Wijzigingen die
• onmiddellijk in voege treden.
op 31 maaart 2003
op 1 mei 2003
op 1 januari 2004

Wijzigingen die reeds of onmiddellijk in voege zijn.

Onderstaande bepaling wordt bijgevoegd aan artikel 2


2.37« Schoolomgeving, zone van één of meerdere openbare wegen of gedeelten ervan, waarin de toegang tot een school is inbegrepen en waarvan het begin en het einde afgebakend zijn door de verkeersborden F4a en F4b.
Het verkeersbord A23 wordt bij het verkeersbord F4a gevoegd. »

- Leeftijd bestuurders van motorfietsen.
artikel 8.2.3°, e) wordt vervangen als volgt :
« e) 21 jaar voor de bestuurders van motorfietsen met een vermogen hoger dan 25 kW of een vermogen/gewichtsverhouding hoger dan 0,16 kW/kg, tenzij ze sinds ten minste twee jaar houder zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van motorfietsen met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kW en een vermogen/-gewichtsverhouding van minder dan of gelijk aan 0,16 kW/kg of van een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A2 of tenzij zij houder zijn van een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A1. »

- Voorrang bij een maneuver - artikel 12.4. wordt aangevuld als volgt :
Wettekst :
De bestuurder die een maneuver wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

Worden inzonderheid als maneuvers beschouwd :
- van rijstrook of file veranderen,
- de rijbaan oversteken,
- een parkeerplaats verlaten of oprijden,
- keren of achteruitrijden,
- zijn voertuig opnieuw in beweging brengen,
- uit een aanpalende eigendom komen.
-« Wordt niet als maneuver beschouwd : zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden.»

- Parkeren in een Blauwe Zone
• In artikel 27.1.1., eerste lid, worden de woorden « of op de dagen vermeld op de signalisatie, » ingevoegd tussen de woorden « op een werkdag » en de woorden « een auto »;
Wettekst:
Zone met beperkte paarkeertijd (Blauwe zone)
Elke bestuurder die, op een werkdag,
[of op de dagen vermeld op de signalisatie] een auto parkeert in een zone met beperkte parkeertijd, moet op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig een parkeerschijf aanbrengen, die overeenstemt met het model dat bepaald is door de Minister van Verkeerswezen.
Het begin en het einde van die zone word aangeduid door een verkeersbord waaraan de zonale geldigheid wordt gegeven bedoeld in art. 65.5 en die het verkeersbord E9a en de parkeerschijf weergeeft.


• Artikel 27.1.2. wordt vervangen als volgt :
« 27.1.2. De bestuurder moet op deze schijf de aanduiding van het uur of van het half uur volgend op zijn aankomst, doen verschijnen.
Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de schijf voorgeschreven van 9 u. tot 18 u. op de werkdagen en voor een maximumduur van twee uren. Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur.
»
Invoege vanaf 01 jan. 2003

- Valhelm
in artikel 36, worden de woorden « klasse B » geschrapt.
Wettekst :
De bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor en van bromfietsen
(...), zonder passagiersruimte, moeten een valhelm dragen.
De bestuurders en passagiers van motorfietsen moeten een valhelm dragen behalve wanneer zij, conform de bepalingen van artikel 35.1.2., de veiligheidsgordel dragen of vervoerd worden in een ander bevestigingssysteem en op voorwaarde dat het voertuig een passagiersruimte heeft; wanneer de vrijstellingen van de draagplicht van de veiligheidsgordel, bepaald in artikel 35.2.1., 3°, 4°, 6° en 7°, van toepassing zijn, moet de valhelm gedragen worden.

De valhelm, gedragen door bestuurders en passagiers die in België wonen, moet, voor de maten van de helmen waarvoor de homologatie is vereist, een homologatieteken dragen waaruit de gelijkvormigheid met de door Ons vastgestelde normen blijkt.
Invoege vanaf 01 jan. 2003

- Fietsers
Artikel 43.2. wordt aangevuld als volgt :
Wettekst:
2. De fietsers die de rijbaan volgen mogen met 2 naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.

« Wanneer fietsers de rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare diensten en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen, moeten zij achter elkaar rijden.»

- Passagiers
In artikel 44.4. van hetzelfde besluit, worden de woorden«met of » ingevoegd tussen het woord « vierwieler » en het woord « zonder ».
Wettekst :
4. Een fiets, een bromfiets, een motorfiets, een drie- of vierwieler« met of »zonder motor mogen niet meer personen vervoeren dan het getal waarvoor de zitplaats of zitplaatsen ingericht zijn.

