HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen.
Afdeling 5
Tijdelijke inschrijvingen.

Art. 5.

§ 1.
Voor de hierna vernoemde personen die een voertuig in het verkeer willen brengen, is eveneens een inschrijving vereist die echter tijdelijk is. Het kan gaan ofwel om een inschrijving in transit wanneer de hierna vermelde personen een vrijstelling van rechten bij invoer en BTW of van BTW alleen hebben gekregen, ofwel om een voorlopige inschrijving in de andere gevallen :
 1. de personen die in België deel uitmaken van het diplomatiek of van het consulair korps of die er de onschendbaarheden genieten die analoog zijn met die van het diplomatiek korps en wiens voertuig geen kentekenplaat draagt zoals bedoeld in artikel 20, §1, 1° of 6°, evenals de personen die deel uitmaken van het administratief en technisch personeel van de diplomatieke zendingen in België of die er verblijven als consulaire bedienden van een beroepsconsulaat;
 2. de personen die deel uitmaken van het personeel van een vaste inrichting in België van een internationale publiekrechtelijke instelling, overeenkomstig een akkoord afgesloten tussen de betrokken instelling en de belgische regering en wiens voertuig geen kentekenplaat draagt bedoeld in artikel 20, § 1, 1°, 5° of 6°;
 3. de burgerlijke en militaire leden hetzij van het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa (SHAPE), hetzij van een strijdkracht van een Staat die partij is bij het Noord-Atlantisch Verdrag (NAVO) of van een Staat die de Overeenkomst heeft ondertekend tussen het Noord-Atlantisch Verdrag en de andere Staten die toetreden tot het Partnerschap voor de Vrede inzake het statuut van hun strijdkrachten, gedaan te Brussel op 19 juni 1995, voor zover althans de in dit lid vernoemde personen gevestigd zijn in België, door de bedoelde organisaties of strijdkrachten zijn aangewezen en hun voertuig geen kentekenplaat draagt bedoeld in artikel 20, §1, 1° of 6°.
  De tijdelijke inschrijving van een voertuig voor de personen bedoeld in 1°, 2° of 3° van deze paragraaf is geldig voor de duur van hun mandaat met een maximum van drie jaar;
 4. de personen die als tijdelijk afwezige personen worden beschouwd in de zin van artikel 18, 6°, 8° en 9° van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en die sporadisch en voor korte duur in België een voertuig gebruiken dat geen geldige buitenlandse nummerplaat draagt, voor zover hen voor dit voertuig een vrijstelling van rechten bij invoer en BTW of BTW alleen werd verleend;
  de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal een jaar geldig;
 5. de natuurlijke personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een staat die geen partij is bij de verdragen inzake het wegverkeer;
  de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal zes maanden geldig, behalve voor de personen bedoeld in 1°, 2° of 3°;
 6. de natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland die niet ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente of de vennootschappen bedoeld in artikel 1, 25°, b die hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie, en die dit voertuig in België hebben gekocht;
  de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal zes maanden geldig, behalve voor de personen bedoeld in 1°, 2° of 3°;
 7. de buitenlandse eigenaars van een voertuig dat ze naar België overbrengen of laten overbrengen zonder dat het een geldige buitenlandse nummerplaat draagt of nog geldig verzekerd is;
  de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal zes maanden geldig, behalve voor de personen bedoeld in 1°, 2° of 3°;
 8. de personen die ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente;
  de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal zes maanden geldig;
 9. de personen die zonder te zijn ingeschreven in de Belgische bevolkingsregisters of in het wachtregister van een Belgische gemeente, voorwerp uitmaken van een regularisatieprocedure tot het bekomen van een verblijfsvergunning in België;
  de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal zes maanden geldig;
 10. de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en die, met het oog op hun verhuis naar het buitenland in België een voertuig verworven hebben met vrijstelling van BTW;
  de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal vier maanden geldig;
 11. de rechtspersonen die ingeschreven zijn in een Belgisch handelsregister of opgericht zijn door of krachtens internationaal, buitenlands of Belgisch recht en in België een vaste inrichting hebben en die in België een voertuig hebben verworven met vrijstelling van rechten bij invoer en BTW of van BTW alleen met het oog op de overbrenging van dit voertuig naar één van zijn vaste inrichtingen in het buitenland;
  de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal vier maanden geldig.
§ 2.
Onverminderd de bepalingen van de eerste paragraaf en onder voorbehoud van het tweede lid van deze paragraaf is de tijdelijke inschrijving slechts geldig voor de periode waarbinnen het voertuig gedekt is door een verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid, afgesloten overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor de tijdelijke inschrijving van een voertuig door een persoon bedoeld in artikel 5, §1, 3°, mag dit voertuig eveneens gedekt zijn door gelijk welke buitenlandse verzekering van burgerechtelijke aansprakelijkheid die betreffende dit voertuig een internationaal verzekeringsbewijs uitreikt dat in België geldig is;

de duur van de inschrijving mag de geldigheidsduur van de verzekering overschrijden indien deze laatste minimum één maand bedraagt en tijdig verlengd wordt.

De Provoost-Marshall van SHAPE gaat bij elke inschrijving bedoeld in vorig lid na of alle verzekeringsformaliteiten correct zijn vervuld.

§ 3.
De tijdelijke inschrijving vereist in §1, 1° tot 9° kan telkens worden verlengd voor een duur die gelijk of korter is dan de geldigheidsduur van de oorspronkelijke inschrijving, indien ze gebeurt tijdens de maand waarbinnen de geldigheid vervalt en indien de voorwaarden waaronder de oorspronkelijke inschrijving werd toegekend, nog steeds gelden op het ogenblik van de aanvraag tot verlenging.

§ 4.
Een tijdelijke inschrijving is steeds geldig tot op de laatste dag van een welbepaalde maand. Indien één van de voorwaarden tot het bekomen van de tijdelijke inschrijving vervalt in de loop van een maand, wordt de vervaldag van die inschrijving de laatste dag van dezelfde maand, behalve indien het de geldigheid van de verzekeringsdekking voor het voertuig betreft; in dat laatste geval wordt de vervaldag van de inschrijving de laatste dag van de vorige maand.

§ 5.
De vennootschappen bedoeld in artikel 1, 25°, b mogen geen voertuigen die tijdelijk zijn ingeschreven, door huur of een gelijkaardige overeenkomst ter beschikking stellen van een persoon die zelf beantwoordt aan één van de voorwaarden van artikel 3, § 1, leden a, b of c.


Valid XHTML 1.0 Transitional