Verordening (EEG) 3821/85. van de Raadbetreffende het controleapparaat in het wegvervoer
Gewijzigd door VERORDENING (EG) Nr. 1360/2002 dd. 13 juni 2002 (*)


Bijlage II. Goedkeuringsmerk en goedkeuringscertificaat


1. Goedkeuringsmerk 

1. Het goedkeuringsmerk bestaat uit:

en

  – een goedkeuringsnummer, overeenkomend met het nummer op het goedkeuringscertificaat dat is opgesteld voor het model van het controleapparaat of van het registratieblad [of van een tachograafkaart] (EG1360), en aangebracht in een willekeurige stand in de nabijheid van de rechthoek.


2. Het goedkeuringsmerk wordt op de opschriftenplaat van elk apparaat en op elk registratieblad [en op elke tachograafkaart] (EG1360) aangebracht. Het moet onuitwisbaar zijn en steeds goed leesbaar blijven.


3. De afmetingen van het hierna weergegeven goedkeuringsmerk worden in millimeters uitgedrukt; deze afmetingen zijn minimumafmetingen. De verhoudingen tussen de afmetingen moeten in acht worden genomen.2. Goedkeuringsformulier [ voor producten die voldoen aan bijlage I ] (*) (EG1360)


De Staat die de goedkeuring heeft afgegeven, verleent de aanvrager een goedkeuringsformulier volgens onderstaand model. Voor de mededeling aan de overige Lid-Staten van afgegeven goedkeuringen of eventuele intrekkingen gebruikt elke Lid-Staat kopieën van dit document.

GOEDKEURINGSFORMULIER
Naam van de bevoegde instantie .........................................................................................................

Mededeling betrefende ( )

  - goedkeuring van een model van een controleapparaat
  - intrekking van de goedkeuring van een model van een controleapparaat
  - goedkeuring van een registratieblad
  - intrekking van de goedkeruing van een registratieblad

  ...........................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................

Nr. van de goedkeuring

 1. Fabrieks- of handelsmerk ...........................................................................................................
 2. Benaming van het model ............................................................................................................
 3. Naam van de fabrikant ..............................................................................................................
 4. Adres van de fabrikant .............................................................................................................
  ............................................................................................................................................
 5. Ter goedkeuring aangeboden op .................................................................................................
 6. Beproevingslaboratorium ............................................................................................................
 7. Datum en nummer van het verslag van het laboratorium ..................................................................
 8. Datum van de goedkeuring .........................................................................................................
 9. Datum van de intrekking der goedkeuring ......................................................................................
 10. Model(len) van het controleapparaat of de controleapparaten waarop het blad moet worden gebruikt .....
  .............................................................................................................................................
 11. Plaats ....................................................................................................................................
 12. Datum ...................................................................................................................................
 13. Bijgevoegde beschrijvende documenten .......................................................................................
  ............................................................................................................................................
 14. Opmerkingen ..........................................................................................................................

...................................................

Handtekening

3. Goedkeuringscertificaat voor producten die voldoen aan bijlage I B (Hoofdstuk 3 toegevoegd door EG1360)

De Staat die de goedkeuring heeft afgegeven, verleent de aanvrager een goedkeuringscertificaat volgens onderstaand model. Voor de mededeling aan de overige lidstaten van afgegeven goedkeuringen of eventuele intrekkingen gebruikt elke lidstaten kopieën van dit document.

GOEDKEURINGSCERTIFICAAT VOOR PRODUCTEN DIE VOLDOEN AAN BIJLAGE I B
Naam van de bevoegde instantie ........................................................................................................

Mededeling betrefende (*)

  goedkeuring van
  intrekking van de goedkeuring van
  model van een controleapparaat
  component van het controleapparaat (**) ..............................................................................
  bestuurderskaart
  werkplaatskaart
  bedrijfskaart
  controlekaart


  Nr. van de goedkeuring

 1. Fabrieks- of handelsmerk ..........................................................................................................
 2. Benaming van het model ...........................................................................................................
 3. Naam van de fabrikant .............................................................................................................
 4. Adres van de fabrikant .............................................................................................................
 5. Ter goedkeuring aangeboden op .................................................................................................
 6. Beproevingslaboratorium(s) .......................................................................................................
 7. Datum en nummer van de test(s) ...............................................................................................
 8. Datum van goedkeuring ............................................................................................................
 9. Datum van intrekking van de goedkeuring ....................................................................................
 10. Model van de component(en) van het controleapparaat in combinatie waarmee de component kan worden gebruikt ................................................................................................................................
 11. Plaats ...................................................................................................................................
 12. Datum ..................................................................................................................................
 13. Bijgevoegde beschrijvende documenten ......................................................................................

 14. Opmerkingen (en ruimte voor eventuele zegels)


.................................................


(*) Aankruisen wat van toepassing is.
(**) vermeld de component waarop de kennisgeving betrekking heeft.
(handtekening)