23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage pijl
Inhoudstabel

TITEL III. - Het rijbewijs

HOOFDSTUK IV. — Examens     Afdeling V. - Praktisch examen

Art. 36

Om toegelaten te worden tot het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E legt de kandidaat voor:

een der documenten bedoeld in artikel 3, § 1;

het Belgische of Europese rijbewijs, geldig voor ten minste de categorie B of voor een gelijkwaardige categorie. De kandidaat voor het rijbewijs, geldig voor de categorie C+E of D+E of voor de subcategorie C1+E of D1+E legt het Belgische of Europese rijbewijs voor, geldig voor het besturen van het trekkende voertuig, [ behalve als het gaat over een in artikel 4, 15° bedoelde kandidaat]. (toegevoegd KB. 22-03-2004 BS 11-05-2004)

Het rijbewijs mag evenwel vervangen worden door een attest afgegeven door de griffier van de rechtbank waar het rijbewijs bewaard wordt in toepassing van artikel 69;

een van de hierna opgesomde documenten :

het verzekeringsbewijs inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig waarmee hij zich aanbiedt;

het inschrijvingsbewijs van het voertuig en, in voorkomend geval, van de aanhangwagen;

het groene keuringsbewijs van het voertuig, als dit onderworpen is aan de technische controle en, in voorkomend geval, van de aanhangwagen;

in voorkomend geval, het Belgische of Europese rijbewijs van de begeleider, geldig voor het besturen van het voertuig waarmee het praktische examen wordt afgelegd alsook het document bedoeld in artikel 3, § 1 waarvan de begeleider houder is.


pijl
Inhoudstabel