23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage wie kan een rijbewijs bekomen
Inhoudstabel
het voorlopig rijbewijs
HOOFDSTUK II. - De scholing     Afdeling I. - Algemeenheden
Laatste wijziging:
Art 5 §1 3° opgeheven door KB. 28-11-2008 invoege 10 sept 2008
Art 5 §1 3° toegevoegd door KB. 04-05-2007 invoege 10 sept 2008

Art. 5.

§ 1.

« Elke kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A3, A, B+E, C, C+E, D of D+E of voor de subcatégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E of elke houder van een rijbewijs met de vermelding « automatisch » die een rijbewijs waarop deze vermelding niet voorkomt wil behalen moet een scholing doorlopen :

  1. hetzij door, in een rijschool het praktisch onderricht bedoeld in artikel 15 te volgen;
  2. hetzij op basis van een voorlopige rijbewijs model 3, overeenkomstig de regels voorgeschreven in afdeling II.
  3. hetzij op basis van een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. (punt 3 toegevoegd KB. 04-05-2007) (opgeheven KB. 28 nov 2008)

Elke kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B moet een scholing doorlopen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B. »

«Elke kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie G moet een scholing doorlopen:

  1. hetzij door in een erkende rijschool, het praktisch onderricht bedoel in artikel 15 te volgen;
  2. hetzij door het praktisch onderricht, waarvan het programma door de Minister is goedgekeurd, georganiseerd door een landbouwschool of een landbouwopleidingscentrum te volgen.» opgeheven, invoege vanaf 1 sept 2007 gewijzigd door KB. 24-08-2007

§ 2. Zijn evenwel vrijgesteld van de scholing voorgeschreven in de §1 :

  1. de houders van een Belgisch militair rijbewijs bedoeld in artikel 27, 1°;

  2. [de houders van een Europees of een buitenlands nationaal rijbewijs, dat afgegeven is voor ten minste dezelfde categorie of subcategorie van voertuigen of voor een categorie of een subcategorie die gelijkwaardig is aan die waarvoor de geldigverklaring gevraagd wordt;] (vervangen KB 15-07-2004 - invoege vanaf 1 aug 2004)

  3. de in artikel artikel 4, 4°, 5°, 6°, 7° en 9° en 15° bedoelde kandidaten voor de categorieën en subcategorieën die door deze bepalingen worden bedoeld. (vervangen KB. 22-03-2004 BS 11-05-2004)