to my homepage
KB 14 - 07 - 2005 / SB 26-07-2005
tacho animatie

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.

Inhoudstabel

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen
Het principe van de noodzakelijkheid een voertuig van een tachograaf te voorzien.
Art 1 + 2
HOOFDSTUK II

Goedkeuringen
legt de homologatievoorwaarden vast van de tachograafmodellen of van de registratiedocumenten of de geheugenkaarten.
3
HOOFDSTUK III


Algemene bepalingen betreffende de erkenning van de werkplaatsen.
Licht de algemene voorwaarden betreffende de goedkeuring van de werkplaatsen belast met de installatie van de apparaten, de controle of de herstelling ervan toe.
4 + 5
HOOFDSTUK IV


Erkenning van de installateurs of herstellers die zich tot analoge tachografen beperken.
Legt de voorwaarden waaraan de goedgekeurde werkplaatsen vóór de inwerkingtreding van het huidig besluit dienen te voldoen vast indien zij hun activiteit niet wensen uit te breiden tot het installeren van digitale tachografen.
6
HOOFDSTUK VErkenning van installateurs of herstellers van digitale tachografen
Afdeling 1. — Algemeen
Afdeling 2. — Erkende werkplaatsen
Afdeling 3. — Overbrenging van de in het geheugen van het controleapparaat opgeslagen gegevens
Afdeling 4. — Personeel van de erkende werkplaatsen
Afdeling 5. — Opleiding van het personeel van de erkende werkplaatsen

legt zich toe op de voorwaarden waaraan werkplaatsen dienen te voldoen om goedgekeurd te worden :
— als installateur van alle types van tachografen;
— als installateur van digitale tachografen;
— als hersteller van digitale tachografen.
Deze voorwaarden betreffen voornamelijk het materieel, de kwalificatie en de opleiding van het personeel.

7

tot

11

HOOFDSTUK VI

Intrekking van erkenning
legt de voorwaarden en modaliteiten vast van het ontslag en mogelijkheden tot beroep hiertegen.
12
HOOFDSTUK VII

Controle van de erkende werkplaatsen
Duidt de agenten of de bekwame organismen aan om de controle te verzekeren van de goedgekeurde werkplaatsen.
13
HOOFDSTUK VIII

Inspecties en controles van de met een tachograaf uitgeruste voertuigen
Bepaalt het principe en de periodiciteit van de controles van de tachograaf en de installatie in haar geheel.
14
HOOFDSTUK IX

Installatieplaatje
De vermeldingen die op het installatieplaatje dienen afgebeeld te worden, zoals op het model bepaald door de Administratie.
15
HOOFDSTUK X

Tachograafkaarten
Bepaalt de voorwaarden van levering, gebruik, teruggave of vervanging in geval van onvrijwillige buitenbezitstelling van tachografische kaarten die in vier types bestaan
16
HOOFDSTUK XI

Overbrenging van de in het geheugen van de voertuigunit of van bestuurderskaarten opgeslagen gegevens
Bepaalt de voorwaarden van opslaan, bewaring, beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens in het geheugen van de aan boord zijnde digitale tachograaf.
17
HOOFDSTUK XII

Opsporing en vaststelling van de inbreuken
Duidt de bevoegde personen aan om inbreuken te onderzoeken en vast te stellen alsook het bedrag van de boetes in geval van inbreuken.
18 + 19
HOOFDSTUK XIII

Attesten tot staving van de afwezigheden voor de loontrekkende bestuurders
Bepaalt de voorwaarden voor een bestuurder die gedurende een bepaalde periode afwezig is ten gevolge van uiteenlopende omstandigheden om deze afwezigheid te rechtvaardigen door middel van een origineel attest van zijn werkgever.
20
HOOFDSTUK XIV

Overgangs-, slot- en opheffingsbepalingen
Stelt de overgangs-, slot- en opheffingsbepalingen vast.
21 tot 25