Onderwerpen :
- de verschillende zoals "Hof" -"A" - "E" - "P" - "EUR" - "CD" - transit en internationale > art. 20-24
- overdracht N°plaat op vb; echtgenote of kinderen > art. 25
- kosten (retributies) > art. 26
- plaatsing of bevestiging:
originele: > art. 29
reproductie: vooraan en op aanhangwagens > art. 30
leesbaarheid en zichtbaar > art. 29 al.3 + 4
- boren van gaten of verwarring door stickers > art. 31§1
- beschermkap, -hoes of -plastic is verboden > art. 31§2
- verlies of diefstal kentekenplaat (N°plaat): procedure > art. 32
- terugvinden kentekenplaat (N°plaat) > art. 33
HOOFDSTUK II. — Inschrijvingsprocedures en -documenten.
Afdeling 5
De kentekenplaten.
Art. 20.
§ 1.
Er bestaan verschillende categorieën kentekenplaten die respectievelijk bestemd zijn voor de hiernavolgende groepen van tenaamgestelden van een inschrijving :

een gewone kentekenplaat met een normaal opschrift, voor de personen die een gewone aanvraag tot inschrijving of herinschrijving hebben ingediend;

nplaat1 nplaat2 nplaat3
nplaatU nplaatQ

een bijkomende kentekenplaat met een bijzonder opschrift voor de personen vermeld in §2, en hierna een « Hof »-, een « A »- een « E »- of een « P »-kentekenplaat genoemd, naargelang het geval;

een tijdelijke kentekenplaat van korte duur, voor de personen vermeld in artikel 5, §1, 4° tot 11° en hierna een transit-kentekenplaat genoemd voor de houders van een inschrijving in transit en een voorlopige kentekenplaat voor de houders van een voorlopige inschrijving;

Transit
.
Voorlopige
transitplaat . Voorlopige

een tijdelijke kentekenplaat van lange duur, voor de personen vermeld in artikel 5, §1, 1° tot 3°; en hierna een internationale kentekenplaat genoemd;

Tijdelijke- of Internationale plaat van lange duur, voor een voorlopige inschrijving.
Maand en jaar zijn in witte kleur.
Tijdelijke- of Internationale plaat van lange duur, voor een transitinschrijving.
Maand en jaar zijn in gele kleur.
alternatetext
alternatetext

een bijzondere kentekenplaat voor de personen vermeld in §3 en hierna een « EUR » – of een « EUROCONTROL » –kentekenplaat genoemd, naargelang het geval;

EUR platen
eurplaat eur2plaat
EURO platen
europlaat euro2plaat

een diplomatieke kentekenplaat, voor de personen vermeld in §4, en hierna •CD•–kentekenplaat genoemd.


§ 2.
De bijkomende kentekenplaat met bijzonder opschrift wordt, in samenspraak met de betrokken instanties, toegekend aan de volgende instellingen of aan de personen die binnen deze instellingen een voorname functie bekleden :

e « Hof »-kentekenplaat aan de leden van de koninklijke familie en de hoogwaardigheidsbekleders van dit Hof;

de « A »-kentekenplaat aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan leden van de federale regering, aan ministers van Staat, aan vertegenwoordigers van de Hoge Magistratuur, aan Provinciegouverneurs, [aan de hoogste gezagdragers van de erkende confessionele erediensten alsook aan die van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België, aan Voorzitters van het Directiecomité van de federale overheidsdiensten en de federale programmatorische overheidsdiensten, aan de Directeurs van het algemeen beleid en aan de Directeurs van de beleidscel]; * gewijzigd door KB 23-02-2005 - invoege 23 febr. 2005

de « E »-kentekenplaten aan voorzitters, leden of diensten van de gemeenschaps-en gewestregeringen;

de « P »-kentekenplaten aan de voorzitter en leden van de Senaat, aan de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de voorzitter en leden van het Vlaamse of Waalse Parlement, aan de voorzitter en leden van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, aan de voorzitter van de Duitstalige Raad, aan de leden van het Duitstalige parlement en aan de Belgische leden van het Europees Parlement. De kentekenplaten met een bijzonder opschrift worden enkel uitgereikt op basis van een bijkomende aanvraag tot inschrijving of herinschrijving van een voertuig dat reeds een gewone kentekenplaat of een « CD »- kentekenplaat draagt.

De tenaamgestelde van een dubbele inschrijving kiest welke van beide kentekenplaten hij op zijn voertuig bevestigt.

