HOOFDSTUK II. — Inschrijvingsprocedures en -documenten.
Afdeling 4
Het kentekenbewijs.

Art. 16.* gewijzigd door KB 23-02-2005 - invoege 23 febr. 2005
§ 1.
De directie Wegverkeer reikt voor elk ingeschreven voertuig en per toegekende kentekenplaat een kentekenbewijs uit aan de aanvrager of aan zijn lasthebber. Voor de personen bedoeld in artikel 5, §1, 3° kan het kentekenbewijs eveneens worden uitgereikt door de Federale Politie bij de SHAPE.

§ 2.
Het kentekenbewijs bestaat uit één enkel deel totdat de Minister bepaalt dat het uit twee delen zal bestaan, respectievelijk deel I en deel II genoemd.

§ 3.
Voornoemde directie geeft een afschrift van het ééndelig kentekenbewijs af aan de personen die voertuigen in huur of huurkoop geven, voor zover die activiteit in hun handelsregister wordt vermeld en voornoemde personen een geldige aanvraag tot het bekomen van een afschrift voor een welbepaald voertuig indienden. Indien het bedoelde voertuig niet meer bestemd is voor huur of huurkoop wordt het afschrift onmiddellijk aan de directie Wegverkeer teruggezonden.

§ 4.
De uitreiking van het kentekenbewijs geschiedt met de gewone post op het adres van de hoofdverblijfplaats van de aanvrager of op het voorlopig of tijdelijk verblijfsadres opgegeven in de aanvraag tot tijdelijke inschrijving. De uitreiking kan eveneens gebeuren in handen van de aanvrager of zijn lasthebber nadat de aanwezige persoon zijn identiteitskaart heeft vertoond.

§ 5.
Het kentekenbewijs wordt gedateerd op de dag dat het is opgesteld.

§ 6.
[De Minister bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden voornoemd kentekenbewijs eveneens in de vorm van een chipkaart kan worden uitgereikt.] *


Art. 17.* gewijzigd door KB 23-02-2005 - invoege 23 febr. 2005
§ 1.
Het kentekenbewijs wordt aan boord van het voertuig bewaard telkens dit laatste deelneemt aan het verkeer.

De houder ervan waakt erover dat het in dusdanige omstandigheden wordt bewaard dat er geen beschadiging optreedt, met name onder invloed van licht of vochtigheid.

In het geval van een meerdelig kentekenbewijs wordt enkel deel I aan boord van het voertuig bewaard. Deel II wordt elders bewaard door de eigenaar ervan.

Indien een afschrift werd uitgereikt, wordt dit aan boord van het voertuig bewaard terwijl het kentekenbewijs buiten het voertuig bewaard wordt door de verhuurder.

§ 2.
Indien het voertuig niet langer is ingeschreven bewaart de eigenaar van het voertuig het ééndelig of meerdelig kentekenbewijs.
[Het kentekenbewijs dient overhandigd te worden aan elke bevoegde persoon die erom verzoekt en van zijn hoedanigheid laat blijken. ] *


Art. 18.
De minister stelt de afmetingen, de vorm, de kleur en de inhoud van het kentekenbewijs vast.

Art. 19.
§ 1.
De directie Wegverkeer reikt een duplicaat van het kentekenbewijs uit voor de vervanging van een versleten, onleesbaar geworden of beschadigd exemplaar, zo dit laatste nog geldig was op het ogenblik van de aanvraag tot vervanging.

Geen duplicaat wordt uitgereikt dan tegen inlevering van het volledige vorige kentekenbewijs.


§ 2.
Indien door middel van een attest bedoeld in artikel 32, §1 wordt aangetoond dat het kentekenbewijs of een deel ervan gestolen werd, verloren is, of teniet is gegaan, en dit kentekenbewijs nog geldig was op het ogenblik van de aanvraag tot vervanging, reikt de directie Wegverkeer eveneens een duplicaat uit van het kentekenbewijs.

Indien slechts een deel van het meerdelig kentekenbewijs verloren, gestolen of teniet gegaan is, wordt alleen een duplicaat uitgereikt tegen inlevering van het overgebleven deel.

Onmiddellijk na de uitreiking van het duplicaat, verliest het verloren of tenietgegane exemplaar zijn geldigheid.

In geval van verlies of diefstal van een kentekenbewijs dat werd uitgereikt voor een tijdelijke inschrijving of in geval van verlies of diefstal van beide delen van een meerdelig kentekenbewijs wordt een herinschrijving aangevraagd op basis van hetzelfde attest bedoeld in artikel 32, §1.

§ 3.
De aanvraag tot het bekomen van een duplicaat van het kentekenbewijs gebeurt overeenkomstig de bepalingen van afdeling 2.


Valid XHTML 1.0 Transitional