9 OKTOBER 1998 - Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg [bestemd om de maximumsnelheid te beperken tot 30 km per uur] en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen.


to homepage
pict verkeersdrempel

update 31 mei 2002: KB. 03 mei 2002 [ ] = opschrift + art 6bis + art. 8 (Kb 14mei2002)

Art. 1.

De verhoogde inrichtingen op de openbare weg, bedoeld in artikel 22ter van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (de wegcode), gewijzigd bij het KB van 9 oktober 1998, mogen slechts bestaan uit:

Art. 2

De in artikel 1 [[voorziene]] verhoogde inrichtingen mogen slechts worden aangelegd op openbare wegen die voldoen aan alle volgende vereisten samen:
 1. gelegen zijn:
  1. hetzij binnen een bebouwde kom in de zin van artikel 2.12 (de wegcode) van hetzelfde besluit;
  2. hetzij buiten een bebouwde kom op plaatsen waar zich woningen of door het publiek bezochte gebouwen bevinden, of op plaatsen waar gewoonlijk veel voetgangers of fietsers komen, op voorwaarde dat er een snelheidsbeperking van toepassing is van 50 km/u opgelegd door middel van het verkeersbord C43, bedoeld bij artikel 86.3 (de wegcode) van hetzelfde koninklijk besluit, [behalve wanneer de verhoogde inrichting is aangebracht voor een kruispunt, in een rijstrook bestemd voor het rechtsafslaand verkeer en fysisch gescheiden van de andere rijstroken];

 2. zodanige verkeersvoorwaarden bieden dat een aanzienlijke vermindering van de snelheid van de voertuigen van aard is om de veiligheid, voornamelijk van voetgangers en fietsers, te verhogen;

 3. niet uitgerust zijn met verkeersborden B9 voorzien bij artikel 67.3 (de wegcode) van hetzelfde besluit; [[opgeheven]]

 4. niet gebruikt worden door een geregelde openbare dienst voor gemeenschappelijk vervoer;

 5. niet frequent gebruikt worden door voertuigen van hulpdiensten.

De beperkingen voorzien bij 4 en 5 gelden niet voor de aanleg van verkeersplateaus wanneer voorafgaand overleg werd gevoerd met de betrokken diensten.

naar boven

Art. 3

De verkeersdrempels mogen slechts aangelegd worden:

 1. loodrecht op de as van de rijbaan en tenminste over haar totale breedte [evenwel, wanneer de rijrichtingen op een rijbaan van elkaar gescheiden zijn anders dan door wegmarkeringen, mag de breedte van de verkeersdrempel beperkt zijn tot het gedeelte van de rijbaan bestemd voor één rijrichting];

 2. buiten de bochten;

 3. buiten de kruispunten en op een minimum afstand van 15 meter ervan;

 4. [[op een minimumafstand van ongeveer 75 meter van een andere verhoogde inrichting, behoudens bijzondere plaatselijke omstandigheden]];

 5. wanneer op een hellende weg het percentage van de helling van de weg en van de inrichting samen niet groter is dan 15%;

Art. 4

De verkeersplateaus mogen slechts aangelegd worden:

 1. loodrecht op de as van de rijbaan en tenminste over haar totale breedte [evenwel, wanneer de rijrichtingen op een rijbaan van elkaar gescheiden zijn anders dan door wegmarkeringen, mag de breedte van de verkeersdrempel beperkt zijn tot het gedeelte van de rijbaan bestemd voor één rijrichting];

 2. [zodanig dat de op- en afritten van het verkeersplateau buiten bochten liggen en zichtbaar zijn vanop voldoende afstand];

 3. [op een minimumafstand van ongeveer 75 meter van een andere verhoogde inrichting, behalve wanneer ze op kruispunten zijn aangebracht en behoudens plaatselijke omstandigheden];

