Onderwerpen:
- voertuig moet voorzien zijn van de toegekende nummerplaat. > art. 2§1
- niet verplicht voor:
aanhangwagens MTM max. 750 kg. en nog andere uitzonderingen. > art. 2§2
- Soorten inschrijvingen zoals : Kampeerauto - auto dubbel gebruik enz.
HOOFDSTUK I. —Algemene bepalingen
Afdeling 2
Voorwaarden waaronder voertuigen tot het verkeer op de openbare wegen worden toegelaten.

Art. 2.

§ 1.
Een voertuig mag slechts in het verkeer worden gebracht als het ingeschreven is en de nummerplaat draagt die bij de inschrijving werd toegekend.

§ 2.
De inschrijving is echter niet verplicht voor :

de voertuigen die gebruikt worden door het ministerie van landsverdediging. Deze voertuigen vallen onder een bijzondere regeling die vastgesteld wordt na onderling akkoord tussen de minister enerzijds en de minister tot wiens bevoegheid landsverdediging behoort anderzijds;

de voertuigen die op geldige wijze voorzien zijn van een kentekenplaat bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens; ( nvdr. Dit zijn Handelaars- of Proefrittenplaten );

de voertuigen die uitsluitend voor hun in- of uitvoer gebruik maken van de openbare wegen die binnen de omschrijving van de zee- of rivierhavens gelegen zijn tussen de laad- en losplaats, of tussen één dezer plaatsen en de opslag- of standplaats;

de aanhangwagens waarvan de toelaatbare maximummassa niet meer bedraagt dan 750 kg;

de landbouw- en bosbouwaanhangwagens, behalve indien die worden aangewend om vervoer voor rekening van derden te verrichten;

de aanhangwagens die uitsluitend gebruik maken van de wegen die binnen de omschrijving van de lucht-, zee- of de rivierhavens gelegen zijn;

de de voertuigen en hun aanhangwagens die uitsluitend gebruikt worden voor folkloristische manifestaties, en slechts bij uitzondering op de openbare weg komen ofwel ter gelegenheid van door de gemeente toegelaten folkloristische manifestaties,of op de weg er naar toe ofwel voor proefritten met het oog op die manifestaties;
(7° gewijzigd door KB 27 jan. 2008)

de aanhangwagens van een toeristische trein;

de werfaanhangwagens;

10° de bromfietsen.


Valid XHTML 1.0 Transitional