23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage Retributies
Inhoudstabel

TITEL IV: Beschikkingen betreffende de rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht tot sturen van een motorvoertuig, de formaliteiten tot uitvoering ervan en de onderzoeken tot herkrijging van dit recht

HOOFDSTUK I: Rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht om een motorvoertuig te besturen en formaliteiten tot uitvoering ervan.
Laatste wijziging:
Art 67,1°lid, 2°; gewijzigd KB. 23-12-2008 BS 30-12-2008 invoege 30 sept 2008

Artikel 65

Wanneer bij toepassing van artikel 45 van de wet, de vervallenverklaring van het recht tot sturen beperkt is tot sommige motorvoertuigen, vermeldt de beslissing op welke categorieën en subcategorieën het verval slaat, met verwijzing naar de indeling bepaald in artikel 2.

Artikel 66

Opgeheven : art. 1, K.B. 08-03-2006 (B.S. 16-03-2006).

Artikel 67

Hij die een verval van het recht tot sturen heeft opgelopen, is gehouden bij de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, te laten toekomen, naargelang het geval :

1° het rijbewijs waarvan hij houder is, wanneer het gaat om verval van het recht tot sturen van een motorvoertuig waarvoor het document is afgegeven;

2° het voorlopige rijbewijs of het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid waarvan hij houder is bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. (gewijzigd door: K.B. 23.12.2008, art. 6; inwerkingtreding: 30.12.2008)

Deze formaliteit moet vervuld worden binnen de 4 dagen na de dag waarop het openbaar ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan, overeenkomstig artikel 40 van de wet of, in geval van verval uitgesproken wegens lichamelijke ongeschiktheid, binnen de 4 dagen na de uitspraak van de beslissing wanneer deze op tegenspraak is gewezen, of na de betekening wanneer zij bij verstek is gewezen niettegenstaande voorziening; zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn in deze termijn niet begrepen.

Artikel 68

Opgeheven : art. 2, K.B. 08-03-2006 (B.S. 16-03-2006).

Artikel 69 (gewijzigd door het KB. van 8 maart 2006 - invoege 31 maart 2006)

§1. De griffier bewaart het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs.

§2. Als het verval van het recht tot sturen krachtens artikel 38,§ 2bis van de wet enkel uitgevoerd wordt tijdens het weekend en op feestdagen, maakt de griffier een attest op waarvan het model bepaald wordt door de Minister. De betrokkene ontvangt dit attest bij de afgifte van zijn rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs op de griffie. Het attest is één maand geldig.

De overheid bedoeld in artikel 7 reikt de betrokkene bij afgifte van het attest een rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs uit dat enkel geldig is buiten de in artikel 38,§ 2bis van de wet vermelde weekends en feestdagen.

§3. Als het verval van het recht tot sturen enkel van toepassing is op bepaalde categorieën of subcategorieën van voertuigen waarvoor het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs afgegeven is, maakt de griffier een attest op waarvan het model bepaald wordt door de Minister. De betrokkene ontvangt dit attest bij de afgifte van zijn rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs op de griffie. Het attest is één maand geldig.

De overheid bedoeld in artikel 7 reikt de betrokkene bij afgifte van het attest een rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs uit dat enkel geldig is voor de categorieën of subcategorieën waarvoor het verval niet van toepassing is.

§4. Het openbaar ministerie deelt uiterlijk de vijfde dag volgend op de datum van de kennisgeving die aan de veroordeelde overeenkomstig artikel 40 van de wet werd gedaan, of de dag volgend op deze waarop het verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid ingaat, de volgende gegevens mee aan de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer :

- de beslissing waarbij het verval wordt uitgesproken, de duur, de reden, desgevallend of het verval beperkt is tot de weekends en feestdagen, en desgevallend de categorieën of subcategorieën waarvoor het verval van toepassing is;

- de examens of onderzoeken die desgevallend ondergaan moeten worden krachtens artikel 38 van de wet.

§5. Wanneer examens of onderzoeken moeten worden ondergaan krachtens artikel 38 van de wet, deelt het openbaar ministerie, mits schriftelijk akkoord van de betrokkene, de in de vorige paragraaf bedoelde gegevens mee aan de instelling die bevoegd is voor de examens of onderzoeken.
Het model van schriftelijk akkoord wordt door de griffier aan de betrokkene voorgelegd op het moment van de afgifte van het rijbewijs. Het model van schriftelijk akkoord wordt door de minister bepaald. Het bevat eveneens een lijst van alle erkende instellingen en hun vestigingen. De betrokkene duidt op de lijst de vestiging aan waar hij de examens of onderzoeken wenst af te leggen.
Indien de betrokkene geen keuze heeft gemaakt, of bij gebrek aan afgifte op de griffie van het rijbewijs door de betrokkene zelf, deelt het openbaar ministerie aan de betrokkene de instelling of vestiging mee bij de welke hij zijn examens of onderzoeken zal kunnen ondergaan.

§6. De instelling die bevoegd is voor de examens of onderzoeken stuurt de betrokkene een oproep tot verschijning voor het afleggen van de examens of onderzoeken.
De instelling die bevoegd is voor de examens of onderzoeken deelt de resultaten van de examens of onderzoeken mee aan de betrokkene, aan de griffie en aan het openbaar ministerie.

§7. De betrokkene kan het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs weer op de griffie afhalen wanneer :

1° de termijn van het verval verstreken is en het herstel van het recht tot sturen niet afhankelijk werd gemaakt van het slagen voor de in artikel 38 van de wet bedoelde examens of onderzoeken;

2° de betrokkene de examens of onderzoeken krachtens artikel 38 van de wet met goed gevolg heeft afgelegd en de termijn van het verval verstreken is;

3° de houder van een Europees of buitenlands rijbewijs, die niet beantwoordt aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen, het grondgebied verlaat. In dit geval geeft het openbaar ministerie hem een attest af dat overeenstemt met het model van bijlage 8, en dat hem machtigt tot het besturen van zijn voertuig om zich op een vastgestelde dag en langs een bepaalde weg naar de grens te begeven.

Het openbaar ministerie brengt de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en desgevallend de instelling die bevoegd is voor de examens of onderzoeken op de hoogte van de teruggave van het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs.
Wanneer het verval betrekking heeft op een voorlopig rijbewijs of leervergunning, verlengt de overheid bedoeld in artikel 7 het voorlopig rijbewijs of de leervergunning overeenkomstig de bepaling van de artikelen 8, § 6 en 12, § 5.

Artikel 70 opgeheven (gewijzigd door het KB. van 8 maart 2006 - invoege 31 maart 2006)

Retributies
top
Inhoudstabel