23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage pijl
Inhoudstabel
medisch attest

TITEL III. - Het rijbewijs

HOOFDSTUK IV. — Examens     Afdeling V. - Praktisch examen
Art 39 gewijzigd door KB. 01-09-2006 BS 06-09-2006 invoege 15 september 2006
Art 39 gewijzigd door KB. 10-07-2006 BS 14-07-2006 invoege 1 september en 1 decmeber 2006

Art. 39

§ 1. [Het praktische examen bestaat uit twee delen : [zie bijlage 4]

een proef op een terrein buiten het verkeer;

een proef op de openbare weg in het verkeer; de kandidaten voor het rijbewijs geldig voor de categorie A3 zijn ervan vrijgesteld.]

§ 1, eerste lid wordt vervangen als volgt :
« Het praktisch examen bevat de volgende proeven :

1° categorie A3 : een proef op een terrein buiten het verkeer;

2° categorie B : een proef op de openbare weg in het verkeer;

3° categorie A, B+E, C, C+E, D of D+E of subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E : een proef op een terrein buiten het verkeer en een proef op de openbare weg in het verkeer. » [ ] word vervangen invoege 1 dec 2006

De duur van het praktische examen wordt als volgt bepaald :

[categorieën A3, A, B en B + E] : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is hoogstens drie minuten per manoeuvre en hoogstens vijftien minuten voor het geheel der manoeuvres. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfentwintig minuten zijn; [ ] word vervangen « categorieën A3, A en B+E » invoege 1 dec 2006

2° categorieën C en D en subcategorieën C1 en D1 : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens vijftien minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn;

3° categorie C + E en subcategorie C1 + E : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens dertig minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten
zijn;

4° categorie D + E en subcategorie D1 + E : de duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minstens vijfentwintig minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet korter dan vijfenveertig minuten zijn.

[« 5° categorie B : de duur van de proef op de openbare weg mag niet minder zijn dan veertig minuten »] toegevoegd invoege 1 september 2006

§ 1bis. « Het praktisch examen van de categorie G bestaat uit een proef op een terrein buiten het verkeer en uit een proef op de openbare weg.

De duur van de proef op het terrein buiten het verkeer is minimum vijftien minuten. De duur van de proef op de openbare weg mag niet minder zijn dan veertig minuten. » toegevoegd invoege 15 september 2006

§ 2.

De kandidaat moet, om tot de proef op de openbare weg toegelaten te worden, geslaagd zijn voor de proef op een terrein buiten het verkeer.
Het slagen in deze proef blijft één jaar geldig, behalve als de kandidaat voor een rijbewijs voor de categorie C + E voor de proef op de openbare weg komt met een geleed voertuig, terwijl hij de proef op een terrein buiten het verkeer met een samenstel aflegde, en omgekeerd.

Dit slagen wordt vermeld op de aanvraag om een rijbewijs, [op de leervergunning] of op het voorlopige rijbewijs. [ ] vervalt invoege 1 september 2006

Bij het slagen voor een van de twee proeven met een voertuig uitgerust met een automatische schakeling, wordt het volledige examen geacht afgelegd te zijn met dit type van voertuig.

§ 3.

Tijdens de proef op de openbare weg met een voertuig dat niet tot de categorie A behoort, moet, naast de examinator, de instructeur van de rijschool of de begeleider bij de scholing in het voertuig plaatsnemen. [« De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, is naast de examinator, vergezeld van een persoon van minstens 24 jaar die houder is en in het bezit van een rijbewijs dat ten minste geldig is voor voertuigen van categorie B. »] [ ] toegevoegd invoege 1 september 2006

« Indien het voertuig behorend tot de categorie C, C+E, D of D+E of de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E, bestemd is voor het vervoer van ten hoogste twee personen, de bestuurder inbegrepen, of indien het voertuig behoort tot de categorie G, neemt alleen de examinator in het voertuig plaats. » gewijzigd invoege 15 september 2006

Behalve de personen bedoeld in het eerste lid en de tolk bedoeld in § 8, mogen enkel de door de Minister of zijn gemachtigde aangeduide personen in het voertuig plaatsnemen.

§ 4.

Tijdens de proef op de openbare weg met een voertuig van de categorie A neemt de examinator plaats in een voertuig dat tot de categorie B behoort en dat de kandidaat volgt; hij deelt zijn onderrichtingen mee aan de kandidaat bij middel van een radio-inrichting.

Buiten de bestuurder van het voertuig, de tolk bedoeld in § 8 en de examinator mogen alleen personen aangeduid door de Minister of zijn gemachtigde plaatsnemen in het voertuig dat de kandidaat volgt.

§ 5.

De examinator weigert het examen af te nemen indien hij vaststelt dat de kandidaat bedoeld in artikel 38, § 2, derde lid niet over de voorgeschreven uitrusting beschikt of indien het voertuig geen voldoende veiligheid biedt of niet beantwoordt aan de voorschriften van dit besluit.

Hij beëindigt het examen wanneer de kandidaat onbekwaam is om te sturen of op een gevaarlijke manier stuurt, in geval van tussenkomst van de instructeur of de begeleider of indien de bestuurder van het voertuig van de categorie B bedoeld in § 4 onbekwaam is om te sturen of op een gevaarlijke manier stuurt of zijn onderrichtingen niet opvolgt.

§ 6.

De examinator vermeldt op de beoordelingsstaat, voor elk van de genoemde proeven, de door hem toegekende beoordeling alsook de daaruitvolgende beslissing dat de kandidaat geslaagd of uitgesteld is overeenkomstig de criteria vermeld in bijlage 5.

§ 7.

De examinator bevestigt op de aanvraag om een rijbewijs, het slagen van de kandidaat voor het praktische examen met vermelding van de categorie van het voertuig waarmee hij het examen heeft afgelegd en van de datum ervan. In voorkomend geval vermeldt hij dat het examen werd afgelegd met een voertuig bedoeld in artikel 38, § 13. In het geval bedoeld in artikel 48, § 2, wordt het slagen voor het praktische examen vermeld op de aanvraag om een rijbewijs door de overheid bedoeld in artikel 7.

Na een eerste of een tweede niet geslaagd examen, brengt de examinator op het voorlopige rijbewijs [of op de leervergunning] de vermelding «niet geslaagd» aan, de datum van het examen, zijn naam, zijn handtekening en de stempel van het examencentrum. [ ] vervalt invoege 1 september 2006

§ 8.

De kandidaat, die, noch de Franse, noch de Nederlandse, noch de Duitse taal machtig is, kan zich op eigen kosten laten bijstaan door een tolk gekozen uit de beëdigde vertalers.


pijl
Inhoudstabel
medisch attest