HOOFDSTUK II. — Inschrijvingsprocedures en -documenten
Afdeling 6
Overdracht van kentekenplaten.

Art. 25.

§ 1.
[Een gewone kentekenplaat mag met instemming van de houder ervan worden overgedragen op naam van de echtgenoot, van de wettelijke samenwonende, of van één van de kinderen van de houder, indien het voertuig van de houder of een ander voertuig tegelijkertijd wordt ingeschreven onder het nummer van die kentekenplaat.

Indien de houder overleden is mag diens gewone kentekenplaat eveneens worden overgedragen op naam van de overlevende echtgenoot, van de wettelijke samenwonende of van één van zijn kinderen indien het voertuig van de houder of een ander voertuig tegelijkertijd wordt ingeschreven onder het nummer van die kentekenplaat.] (alinea 1 en 2 gewijzigd door KB 08-04-2002)

In beide gevallen vervalt de inschrijving op naam van de oorspronkelijke houder van zodra het voertuig op een andere persoon wordt ingeschreven.

§ 2.
In de voormelde gevallen wordt het bewijs van het huwelijk, de wettelijke samenwoning, de afstamming, de wettelijke adoptie of het overlijden geleverd door de gemeentelijke overheid.

Het akkoord wordt gegeven op het formulier vermeld in artikel 11, §1.

Afdeling 7
Retributies

Art. 26. * gewijzigd door KB 19-12-2005 - invoege 01 jan. 2006

Voor de volgende administratieve bewerkingen worden [..] de respectievelijke retributies geheven ten laste van de aanvrager : (het betreft een vergoeding en geen taksen of belasting)
1° voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift bestaande uit vijf tekens: 874€
2° voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift bestaande uit zes tekens: 620€
* de andere kosten zijn opheven

Art. 27. gewijzigd door KB 19-12-2005 - invoege 01 jan. 2006

De krachtens artikel 26 verschuldigde bedragen worden gekweten door middel van een overschrijving of een storting op een rekeningnummer geopend op naam van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Ontvangsten, volgens de onderrichtingen van de leidend ambtenaar.

Art. 28. opgeheven door KB 19-12-2005 - invoege 01 jan. 2006


Valid XHTML 1.0 Transitional