10 Juli 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van cat. B

Art 2.
  De kandidaat voor het rijbewijs B mag deelnemen aan het theoretisch examen vanaf de leeftijd van 17 jaar.

Art 3. (betreft voorlopig rijbewijs van 36 maanden)
  De kandidaat voor het rijbewijs B die geslaagd is voor het theoretisch examen ontvangt een voorlopig rijbewijs B dat drie jaar geldig is.

  Het voorlopig rijbewijs B stemt overeen met het model in bijlage 1 bij dit besluit.

  Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan de kandidaat pas een nieuw voorlopig rijbewijs zoals bedoeld in het eerste lid bekomen na opnieuw het theoretisch examen met goed gevolg te hebben afgelegd.

  De houder van het voorlopig rijbewijs B moet vergezeld zijn van een begeleider die aan de volgende voorwaarden voldoet :

  1. hij moet beantwoorden aan de in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bedoelde voorwaarden om een rijbewijs te verkrijgen;
  2. hij moet sedert ten minste 8 jaar houder zijn van, en tevens bij zich hebben, een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om het voertuig te besturen aan boord waarvan hij de kandidaat vergezelt. De bestuurder die overeenkomstig artikel 44, § 5 of artikel 45 van het hierboven vermelde koninklijk besluit van 23 maart 1998, enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden, behalve indien de kandidaat aan dezelfde handicap lijdt en eveneens een speciaal aan deze handicap aangepast voertuig bestuurt;
  3. hij mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die eventueel krachtens artikel 38 van de wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer werden opgelegd.
  De houder van het voorlopig rijbewijs B mag, naast de begeleider, vergezeld zijn van één andere persoon.

Art 4. (betreft voorlopig rijbewijs van 18 maanden)
  De kandidaat voor het rijbewijs B die geslaagd is voor het theoretisch examen, minstens 18 jaar is en 20 uur praktisch rijonderricht heeft gevolgd in een rijschool heeft recht op een voorlopig rijbewijs B dat hem toelaat zonder begeleider te rijden. Dit voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig.

  Het voorlopig rijbewijs B stemt overeen met het model in bijlage 2 bij dit besluit.

  De houder van het voorlopig rijbewijs B zonder begeleider mag vergezeld zijn van één persoon van minstens 24 jaar die houder is en in het bezit is van een rijbewijs dat ten minste geldig is voor voertuigen van categorie B.

  Het voorlopig rijbewijs zonder begeleider is niet verlengbaar of hernieuwbaar. Na het verstrijken van de geldigheidsduur, kan de kandidaat enkel nog aanspraak maken op het in artikel 3 bedoelde voorlopig rijbewijs.

Art 5.
  Het in artikel 3 of 4 bedoelde voorlopig rijbewijs moet worden aangevraagd binnen de drie jaar na het slagen voor het theoretisch examen. Na het verstrijken van deze termijn kan de kandidaat pas terug een voorlopig rijbewijs aanvragen na opnieuw het theoretisch examen met goed gevolg te hebben afgelegd.

Art 6.
  De kandidaat mag niet rijden van 22u. tot 6u. ’s anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.

Art 7.
  Met uitzondering van gebrevetteerde rij-instructeurs mag niemand de houder van een voorlopig rijbewijs B tegen betaling begeleiden.

BWklein