HOOFDSTUK III. — Bijzondere bepalingen
Afdeling 3
Overdracht of afstand van het kentekenbewijs.

Art. 34.

§ 1.
Het kentekenbewijs of, in voorkomend geval, het attest bedoeld in artikel 32, §1, wordt voorgelegd aan de erkende instelling voor technische keuring als het voertuig aldaar wordt aangeboden met het oog op de verkoop.

Vanaf de datum van keuring is het kentekenbewijs nog slechts twee maanden geldig en wordt een speciale vermelding betreffende die beperkte geldigheid op het document aangebracht. De termijn van twee maanden kan door voornoemde instelling verlengd worden voor een nieuwe periode van twee maanden.

Indien de verkoop niet doorgaat, en de tenaamgestelde van het kentekenbewijs hetzelfde voertuig wenst te blijven gebruiken, vraagt hij binnen de op het kentekenbewijs vermelde geldigheidstermijn een duplicaat overeenkomstig de bepalingen van artikel 19, § 1.

Zolang er geen afstand is van het voertuig of zolang het kentekenbewijs met beperkte geldigheid niet vervangen is door een nieuw exemplaar, bewaart de tenaamgestelde van het kentekenbewijs dit laatste zorgvuldig.

§ 2.
In geval van verkoop, schenking of afstand van het voertuig wordt het ééndelig of meerdelig kentekenbewijs en, in voorkomend geval, het attest bedoeld in artikel 32, §1, met het voertuig overgedragen aan de koper, de begiftigde of begunstigde.

§ 3.
De bepalingen van voorgaande paragrafen zijn niet geldig voor kentekenbewijzen die werden afgeleverd tezamen met een bijkomende kentekenplaat bedoeld in artikel 20, § 1, 2°.

Deze worden bij afstand van het voertuig of in het bijzondere geval van beëindiging van de functie van de houder ervan naar de directie Wegverkeer teruggestuurd.

§ 4.
In geval van afbraak van het voertuig, stuurt de verwerker van het voertuig, binnen vijftien dagen na de vernietiging van het chassis het volledige kentekenbewijs aan de directie Wegverkeer.

Vooraf brengt hij de vermelding « chassis vernietigd » aan, alsmede zijn stempel, de datum en zijn handtekening.

Wanneer verwerkers van autowrakken vergund of geregistreerd zijn overeenkomstig artikel 6, tweede en derde lid van de richtlijn 2000/53/EG, onverminderd de regelgeving ter zake van de Gewesten, stellen zij voornoemde directie binnen de maand in kennis van elk door hen uitgereikt certificaat van vernietiging zodra het afgedankt voertuig hun wordt overgedragen voor vernietiging.


Valid XHTML 1.0 Transitional