 4. wanneer op een hellende weg het percentage van de helling van de weg en van de inrichting samen niet groter is dan 15%;

naar boven

Art 5

De verhogingen in het wegdek moeten zodanig aangelegd zijn dat ze zich duidelijk van de wegbedekking van de rijbaan onderscheiden en, over gans hun breedte en op hun hellingen voorzien zijn van afwisselend korte en lange strepen van witte kleur op donkere achtergrond, evenwijdig met de aslijn van de rijbaan en eindigend op een witte dwarsstreep overeenkomstig punt 3.1 van de bijlage 1 en punt 3.1 van bijlage 2 tot dit besluit.
[[Wanneer een verkeersplateau niet aan al zijn uiteinden een helling heeft, moet het denkbeeldig afgebakend worden door deze strepen daar waar geen helling is.]]

Art 6

De voorschriften van dit besluit zijn niet van toepassing op de verhoogde inrichtingen aangelegd in de woonerven in de zin van artikel 2.32 (de wegcode) van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

[ Art 6bis

Binnen de zones 30 die de grenzen van de schoolomgeving afbakenen, zoals gedfinieerd in art. 2.37 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zijn de bepalingen van dit besluit niet van toepassing. ]
2.37. "Schoolomgeving" : zone van een of meerdere openbare wegen of gedeelten ervan, waarin de toegang tot een school is inbegrepen en waarvan het begin en het einde afgebakend zijn door de verkeersborden F4a en F4b .
Het verkeersbord A23 wordt bij het verkeersbord F4a gevoegd.
F4a F4b A23

Art 7

Onverminderd de bepaling van artikel 8, mogen in afwijking van de bepalingen van artikel 3.4 en 4.3 de verhoogde inrichtingen op de openbare weg voorzien in artikel 1, aangebracht voor de inwerkingtreding van dit besluit, behouden blijven. [[Opgeheven]]

Art. 8

De verhoogde inrichtingen die niet beantwoorden aan de voorschriften van dit besluit, moeten uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit aangepast of verwijderd zijn.
Deze termijn is verlengd tot 1 nov. 2003 (Ministerraad van 7 dec 2001)

Gedurende die periode moeten ze gesignaleerd worden door een verkeersbord A51, aangevuld met een onderbord met een gepaste vermelding.

[[De verhoogde inrichtingen waarbij de hoogte groter is of de lengte van de inrichting of van haar op- en afrit kleiner is dan deze, met inbebrip van de toegestane toleranties, voorzien in de bijlagen tot dit besluit, moeten uiterlijk op 1 november 2002 aangepast of verwijderd zijn. Gedurende die periode worden ze gesignaleerd door het verkeerbord A51, aangevuld met een onderbord met een gepaste vermelding.
A51
bord A51

De verkeersplateaus waarbij de hoogte kleiner is of de lengte van de inrichting of van haar op- of afrit groter is dan deze, met inbegrip van de toegestane toleranties, voorzien in de bijlagen tot dit besluit, mogen behouden blijven tot op het ogenblik dat structurele vernieuwingswerken worden uitgevoerd. Zij worden gesignaleerd door de verkeersborden A14 en F87.
A14
bord A14 F87 bord F87

De vormen en afmetingen van de markeringen op verkeersplateaus die niet beantwoorden aan de markeringen voorzien in de bijlagen tot dit besluit mogen behouden blijven tot op het ogenblik dat structurele vernieuwingswerken worden uitgevoerd.

Evenwel, wanneer de markeringen verward kunnen worden met andere markeringen voorzien in de artikelen 72 tot en met 77 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, moeten zij uiterlijk op 1 november 2002 zijn aangepast.

Indien een verkeersplateau niet voorzien is van markeringen, moeten de markeringen die bepaald zijn in de bijlagen tot dit besluit, worden aangebracht op het ogenblik dat structurele vernieuwingswerken worden uitgevoerd.]

Art. 9

Het koninklijk besluit van 8 april 1983 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verkeersdrempels en van de technische voorschriften waaraan deze moeten voldoen, wordt opgeheven.


Art. 10

Dit besluit treedt in werking op 1 november 1998.


Art. 11

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Veiligheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
naar boven