Tacho

VERORDENING (EG) nr. 561/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 maart 2006
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging
van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad

Home


Deze verordening treedt in werking op 11 april 2007
uitgezonderd art. 10 lid 5, art. 26 leden 3 en 4 en art. 27. Deze treden in werking op 1 mei 2006.

Inhoudstabel

Artikel
Het doel van deze verordening
1
Op wie van toepassing
2
NIET van toepasing
3
Definities zoals andere werkzaamheden enz.
4
Leeftijd bestuurders en bijrijders
5
Dagelijkse en wekelijkse rijtijd
6
Onderbrekingen van de rijtijd
7
Dagelijkse en Wekelijkse rusttijden
8
Afwijking op de rusttijd bij gebruik trein of veerboot
9
Wat wordt niet geteld als rust of een onderbreking
9.2+3
Aansprakelijkheid van de vervoerondernemer

10

UITZONDERINGEN
Per lidstaat uitzonderingen betreffende onderbrekingen en rusttijden.
11
Op rij- en rusttijd ivm. een geschikte stopplaats.
12
op Bemanning, Rijtijd, Onderbrekingen en Rusttijd.

13

CONTROLEPROCEDURES
Dienstregeling of -rooster
16
Inlichtingen verschaffen aan de EU Commissie

17

Slotbepalingen en wijzigingen in EEG verordening
- 3821/85
- 2135/98
- en 3820/85

26
27
29