to my homepage
KB 14 - 07 - 2005 / SB 26-07-2005
tacho animatie
Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.

Gewijzigd door het KB van 09-04-2007

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Art. 2.

HOOFDSTUK II. — Goedkeuringen

Art. 3.

HOOFDSTUK III
Algemene bepalingen betreffende de erkenning van de werkplaatsen

Art. 4.

Art. 5.

HOOFDSTUK IV. — Erkenning van de installateurs
of herstellers die zich tot analoge tachografen beperken

Art. 6.

HOOFDSTUK V. — Erkenning van installateurs
of herstellers van digitale tachografen

Afdeling 1. — Algemeen

Art. 7.

Afdeling 2. — Erkende werkplaatsen

Art. 8.

Afdeling 3. — Overbrenging van de in het geheugen
van het controleapparaat opgeslagen gegevens

Art. 9.

Afdeling 4. — Personeel van de erkende werkplaatsen

Art. 10.

Afdeling 5. — Opleiding van het personeel van
de erkende werkplaatsen

Art. 11.

HOOFDSTUK VI. — Intrekking van erkenning

Art. 12.

HOOFDSTUK VII. — Controle van de erkende werkplaatsen

Art. 13.