§ 3.
De bijzondere kentekenplaten worden als volgt toegekend :

de « EUR »-kentekenplaat wordt, toegekend aan de in België gevestigde organen en ambtenaren van de Europese Gemeenschap die door deze zijn aangewezen;

de « EUROCONTROL »-kentekenplaat wordt toegekend aan de in België gevestigde organen en ambtenaren van de Europese organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart die door bedoelde organisatie zijn aangewezen.
De bijzondere kentekenplaten worden enkel uitgereikt op basis van een gewone aanvraag tot inschrijving of herinschrijving van een voertuig.

§ 4.
De « CD »-kentekenplaat wordt op voorstel van de dienst van het Protocol van de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toegekend, hetzij aan de personen die in België deel uitmaken van het diplomatiek of consulair korps, of die onschendbaarheden genieten die analoog zijn met die van het diplomatiek korps, hetzij aan diplomatieke zendingen of vaste inrichtingen van publiekrechtelijke organisaties in België, voor de dienstvoertuigen die beide laatsten gebruiken.

De « CD »-kentekenplaat kan echter als bijkomende bijzondere kentekenplaat worden uitgereikt op basis van een bijkomende aanvraag tot inschrijving of herinschrijving van een voertuig dat reeds een gewone kentekenplaat draagt.

Art. 21.
De minister bepaalt afmetingen, vorm, kleur, opschrift en grafie van de kentekenplaten en de reproducties.


Art. 22.
De directie Wegverkeer reikt voor elk ingeschreven voertuig één gewone of bijzondere kentekenplaat uit aan de aanvrager van de inschrijving of aan zijn lasthebber. Zij kan echter ook een bijkomende kentekenplaat met bijzonder opschrift of een bijkomende « CD »-kentekenplaat uitreiken aan de personen of de instellingen respectievelijk vermeld in artikel 20,§2 en §4.

Bij elke nieuwe inschrijving reikt de directie van de inschrijvingen een nieuwe kentekenplaat uit, tenzij de aanvrager in zijn aanvraag heeft te kennen gegeven dat hij de kentekenplaat van een ander voertuig dat reeds op zijn naam was ingeschreven, wil plaatsen op het nieuw ingeschreven voertuig, hetgeen echter niet mogelijk is indien hem een tijdelijke kentekenplaat van korte duur werd uitgereikt.

Elke tenaamgestelde van een inschrijving mag ook om de toekenning van een nieuwe kentekenplaat met een ander inschrijvingsnummer voor een reeds op zijn naam ingeschreven voertuig verzoeken. Zulke herinschrijving kan slechts gebeuren tegen de inlevering van de vorige kentekenplaat.

De uitreiking van kentekenplaten geschiedt overeenkomstig artikel 16, §4. Voor de personen bedoeld in artikel 5, §1, 3° kan de kentekenplaat eveneens worden uitgereikt door de Federale Politie bij SHAPE.

Art. 23. * gewijzigd door KB 19-12-2005 - invoege 01 jan. 2006
Wat de gewone kentekenplaten betreft, reserveert de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde het inschrijvingsnummer dat beantwoordt aan de keuze van de persoon die er vooraf om verzocht heeft, voorzover dat nummer beschikbaar is.

Het inschrijvingsnummer wordt gereserveerd zodra de daartoe bepaalde retributie betaald is. Voor elke reservering van een nieuw inschrijvingsnummer is een retributie verschuldigd.

De aanvrager dient binnen drie maanden na de reservering de aanvraag in tot inschrijving of herinschrijving van zijn voertuig onder dit gepersonaliseerd opschrift. Na het verstrijken van deze termijn vervalt de reservering van het gepersonaliseerd opschrift, tenzij de leidend ambtenaar of zijn gemachtigde de termijn van reservering met twee maanden verlengt op basis van een gemotiveerd verzoek.

(laatste lid opgeheven)

Art. 24.
§ 1.
De directie Wegverkeer reikt een duplicaat uit voor de vervanging van een versleten, beschadigde of onleesbaar geworden kentekenplaat. De vervangen kentekenplaat verliest haar geldigheid door de vervanging. Geen duplicaat wordt uitgereikt dan tegen inlevering van de vorige kentekenplaat.

§ 2.
Als overeenkomstig artikel 32, §1 wordt aangetoond dat de kentekenplaat waaronder het voertuig is ingeschreven verloren, gestolen of tenietgegaan is, wordt het voertuig heringeschreven.

Indien het echter gaat om verlies, diefstal of vernietiging van een bijkomende kentekenplaat met bijzonder opschrift of een «CD »-kentekenplaat kan de houder ervan een duplicaat van de kentekenplaat verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van artikel 32, §1.

§ 3.
De aanvraag tot het bekomen van een duplicaat gebeurt overeenkomstig de bepalingen van afdeling 2.

Valid XHTML 1.0 Transitional