23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage pijl. Formaliteiten te vervullen door overheid.
Inhoudstabel

TITEL III. - Het rijbewijs

HOOFDSTUK VIII. — Retributies.
Art 61+62§1 gewijzigd door KB. 20-10-2009 BS 29-10-2009 invoege 1 nov 2009
Art 63§1 (aanvullende retributie) gewijzigd door KB. 31-10-2008 BS 10-11-2008 invoege 15 nov 2008
Art 63§1 gewijzigd door KB. 04-05-2007 invoege 10 sept 2008
Art 63 gewijzigd door KB. 01-09-2006 BS 06-09-2006 invoege 15 sept 2006
Art 61 gewijzigd door KB. 10-07-2006 BS 14-07-2006 invoege 1 sept 2006

Artikel 61

Voor de hierna omschreven verrichtingen dient de ernaast vermelde retributie te worden betaald :.

Afgifte of vervanging van een voorlopig rijbewijs

9,00 EUR

Afgifte van een duplicaat van een voorlopig rijbewijs

7,50 EUR

Afgifte van een rijbewijs 16,00 EUR
Afgifte van een nieuw rijbewijs (artikel 49) 11,00 EUR
Afgifte van een duplicaat van een rijbewijs (artikel 50) 11,00 EUR
Afgifte van een internationaal rijbewijs 16,00 EUR
Omwisseling van een rijbewijs 11,00 EUR
Verzoekschrift aan de beroepscommissie 12,50 EUR

De uitreiking, in toepassing van het artikel 21, ž 3, van een rijbewijs geldig voor de categorie A3, A, B, B+E of G, in toepassing van het artikel 21, ž 3, geeft geen aanleiding tot het betalen van een vergoeding; deze bepaling is echter niet van toepassing op de rijbewijzen bedoeld in artikel 21, ž 2.

De aanvrager betaalt deze retributie door middel van plakzegels van het type dat voorgeschreven is voor de inning van zegelrechten. Zij kunnen niet worden terugbetaald tenzij in het geval bedoeld in artikel 48, ž 1.

De Minister kan de bedragen van de retributies aanpassen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

In dit geval, vermenigvuldigt hij het bedrag van de retributies met het indexcijfer van de voorbije maand en deelt het resultaat door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand waarin dit besluit in werking is getreden. Hij vermeerdert, in voorkomend geval, de uitkomst met ten hoogste 0,5 EUR of vermindert het met ten hoogste 0,49 EUR om een eenheid te verkrijgen. De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin ze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt.

Artikel 62

§1. Aan de gemeenten wordt per afgegeven document een som van 3,75 EUR toegekend, overeenkomstig de door de Minister bepaalde regels.

Dit bedrag zal echter niet toegekend worden indien de aflevering van het document geen aanleiding heeft gegeven tot de betaling van enige vergoeding in toepassing van het artikel 61, tweede lid.

De Minister kan het bedrag bedoeld in het eerste lid aanpassen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. In dit geval, vermenigvuldigt hij dit bedrag met het indexcijfer van de voorbije maand en deelt het resultaat door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand waarin dit besluit in werking is getreden. Het aangepaste bedrag treedt in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

§2. De in artikel 7 bedoelde overheid deelt aan de Minister of zijn gemachtigde het aantal voorlopige rijbewijzen, leervergunningen, rijbewijzen en duplicaten van deze documenten mee alsmede het aantal internationale rijbewijzen, die zij afgegeven heeft, met vermelding van de nummers van voormelde documenten.
Aan die lijst voegt zij de onbruikbaar geworden rijbewijzen, internationale rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en leervergunningen toe.

Up

Artikel 63

§1. Voor de examens worden de volgende retributies betaald :

Theoretisch examen : 15,00 EUR
Praktisch examen :
- categorie A3 10,00 EUR
- categorie A, B en B+E :
 • volledig praktisch examen
 • praktische proef alleen op de openbare weg
36,00 EUR
31,00 EUR
- categorieën C, C+E, D en D+E en subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E :
 • volledig praktisch examen
 • praktische proef alleen op de openbare weg
  Nog wel van toepassing voor bestuurders van groep C= vrachtauto's tot 10 sept 2009
45,00 EUR
37,50 EUR
- categorie G
 • Praktisch examen afgelegd in het examencentrum:
  • volledig praktisch examen
  • praktische examen alleen op de openbare weg
 • praktisch examen afgelegd in een rijschool, landbouwschool of landbouwopleidingscentrum:
  • volledig praktisch examen
  • praktische examen alleen op de openbare weg
45,00 EUR
37,50 EUR
45,00 EUR
57,50 EUR
Aanvullende retributie :
 • categorie A indien het centrum instaat voor het voertuig dat volgt
 • theoretisch examen met tolk
 • theoretisch examen met vertaalde vragen
19,00 EUR
50,00 EUR
2,50 EUR
Retributiebijslag voor het praktische examen (art. 63, § 2) :
 • categorie A3
 • andere categorieën of subcategorieën
7,50 EUR
25,00 EUR
Afgifte door de examencentra van een duplicaat van elk document voorgeschreven door dit besluit 7,50 EUR

In deze bedragen is de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen.

De Minister kan de bedragen van de retributies aanpassen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

In dit geval, vermenigvuldigt hij het bedrag van de retributies met het indexcijfer van de voorbije maand en deelt het resultaat door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand waarin dit besluit in werking is getreden. De aangepaste bedragen treden in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin ze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt.

De retributies worden voorafgaand aan het examen geïnd.

§2 De retributiebijslag bepaald in § 1 moet betaald worden door :

de kandidaat die zich niet aanmeldt voor een praktische proef waarvoor hij zich heeft laten inschrijven, zonder het examencentrum ten minste twee werkdagen, de zaterdag niet meegerekend, voor de dag van de proef te verwittigen.
Die bijslag is verschuldigd voor elke praktische proef waarvoor de kandidaat nalaat zich aan te melden. De kandidaat kan van het betalen van die bijslag worden vrijgesteld in geval van overmacht waarover de Minister of zijn gemachtigde oordeelt;

de kandidaat die zich voor het praktische examen heeft gemeld maar die het niet mocht afleggen om één van de volgende redenen :


a) het voertuig voldeed niet aan de voorschriften van dit besluit of bood geen voldoende veiligheid;
b) er was niet voldaan aan de vereisten voorgeschreven voor het voorlopige rijbewijs of voor de leervergunning;
c) de kandidaat was niet in staat te sturen;
d) de kandidaat kon één van de documenten genoemd in de artikelen 35, 36 en 37 niet voorleggen of was niet vergezeld door de begeleider of de instructeur bedoeld in artikel 39, § 3;
e) de bestuurder van het voertuig van de categorie B bedoeld in artikel 39, § 4, was niet in staat om te sturen of het voertuig bood geen voldoende veiligheid;
f) de kandidaat bedoeld in artikel 38, § 2 beschikte niet over de uitrusting voorgeschreven in dit artikel;

de kandidaat wiens examen onderbroken werd omdat hij niet voldoende vertrouwd was met de plaats en het gebruik van de bedieningsorganen van het voertuig.

pijl. pijl. Formaliteiten te vervullen door overheid.
Inhoudstabel