23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

to my homepage pijl
Inhoudstabel
pijl

TITEL III. - Het rijbewijs

Examencentra - Examinatoren - Vrijstellingen
HOOFDSTUK IV. — Examens     Afdeling I. - Examencentra
Art 25 §1 lid 2 toegevoegd door KB. 30-08-2008 invoege 1 sept 2008
Art 25 §3 toegevoegd door KB. 04-05-2007 invoege 10 sept 2008
Art 29 1° + 3° geschrapt " "

Art 25 + 28 gewijzigd door KB. 01-09-2006 BS 06-09-2006 invoege 15 sept 2006
Art 29+30 gewijzigd door KB. 10-07-2006 BS 14-07-2006 invoege 1 sept 2006
Art 27.2° gewijzigd door KB. 15-07-2004 BS 30-07-2004

Art. 25.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Afdeling II. - Examinatoren

Art. 26.

§ 1.

§ 2.

Om te worden erkend moeten de betrokkenen voldoen aan de volgende voorwaarden:

onderdaan zijn van een van de Lid-Staten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte;

ten minste 25 jaar oud zijn;

van onberispelijk zedelijk gedrag zijn;

niet vervallen zijn of vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen. Dit verbod is niet van toepassing bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten en op voorwaarde dat er voldaan is aan de onderzoeken die krachtens artikel 38 van de wet worden opgelegd;

houder zijn van ten minste een diploma, getuigschrift of brevet dat in aanmerking komt voor de toelating tot de niveaus 1, 2+ of 2, van de Rijksbesturen, genoemd in hoofdstuk I van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel of van een buitenlands diploma, getuigschrift of brevet dat als gelijkwaardig is erkend overeenkomstig hoofdstuk II van dezelfde bijlage;

geslaagd zijn voor een examen waarvan de inhoud en de nadere regels goedgekeurd zijn door de Minister;

geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek;

ten minste 7 jaar ervaring hebben inzake het besturen van auto's en houder zijn van ten minste een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie B. Ze moeten bovendien houder zijn van een rijbewijs geldig voor de categorieën of subcategorieën van motorvoertuigen voor dewelke ze als examinator belast met het afnemen van het praktische examen aangeduid zijn.

De voorwaarden bedoeld in 5° en 6° gelden niet voor de examinatoren die op 1 januari 1989 in dienst waren.

§ 3.

Afdeling III. - Vrijstellingen

Art. 27.

De kandidaat voor het rijbewijs is vrijgesteld van de theoretische en de praktische examens, indien hij aan een van de volgende voorwaarden voldoet :

houder zijn van een Belgisch militair rijbewijs waarvan de geldigheid bevestigd is door de militaire overheden, op voorwaarde dat de categorie of de subcategorie van de voertuigen vermeld in de kolom "burger" overeenstemt met deze waarvoor de geldigheid wordt aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20;

houder zijn van een Europees rijbewijs of van een buitenlands rijbewijs bedoeld in artikel 23 § 2, 1° van de wet; deze vrijstelling geldt slechts voor dezelfde categorie of subcategorie of voor een gelijkwaardige categorie of subcategorie als deze waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd.

Voor de buitenlandse rijbewijzen moet er daarenboven voldaan worden aan de volgende voorwaarden: (vervangen KB 15-07-2004 - invoege vanaf 1aug 2004)

a) het rijbewijs moet afgegeven zijn door het land waar de houder zijn gewone verblijfplaats had op het ogenblik van de afgifte van het rijbewijs;

b) het rijbewijs moet afgegeven zijn vóór de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente.

De bepalingen voorgeschreven in a) en b) zijn niet van toepassing op de personen die het bewijs leveren dat zij, op het ogenblik van de afgifte van het rijbewijs, als student ten minste zes maanden ingeschreven waren in het land dat het rijbewijs heeft afgegeven en op de personen bedoeld in het artikel 3 § 1, 3°;

geslaagd zijn voor de theoretische en praktische proeven georganiseerd na de opleiding bedoeld in artikel 4, 4° tot het behalen van een rijbewijs geldig voor de categorie D of D+E of voor de subcategorie D1 of D1+E; (geschrapt door KB. 04-05-2007 art 63 invoege 10 sept. 2008 uitgezonderd bestuurders van groep C= vrachtauto's, is dit nog geldig tot 9 sept. 2009)

geslaagd zijn voor de theoretische en praktische proeven georganiseerd na de opleiding bedoeld in artikel 4, 9°, geldig voor de categorie of subcategorie van voertuigen waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd.

Art. 28.

De kandidaat voor het rijbewijs is vrijgesteld van het theoretische examen, indien hij aan een van de volgende voorwaarden voldoet :

[houder zijn van een Belgisch of een Europees rijbewijs geldig voor de categorie of subcategorie :

geslaagd zijn voor het theoretische examen opgelegd krachtens artikel 38, §3 van de wet en geldig voor dezelfde categorie of subcategorie van voertuigen als deze waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd. De kandidaat geniet slechts van deze vrijstelling als hij een getuigschrift van theoretisch onderricht voorlegt, afgegeven door een rijschool.

houder zijn van een rijgetuigschrift voor landbouwtractor, bedoeld in bijlage 12, met het oog op het bekomen van een rijbewijs geldig voor de categorie G. » toegevoegd door KB. 01-09-2006 BS 06-09-2006 invoege 15 sept 2006

Art. 29.

De kandidaat voor het rijbewijs is vrijgesteld van het praktische examen wanneer hij voldoet aan een van de volgende voorwaarden :

geslaagd zijn voor een praktische proef voor dezelfde categorie of subcategorie van voertuigen als deze waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd, afgelegd in een organisme bedoeld in artikel 4, 5°; (geschrapt door KB. 04-05-2007 art 63 invoege 10 sept. 2008 uitgezonderd bestuurders van groep C= vrachtauto's, is dit nog geldig tot 9 sept. 2009)

geslaagd zijn voor het praktische examen opgelegd krachtens artikel 38, §3 van de wet, geldig voor dezelfde categorie of subcategorie van voertuigen als deze waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd. De kandidaat kan maar genieten van deze vrijstelling als hij een getuigschrift van praktisch onderricht voorlegt afgegeven door een rijschool.

« De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B volgt daarenboven een scholing van ten minste drie maanden op basis van een voorlopige rijbewijs, bedoeld in het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van de categorie B. » (vervangen invoege 1 sept 2006.)

geslaagd zijn voor een praktische proef voor de categorie B, B+E, C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E na de opleiding bedoeld in artikel 4, 7°. (geschrapt door KB. 04-05-2007 art 63 invoege 10 sept. 2008 uitgezonderd bestuurders van groep C= vrachtauto's, is dit nog geldig tot 9 sept. 2009)

Art. 30.

pijl
Inhoudstabel
pijl