° de gerechtelijke overheden ;
2° de ambtenaren van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, belast met de controle van de overheden bedoeld in artikel 7, van de examencentra en van de rijscholen.

De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° "en 9°" mogen meegedeeld worden aan de bevoegde personen aangeduid in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. (toegevoegd KB. 04-05-2007)

De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° "en 9° mogen worden meegedeeld aan de examinatoren bedoeld in artikel 26 van dit besluit alsook in artikel 25 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. ". (vervangen KB. 04-05-2007)

" De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4° en 9° " mogen meegedeeld worden aan de buitenlandse overheden belast met de afgifte van rijbewijzen of aan de buitenlandse gerechtelijke overheden. De betrokken overheid richt aan de Minister een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor controledoeleinden of voor een omwisseling van een Belgisch rijbewijs tegen een rijbewijs van de betrokken Staat; als deze redenen niet gefundeerd zijn of als de betrokken Staat geen normen ter bescherming van de persoonsgegevens vastgelegd heeft, wordt de mededeling van de gegevens geweigerd. (vervangen KB. 04-05-2007)

" De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° en 9° " mogen meegedeeld worden aan de burgemeester of aan zijn gemachtigde die belast is met de toepassing van de bepalingen van dit besluit. (vervangen KB. 04-05-2007)

" De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° en 9° " mogen meegedeeld worden aan het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. (vervangen KB. 04-05-2007)

De gegevens bedoeld in artikel 74, 3° worden evenwel niet meer meegedeeld wanneer de belanghebbende hersteld is in het recht tot sturen, tenzij voor gerechtelijke en statistische doeleinden.

Artikel 77

" De gegevens bedoeld in artikel 74, 1°, 2°, 5°, 6°, 7° en 9° worden bewaard zonder tijdsbeperking. " (vervangen KB. 04-05-2007)

De gegevens bedoeld in artikel 74, 3° worden bewaard tot de datum van de uitwissing van de veroordeling of van het herstel in eer en rechten van de veroordeelde.

De gegevens bedoeld in artikel 74, 4° worden bewaard tot de datum van het herstel in het recht tot sturen.

De gegevens bedoeld in artikel 74, 8° worden bewaard tot het verstrijken van de vrijstelling..

Retributies
Inhoudstabel