Verlies of vervangen van het rijbewijs Vervanging en duplicaten.

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage pijl - Beroep bij niet slagen
Inhoudstabel
pijl - Het internationaal rijbewijs.

TITEL III. - Het rijbewijs

HOOFDSTUK V. — Vervanging en duplicaten van het rijbewijs, van het voorlopige rijbewijs of van de leervergunning.
« Hoofdstuk V. – Vervanging en duplicaten van het rijbewijs en van het voorlopige rijbewijs »

Artikel 49

De houder van een rijbewijs die een rijbewijs wenst te verkrijgen geldig voor één of meerdere andere categorieën of subcategorieën van motorvoertuigen dan die waarvoor het oorspronkelijke document werd afgegeven, dient een nieuwe aanvraag in overeenkomstig de in dit besluit beschreven procedure; hij bekomt een nieuw rijbewijs en het oorspronkelijke document wordt teruggegeven aan de overheid bedoeld in artikel 7.

Dezelfde procedure is van toepassing op de houder van een rijbewijs waarop de vermelding "automatisch" voorkomt en die een rijbewijs wenst te behalen waarop deze vermelding niet voorkomt.

Artikel 50

§ 1. Een duplicaat van het rijbewijs wordt afgegeven :

in geval van verlies of van diefstal van het rijbewijs;

als het rijbewijs beschadigd, onleesbaar of teniet gegaan is;

als de foto van de houder niet meer gelijkend is;

in het geval van intrekking van het rijbewijs door een buitenlandse overheid;

in de gevallen voorgeschreven in de artikelen [69 §2] en 80 §2. [ ] vervalt invoege 1 september 2006

[De aanvrager moet beantwoorden aan de artikel 3 § 1 bepaalde voorwaarden ofwel ingeschreven zijn in een Belgische diplomatieke of consulaire post in een Staat die geen lid van de Europese Economische Ruimte is, en houder zijn van de, in het koninklijk besluit van 19 december 1967 betreffende de aan in het buitenland verblijvende Belgen afgegeven identiteitskaarten, bepaalde identiteitskaart.] [gew. KB 05-09-2002]

Up

§ 2.

Een aanvraag om een duplicaat, waarvan het model bepaald wordt door de Minister, wordt ingediend bij de overheid bedoeld in artikel 7.

Zij is vergezeld van :

een attest van aangifte van verlies of diefstal gedaan bij lokale politie of federale politie indien de ingeroepen reden verlies of diefstal is. Dit attest, waarvan het model is vastgesteld door de Minister, mag niet gebruikt worden ter vervanging van het rijbewijs;

een attest van de buitenlandse overheid waarin zij verklaart geen nationaal rijbewijs te hebben afgegeven aan de aanvrager indien de ingeroepen reden de intrekking van het rijbewijs door deze overheid is;

het te vervangen rijbewijs in de andere gevallen.

De aanvrager ondertekent een verklaring waarin hij bevestigt dat hij niet vervallen is van het recht om een voertuig te besturen van de categorie voor de welke een duplicaat gevraagd wordt en dat het rijbewijs waarvan hij houder is, niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een maatregel van onmiddellijke intrekking.

Up

§ 3.

Een duplicaat van het voorlopige rijbewijs [of de leervergunning] kan afgegeven worden voor de redenen bepaald in § 1, eerste lid, 1° en 2° en volgens de in § 2 beschreven procedure. [ ] vervalt invoege 1 september 2006

§ 4.

Het rijbewijs, [of het voorlopige rijbewijs] waarvoor een duplicaat werd afgegeven is niet meer geldig.

Indien de houder, na de afgifte van een duplicaat, opnieuw in het bezit komt van het kwijtgeraakte document, moet hij dit laatste onmiddellijk teruggeven aan de overheid bedoeld in artikel 7. [ ] vervangen invoege 1 september 2006

Artikel 51

De houder van een Europees rijbewijs beantwoordend aan de voorwaarden van artikel 27.2° bekomt, in de gevallen voorgeschreven in artikel 50 §1, een Belgisch rijbewijs op basis van de inlichtingen die voorkomen op de inlichtingenfiche bedoeld in artikel 57 of van een attest van de bevoegde overheden van de Lid-Staat die het oorspronkelijke rijbewijs hebben afgegeven.

Artikel 52

Al wie een rijbewijs, [of een voorlopig rijbewijs] waarvan hij niet de houder is, vindt of onregelmatig bij zich houdt, moet het document onmiddellijk afgeven aan de overheid bedoeld in artikel 7 of aan het dichtstbijgelegen politiebureau die het terugstuurt aan deze overheid. [ ] vervangen invoege 1 september 2006

pijl
Inhoudstabel