to my homepage
KB 09 - 04 - 2007
tacho animatie
Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Art. 1.

HOOFDSTUK II. - Opsporing en vaststelling van de inbreuken

Art. 2.

Art. 3.

  1. 1° het personeel van het operationele kader van de federale politie en van de lokale politie;
  2. 2° de ambtenaren van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid en van het Directoraat-generaal Vervoer te Land, belast met een mandaat van gerechtelijke politie;
  3. 3° de ambtenaren van de Administratie der Douane en Accijnzen;
  4. 4° de sociaal inspecteurs en de sociaal controleurs van de Inspectie van de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  5. 5° de sociaal inspecteurs en de sociaal controleurs van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
  6. 6° de sociaal inspecteurs en de sociaal controleurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 4.

HOOFDSTUK III. - Leeftijd van de bijrijders

Art. 5.

HOOFDSTUK IV. - Afwijkingen

Art. 6.

HOOFDSTUK V. - Wijzigings-, opheffings-, overgangs- en slotbepalingen

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.