- Getuigschrift van vakbekwaamheid
Artikel 59.2 wordt aangevuld met een d), die luidt als volgt :
« d) de getuigschriften die door het « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft » en het « Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen » uitgereikt worden aan de personen die de opleiding « bestuurders van zwaar vervoer » gevolgd hebben, waarvan het programma door de minister goedgekeurd werd. »

- Rijstrook ' BUS '
In artikel 72.5. van hetzelfde besluit wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende :
Wettekst :
-
Op een rijbaan met het verkeersbord F17, is de rijstrook die afgebakend is met brede onderbroken strepen en waarin het woord « BUS » is aangebracht, voorbehouden aan voertuigen van geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leelingen.
- Het woord « BUS » en het verkeersbord F17 worden herhaald na ieder kruispunt
- De prioritairevoertuigen mogen in deze rijstrook rijden wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt.
- Taxi's mogen eveneens deze strook volgen.

« - Wanneer de fietsers deze rijstrook mogen volgen, wordt het verkeersbord F17 aangevuld met het symbool van een fiets. In dit geval mag het symbool van de fiets aangebracht worden op de rijstrook. »
- De andere voertuigen mogen hierin slechts rijden om van richting te veranderen.Invoege vanaf 31 maart 2003

Nieuw model van parkeerschijf conform het europees model.
parkeerschijf

Het gebruik ervan is verplicht vanaf 31 maart 2003.
De voorgaande modellen zijn dan niet meer geldig.

Invoering nieuwe types verkeersborden voor ADR-verbod (art. 48bis v/h verkeersreglement)

c24aC24a   c24bC24b  c24cC24c


• C24a : verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke goederen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren.
• C24b : verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen , bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren.
• C24c : verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke verontreinigende stoffen , bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren.Invoege vanaf 01 mei 2003

- Stilstaan en parkeren
In artikel 23.1.2° van hetzelfde besluit, worden in het tweede lid de woorden « 1 meter » vervangen door de woorden « 1,50 meter ».
Wettekst :
2° Buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke berm. Indien het een berm is die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van minstens 1,5 m breed vrij gelaten worden.

- Stilstaan en parkeerverbod.
Artikel 24.2° wordt aangevuld als volgt :
« en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden.»
Wettekst:
op de fietspaden en op de oversteekplaatsen voor fietsers [en op minder dan 5m van de plaats waar fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten op op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden.]

- Witte lijnen
• In artikel 72.6. worden de volgende wijzigingen aangebracht : Tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende :
Een of meerdere brede witte doorlopende strepen of de markeringen bedoeld in art 77.8 bakenen de bijzondere overrijdbare bedding af die voorbehouden is aan voertuigen van geregeld diensten voor gemeenschappelijk vervoer.
Wanneer taxi's de bedding mogen volgen, moet het verkeersbord F18 aangevuld worden met het woord «TAXI». In dit geval moeten de bestuurders van taxis, in voorkomend geval, de verkeerslichten, bedoeld in art. 62ter opvolgen. Zij zullen bovendien in de toegelaten richtingen moeten voortrijden.

« Wanneer de fietsers de in het eerste lid bedoelde bedding mogen volgen, wordt het verkeersbord F18 aangevuld met het symbool van een fiets. »;
De prioritaire voertuigen mogen op deze bedding rijden wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt.
De andere voertuigen mogen een bedding slechts dwarsen op een kruispunt of om een aanpalend eigendom te verlaten of te bereiken. Zij mogen er slechts gebruik van maken om omheen een hindernis op de rijbaan te rijden.
In dit geval moeten de bestuurders, in voorkoemnd geval, de verkeerslichten bedoeld in art 62ter opvolgen. Zij zullen bovendien in de toegelaten richtingen moeten voortrijden.

• In het zesde lid dat het zevende lid wordt, worden de woorden « evenals het symbool van een fiets » ingevoegd tussen het woord ««Taxi »» en het woord « mogen »;
De woorden «Bus, Tram» en, in voorkomend geval, «Taxi» « evenals het symbool van een fiets »mogen op de bijzondere overrijdbare bedding worden aangebracht.

• In het zevende lid dat het achtste lid wordt, worden de woorden « mag worden » vervangen door het woord « wordt ».
Het verkeersbord F18 «wordt» herhaald na ieder kruispunt. Invoege vanaf 01 mei 2003


Invoege vanaf 01 januari 2005
Oorspronkelijk ging onderstaande wijziging invoege 1 jan. 2004. De inwerkingtreding diende voor de tweede keer te worden uitgesteld omdat de vereiste aanpassing van de infrastructuur door de wegbeheerders niet kon gerealiseerd worden tegen 1 januari 2004.

- Fietspad volgen door bromfietsen klasse B
In artikel 9.1.2.2° worden de woorden « Bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B mogen » vervangen door de woorden « Buiten de bebouwde kom mogen de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B ».
Wettekst :
Buiten de bebouwde kom mogen de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74 volgen op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers die zich hierop bevinden niet in gevaar brengen.
Invoege vanaf 01 jan. 2003 is uitgesteld tot 1 jan. 2004 en nu tot 1 jan. 2005

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt (31 mei 2002), met uitzondering van de ( Invoege vanaf .... )